SkyscraperCity Forum banner

[Kalisz] Park miejski

3544 Views 1 Reply 2 Participants Last post by  Tomaso
Kompleks ten, został utworzony w 1798 r. na terenie dawnych, renesansowych ogrodów jezuickich. Inicjatorami projektu była pruska Kamera Wojenno - Ekonomiczna, na czele z jej prezydentem von Neckem, Dankelmanem - naczelnikiem departamentu kaliskiego i burmistrzem miasta - Horningiem. Oprócz ogrodu pojezuickiego (od 1773 r. należącego do Komisji Edukacji Narodowej, a od 1796 r. do Korpusu Kadetów), w skład parku włączono okoliczne pastwiska. Razem teren ten, obejmował zasięgiem ok. 1 hektara. Jest to zatem jeden z najstarszych, obok Ogrodu Saskiego, Łazienek i Ogrodu Krasińskich, parków w Polsce. Wśród licznych starych drzew, są rzadkie gatunki oraz 65 okazów wpisanych do rejestru pomników przyrody (w tym dąb czerwony o objętości 460 cm). Jest to także prawdopodobnie jedyne miejsce w kraju, gdzie zobaczyć można stare okazy miłorzębów japońskich. Tu też znajduje się pamiątkowy dąb, zasadzony w 1927 r. przez marszałka Józefa Piłsudskiego.


Wiecej zdjec mozna znalezc tutaj :
http://www.kalisz.9o.pl/parkmajowy.htm
http://www.kalisz.9o.pl/park2007.htm
http://www.kalisz.9o.pl/parkpazdziernikowy.html
Foty sa w bardzo dobrej jakosci i dlatego nie zamiescilem ich tu.
Komentarze mile widziane;)
See less See more
34
1 - 2 of 2 Posts
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top