SkyscraperCity Forum banner

Islands in North Macedonia | Острови во Северна Македонија

18950 Views 111 Replies 1 Participant Last post by  Srdjan Adamovic
3

Голем Град


Голем Град (Змиски Остров или Св.Петар) е остров во Преспанското Езеро, и е единствениот остров во Република Македонија[1].

Голем Град е прогласен за строг природен резерват заради специфичните геоморфолошки карактеристики, карактеристичната флора и фауна и поради своето историско минато. Островот е долг 750 m, а широк 450 m, со највисок дел 50 m над езерото.

Два километри долгиот воден пат од селото Коњско води до оваа природна тврдина, издигната 30 m над езерската вода и со површина од 18 хектари. Денес е ненаселена, но е богата со ендемски растенија, ретки птици, залични заедници на животни, како и објекти, записи и наоди кои зборуваат за долгите векови на населеност на островот.

Освен за љубителите и проучувачите на природата, островот Голем Град е едно од најатрактивните места за оние чии интересирања се насочени кон откривањето и исражувањето на остатоците на населбите од неолитот, хеленистичкото и римското време (некропола) и средновековието. Освен римската некропола, откриени се шест [[црква|цркви постоеле дванаесет. Островот впрочем бил континуирано населен 2000 години, а манастирскиот живот се одвивал од X до XIV век. Меѓу пронајдените цркви, од особен интерес е онаа подигната и живописана во XIV врз темели на римска цистерна за вода[2].

Освен сочуваната црква Св. Петар, средновековната црква Св. Димитрија, постои и ранохристијанската базилика од крајот на IV и почетокот на V век, каде се откриени остатоци од поден мозаик[3].

Островот има три пристаништа: „Св. Петар“, „Гојдарица“ и „Влаија“.

See less See more
  • Like
Reactions: 1
21 - 40 of 112 Posts
21 - 40 of 112 Posts
Top