SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 26 Posts

·
Registered
Joined
·
612 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Na początek budowa skateparku w Kętach.


Przedmiotem ogłoszonego końcem maja przetargu jest budowa skate-parku w Kętach.

http://info.kety.pl/index.php?optio...wie-skateparku&catid=1:aktualnopci&Itemid=30#


W zakresie zadania znajduje się m.in.:

1) wykonanie płyty głównej betonowej z dodatkiem włókien polipropylenowych o zmiennej grubości od 15 ÷ 42 [cm] i wymiarach 18x31 [m] wraz z podbudową,

2) dostawa i montaż poprzez przykręcenie na kątownikach za pomocą kotew rozprężnych (dybli) do płyty betonowej 6 urządzeń skate-parku ze sklejki ciemnej laminowanej, wodoodpornej 18 [mm] z matą np. Rampline następującego typu:

- quarter pipe + roll in o wymiarach 467x976x180/220 [cm] [dł/szer/wys],
- quarter pipe + bank ramp o wymiarach 416x976x150 [cm],
- funbox (podest) o wymiarach 720x366x90 [cm],
- spin o wymiarach 394x366x150 [cm],
- funbox do skoków o wymiarach 820x366x150 [cm],
- ławka o wymiarach 224x60x40x52 [cm],
- poręcz łamana 500x8x30/55 [cm].

3) wykonanie odprowadzenia wód opadowych z terenu skate-parku poprzez montaż ciągu korytek odwadniających i dwóch studni odpływowych do istniejącej kanalizacji deszczowej,

4) wykonanie chodnika z kostki betonowej grub. 6 cm wokół płyty głównej skate-parku,

5) dostawa i montaż 8 ławek,

6) dostawa i montaż 8 koszy na śmieci o poj. 49 l,

7) dostawa i montaż stojaka na rowery z 10-cioma stanowiskami.http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Kety/podmiotowe/Zamowienia+publiczne/Zamowienia+publiczne+-+ogloszenia/Budowa+skate-parku+w+Ketach.htm


Termin składania ofert - do dnia 12 czerwca 2012 r. do godz. 11:45.

Termin realizacji - 2 miesiące od dnia podpisania umowy z wykonawcą.


:soon: Można również spoglądnąć na stronę Facebookową Skateparku w Kętach, na której znajdują się mapy z przyszłą lokalizacją obiektu oraz najświeższe informacje dotyczące inwestycji:

https://www.facebook.com/SkateparkKety


Pozdrawiam!
 

·
Registered
Joined
·
612 Posts
Discussion Starter · #2 ·
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ZADANIE: „BUDOWA SKATE-PARKU W KĘTACH”


Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa skate-parku w Kętach” zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 j.t.), ponieważ nie złożono w postępowaniu żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE

W niniejszym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta Wykonawcy COLOR-SPORT S.C. Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski z siedzibą: 43-155 Bieruń, ul. Warszawska 299, na kwotę 389.504,10 zł brutto, która została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 j.t.), ponieważ jej treść nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 j.t.) unieważnia powyższe postępowanie, ponieważ oferta złożona jako jedyna w postępowaniu została odrzucona.

Źródło:
http://www.wrotamalopolski.pl/root_...zetargow/2012/Budowa+skate-parku+w+Ketach.htm

http://www.facebook.com/SkateparkKety
 

·
Registered
Joined
·
612 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Dnia 20.06.2012 r. ogłoszono ponownie przetarg (po pierwszym unieważnionym z powodu odrzucenia oferty niezgodnej z zapisami SIWZ) na budowę skateparku w Kętach.

Termin wykonania inwestycji od podpisania umowy: 2 miesiące

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

05.07.2012 r. godzina 09:45, miejsce: Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Kęty, 32-650 Kęty, Rynek 7.

Można również spoglądnąć na stronę Facebookową Skateparku w Kętach:

https://www.facebook.com/SkateparkKety

Źródło informacji:
http://www.wrotamalopolski.pl/root_...+-+ogloszenia/Budowa+ksate-parku+w+Ketach.htm
 

·
Registered
Joined
·
612 Posts
Discussion Starter · #4 ·
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w II przetargu na budowę skateparku w Kętach:


Wybranym w przetargu na budowę skateparku w Kętach wykonawcą została firma: DOMBUD Anna Zadorożna, Ryszard Zadorożny, Spółka Jawna ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice. Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena. Wykonawca złożył ofertę z najniższą ceną i spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.


