SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
377 Posts
Discussion Starter · #1 ·برج های مسکونی امیر مسعود

توسعه کلان شهر اصفهان به سمت جنوب شرقی این شهر می باشد، این توسعه به دلیل وجود عوارض طبیعی، وجود زمینهای قابل ساخت وساز(مسکونی، تجاری، بین المللی، تفریحی، اقامتی). و قرار داشتن رینگ سوم ترافیکی (اتوبان شهید کشوری) شهر بزرگ اصفهان در این منطقه می باشد.

در حال حاضر مجموعه مسکونی(آبشار) شهید کشوری، ساختمان اجلاس سران کشورهای اسلامی، مجتمعهای تجاری(مال سنتر)و اقامتی تفریحی در حال ساخت وتکمیل شدن است ومجتمعهای خدمات درمانی بزرگ مانند بیمارستان و پلی کیلینیکهای تخصصی در آینده نزدیک طراحی وساخته خواهد شد.

پروژه برجهای مسکونی مسعود(در همین منطقه) در جنوب شرقی، نسبت به مرکز شهر اصفهان نزدیک به اتوبان شهید کشوری واقع گردیده است. این منطقه از نظر پیشرفت مسکونی، تجاری و تفریحی دارای آینده روشن، طلایی و در حال ساخت می باشد.
این پروژه از نظر دسترسی شهری با طی مسافتزمانی 15 دقیقه به مرکز شهر رسیده،10 دقیقه با پایانه مسافرتی صفه، 15دقیقه مسافت زمانی با ایستگاه راه آهن (مسافر بری و بار بری) بین شهری و 20دقیقه تا فرود گاه بین المللی اصفهان(شهید بهشتی) فاصله دارد.

http://isfahancity.blogfa.com/
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top