Zamieszczono w BIP UG Kęty - http://www.wrotamalopolski.pl/root_...+-+ogloszenia/Budowa+ksate-parku+w+Ketach.htm
 

·
Registered
Joined
·
612 Posts
Discussion Starter · #5 ·
Inwestycje drogowe w gminie Kęty:

Na terenie Kęt trwają intensywne prace drogowo-budowlane. Są one związane przede wszystkim z budową kolejnego etapu zachodniej obwodnicy Kęt – od ul. Żwirki i Wigury do ul. Spacerowej. Odcinek ten będzie kończył realizację pierwszego etapu obwodnicy. Umowny termin zakończenia prac przypada na koniec listopada. Następnie rozpocznie się procedura związana z oddaniem drogi do użytkowania. Wykonawcą robót jest firma SKANSKA S.A.

Aktualnie na nowej obwodnicy prowadzone są prace związane z wykonaniem warstw podbudowy z kruszywa, układaniem krawężników oraz budową oświetlenia ulicznego. Ponadto została wykonana przebudowa sieci gazowej, sanitarnej i deszczowej w ul. Legionów. Prace asfaltowe na obwodnicy – jeżeli nie wystąpią wcześniej żadne przeciwwskazania – przewidziane są na sierpień. W międzyczasie na bieżąco będą kontynuowane prace brukarskie, zakładanie zieleni, wykonanie elementów docelowej organizacji ruchu oraz inne roboty wykończeniowe.

Koszt przeprowadzanych prac wyniesie ok. 5 mln zł. Przypominamy, że Gmina Kęty w 2012 roku otrzymała również na to zadanie dofinansowanie w kwocie 1 mln zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Obecnie trwają również prace przy przebudowie al. Wojska Polskiego w Kętach. W ramach nich zostanie gruntownie przebudowany odcinek drogi o długości 737 metrów – od ul. Kościuszki do mostu na potoku Młynówka Czaniecka. Efektem wykonanych robót będzie nowa droga o nawierzchni asfaltowej o szerokości 6,0 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2,0 m od strony południowej, natomiast po drugiej stronie jezdni zostanie wykonana opaska o szerokości 0,5 m. Planowany termin zakończenia prac budowlanych to koniec bieżącego roku. Zadanie jest współfinansowane po połowie ze środków Powiatu Oświęcimskiego oraz Gminy Kęty.

Rozpoczęto także prace budowlano-remontowe na ulicach Słowackiego i Czajki w Kętach. Ul. Słowackiego zostanie wyremontowana na odcinku drogi gminnej od skrzyżowania w rejonie posesji nr 21 do oczyszczalni ścieków (700 mb). W ramach prac zostanie wykonana nowa nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz pobocza drogi.

Remont ulicy Czajki planowany jest na długości 420 metrów, na odcinku biegnącym przez las. W ramach zadania – oprócz nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej – zostanie wykonane umocnienie rowów ściekami betonowymi, co pozwoli zabezpieczyć drogę przed spływającą wodą.

Obie drogi remontowane są w ramach usuwania skutków powodzi z 2010 r., gdzie koszt robót budowlanych finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu państwa. Planowany termin zakończenia robót budowlanych został ustalony na 25 lipca br.

Na początku tygodnia ruszyły z kolei roboty, związane z remontem chodnika przy ul. Sobieskiego w Kętach. Zakres przewidziany do realizacji w bieżącym roku – odcinek od ul. Kleparz do posesji nr 43 po stronie południowej – jest kontynuacją zadania z roku 2011. W ramach prac wyremontowany zostanie 148-metrowy odcinek z wykonaniem nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Prace mają się zakończyć do 31 lipca. Koszt remontu to ponad 46 tys. złotych.

UG Kęty


Źródło:
http://www.nowa-wies-kety.pl/aktualnosci/inwestycje-drogowe-w-gminie-kety/

 

·
Registered
Joined
·
612 Posts
Discussion Starter · #7 ·
Kilka fotografii z placu budowy skateparku w Kętach, które nadesłał do redakcji czasopisma i portalu 'Nowa Wieś w gminie Kęty' (http://www.nowa-wies-kety.pl/) Wojciech Mrózek:

Akcja społeczno-informacyjna na Facebooku 'TAK dla skateparku w Kętach' (ponad 230 lubiących to) zawiera najbardziej aktualne informacje dotyczące skateparku w Kętach - https://www.facebook.com/SkateparkKety

:) :) :)
 

·
Registered
Joined
·
612 Posts
Discussion Starter · #10 ·
Wybrano wykonawcę w poniższych przetargach:

1.

Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Witkowicach.

http://www.wrotamalopolski.pl/root_...ubliczne/Wyniki+przetargow/2012/Witkowice.htm

Cena wybranej oferty (brutto)

348 767,31 PLN
Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano

SPRING Andrzej Łataś

ul. Zagnańska 71, 25-558 Kielce

W ramach zamówienia należy wykonać: - drenaż i odwodnienie - nawierzchnie boiska - instalację zraszania wodą - oświetlenie zewnętrzne - piłkochwyty - wyposażenie boiska.

Projekt współfinansowany w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

2.

Modernizacja Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulowicach

http://www.wrotamalopolski.pl/root_...ubliczne/Wyniki+przetargow/2012/uzupelnij.htm

W ramach zamówienia należy wykonać następujące prace: 1) Wykonanie robót dekarskich o powierzchni 26,90 m2, 2) Wymiana i malowanie rynien - 66,30 m, 3) Wymiana rur spustowych - 29,10 m, 4) Wymiana śrub na dachu blaszanym - ok. 1320 szt. 5) Malowanie powierzchni dachu - 503,00 m2, 6) Rozbiórka schodów zewnętrznych betonowych o kubaturze 2,40m3 7) Odtworzenie stopni schodów z kostki brukowej - 4,10 m2 8) Remont elewacji - 878,90 m2 9) Wymiana ścianki działowej z kształtek szklanych - 6,41 m2 10) Wykonanie gzymsów - 27,60 m Szczegółowy zakres robót podany jest w przedmiarach robót (załącznik nr 7).


Cena wybranej oferty (brutto)

73.314,38 PLN

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano

FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA, „STACH” Stanisław Grela
40-592 Katowice,
ul. Mikołowska 129/52
 

·
Registered
Joined
·
612 Posts
Discussion Starter · #12 ·
Po wielu latach starań władz Gminy Kęty i licznych monitach oraz prośbach kierowanych do Polskich Kolei Państwowych (Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu) remontu doczeka się przejazd kolejowy na drodze krajowej nr 52 w Kętach (ul. Krakowska).

(...)

Podczas remontu, który zostanie przeprowadzony w dniach od 1 do 10 października 2012 r. kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w ruchu na ulicy Krakowskiej.


(...)

Więcej tu:
http://www.nowa-wies-kety.pl/aktualnosci/remont-przejazdu-kolejowego-na-ul-krakowskiej-w-ketach/
 

·
Registered
Joined
·
612 Posts
Discussion Starter · #13 ·
W Kętach zakończyła się budowa skateparku, a do jego wielkiego otwarcia pozostało naprawdę niewiele czasu. Od wkroczenia na obiekt miłośników skateboardingu dzieli już tylko parę niezbędnych dokumentów, m.in. decyzja Nadzoru Budowlanego. Odbioru technicznego inwestor dokonał 17 września 2012 r.

-Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że mimo wielu trudności możemy wreszcie oddać w ręce mieszkańców kęcki skatepark. Już pierwszego dnia po wewnętrznym odbiorze okazało się, że miejsce to cieszy się wielkim zainteresowaniem młodzieży. Obecnie trwają prace, aby jak najszybciej dopuścić obiekt do użytkowania
- mówi zastępca burmistrza Krzysztof Olejak.

Prace przy budowie skateparku rozpoczęły się 1 sierpnia 2012 r. i trwały niespełna dwa miesiące. Obiekt usytuowany został w pobliżu boiska Orlik przy ulicy Sobieskiego w Kętach. Skatepark zbudowano na placu o wielkości ok. 560 m2. Powstały tutaj: quarter pipe + roll in oraz quarter pipe + bank ramp, funbox, spin, funbox do skoków i poręcz łamana.

- Kęcki Skatepark jest naprawdę bardzo fajny i profesjonalnie zrobiony. W porównaniu z innymi tego typu obiektami jest wystarczający. Chcemy podziękować wszystkim, którzy wsparli tę inicjatywę za pomoc w powstaniu kęckiego skateparku - mówi 14-letni Maciej, fan jazdy na BMX-ie.

Podczas tworzenia projektu skateparku pomyślano o wszystkim. Wybrano najdogodniejszą lokalizację - na terenie przeznaczonym pod infrastrukturę sportową i w bliskim sąsiedztwie Orlika, co nie tylko rozwiązuje problem oświetlenia i zaplecza, ale także daje gwarancję, że nad obiektem ciągle będzie ktoś sprawował pieczę. Do budowy użyto również najwyższej klasy materiałów, co gwarantuje ich trwałość i niweluje hałas.

O tym, jak w praktyce sprawdzą się zamontowanie na terenie obiektu urządzenia, każdy zainteresowany będzie mógł się przekonać już w niedzielę 14 października 2012 r. podczas oficjalnego otwarcia (szczegóły na plakacie).

Dołącz do wydarzenia na Facebookuhttps://www.facebook.com/events/449807801737991/Źródło:
Nowa Wieś w gminie Kęty/ UG Kęty
 

·
Registered
Joined
·
612 Posts
Discussion Starter · #15 ·
29 października 2012 r. na BIP Urzędu Gminy Kęty zamieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę targowiska miejskiego wraz z budynkiem sanitarno-gospodarczym.

W ramach zamówienia zostaną wykonane:

A. Stanowiska targowe zadaszone:

- roboty ziemne i podłoża pod płyty żelbetowe,

- płyta żelbetowa, – konstrukcje drewniane z tarcicy struganej impregnowanej,

- pokrycie dachów z obróbkami blacharskimi oraz naświetla dachowe.

B. Budynek sanitarno-gospodarczy targowiska:

- roboty ziemne, – konstrukcja fundamentów i parteru,

- roboty izolacyjne fundamentów i drenaż odwadniający,

- podłoża pod posadzki i płyta betonowa,

- ściany murowane, kominy, wentylacja,

- konstrukcje drewniane z tarcicy impregnowanej do SNO, p. grzybom i owadom,

- pokrycie dachów z obróbkami blacharskimi oraz wyposażenie dachu,

- stolarka okienna i drzwiowa, ścianki systemowe, parapety, kurtyny dla brodzików, schody strychowe,

- tynki wewnętrzne, sufity podwieszone z ociepleniem, docieplenie kominów, wieńców, ścianek,

- wylewka pod posadzki z ociepleniem,

- obłożenie ścian i posadzek płytkami, cokoliki,

- malowanie ścian wewnętrznych,

- docieplenie elewacji i tynki zewnętrzne, obłożenie słupów,

- instalacja kanalizacyjna wewnętrzna,

- instalacja wodociągowa wewnętrzna.

C. Kanalizacja deszczowa, przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe:

- kanalizacja deszczowa placu targowego,

- przyłącze kanalizacyjne,

- przyłącze wodne.

D. Nawierzchnie i zagospodarowanie placu targowego:

- nawierzchnie z kostki brukowej,

- malowanie linii dla stanowisk targowych

- LOGO na podstawie stalowej z napisem Mój Rynek.

E. Instalacje elektryczne:

- zasilanie, instalacje elektryczne, oświetlenia oraz instalacja odgromowa,

- instalacje elektryczne wewnętrzne.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 31. października 2013 r.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

20 listopada 2012 r., godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty (dziennik podawczy).


Operacja współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013. Wsparcie ze środków UE wynosi 1 mln zł.


Źródło:
BIP UG Kęty - http://www.wrotamalopolski.pl/root_...o+wraz+z+budynkiem+sanitarno-gospodarczym.htm
 

·
Registered
Joined
·
612 Posts
Discussion Starter · #16 ·
W związku z opracowaniem koncepcji na zadanie pn.: „Budowa obwodnicy zachodniej Kęt – etap II odcinek północno-zachodni” informujemy, że w dniach:

- 13 listopada br. (wtorek) od godz. 10:00 do godz. 17:00

- oraz 14 listopada br. (środa) od godz. 10:00 do godz. 17:00

zostanie ona wyłożona do wglądu dla wszystkich zainteresowanych stron w Urzędzie Gminy Kęty w Sali Narad – I piętro.


Więcej na stronie portalu "Nowa Wieś w gminie Kęty":

http://www.nowa-wies-kety.pl/aktualnosci/budowa-obwodnicy-zachodniej-ket-ogloszenie/
 

·
Registered
Joined
·
612 Posts
Discussion Starter · #18 ·

·
Registered
Joined
·
612 Posts
Discussion Starter · #19 ·
Zakończył się właśnie remont chodnika, łączącego przez groblę ulicę Szkolną z osiedlem Leśnym w Kętach-Podlesiu. Prace objęły wymianę nawierzchni na kostkę brukową nie tylko w ciągu deptaka, ale również na przyległych schodach. Remont kosztował ponad 32 tysiące złotych.

W ramach realizowanej w Kętach-Podlesiu inwestycji położono również zupełnie nowy chodnik wraz ze schodami prowadzący od osiedla Leśnego do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 3. W ramach prac wykonano także odwodnienie. Koszt drugiej części robót to ponad 17 tysięcy złotych.


Tekst i zdjęcia:
http://www.nowa-wies-kety.pl/aktualnosci/remont-i-nowy-chodnik-w-ketach-podlesiu/
 

·
Registered
Joined
·
612 Posts
Discussion Starter · #20 ·
1 - 20 of 26 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top