Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 2094 Posts

·
Registered
Joined
·
106 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Kamphaeng Phet : City Of World Heritage

กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง
ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน
แหล่งน้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก


จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเมืองเก่าที่นับว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเจริญรุ่งเรืองมา ตั้งแต่สมัยทวารวดี เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง เช่น เมืองชากังราว นครชุม ไตรตรึงษ์ เทพนคร และเมืองคณฑี นอกจากนี้เมืองกำแพงเพชรยังเป็นเมืองที่สองที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ ครองเมือง มีบรรดาศักดิ์เป็น " พระยาวชิรปราการ" ต่อมาในปี พ . ศ. 2459 ได้เปลี่ยนเมืองกำแพงเพชรเป็นจังหวัดกำแพงเพชร

ตามประวัติศาสตร์ กล่าวว่า กำแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านของสุโขทัยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง เดิมเรียกชื่อว่า " เมืองชากังราว" และมีเมืองบริวารรายล้อมอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ไตรตรึงษ์ เทพนคร ฯลฯ การที่กำแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านรับศึกสงครามในอดีตอยู่เสมอ จึงเป็นเมืองยุทธศาสตร์มีหลักฐานที่แสดงให้เห็น ว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น กำแพงเมือง คูเมือง ป้อมปราการ วัดโบราณ มีหลักฐาน ให้สันนิษฐานว่าเดิมเคยเป็นที่ตั้งของเมือง 2 เมือง คือ เมืองชากังราว และเมืองนครชุม โดยเมืองชากังราวสร้างขึ้นก่อน ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง พระเจ้าเลอไท กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์สุโขทัย เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ. ศ. 1890 ต่อมาสมัยพระเจ้าลิไท กษัตริย์องค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์สุโขทัยได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นทางฝั่งตะวันตกของลำน้ำปิงคือ “ เมืองนครชุม ”

สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงบันทึกเรื่อง กำแพงเมืองไว้ว่า " เป็นกำแพงเมืองที่เก่าแก่ มั่นคง ยังมีความสมบูรณ์มาก และเชื่อว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย

ปัจจุบันจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แห่งหนึ่ง เพราะมีโบราณสถานเก่าแก่ซึ่งก่อสร้างด้วยศิลาแลงหลายแห่งรวมอยู่ใน " อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร" ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสห ประชาชาติ (UNESCO) ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2534
สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

* ตราประจำจังหวัด: รูปกำแพงมีเพชรฝังอยู่ในใบเสมา
* ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกพิกุล (Mimusops elengi)
* ต้นไม้ประจำจังหวัด: สีเสียดแก่น (Acadia catechu)
* คำขวัญประจำจังหวัด: กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ ลื่อเลืองมรดกโลก

สภาพทางภูมิศาสตร์

แม่น้ำปิงเป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่มาบรรจบเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลผ่านตอนกลางของจังหวัดจากเหนือจรดใต้ ทางตะวันออกเป็นที่ราบ ส่วนทางตะวันตกเป็นภูเขาสลับซับซ้อน อุดมด้วยธรรมชาติ ป่าไม้ และน้ำตก

หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 11 อำเภอ 78 ตำบล 823 หมู่บ้าน

1. อำเภอเมืองกำแพงเพชร
2. อำเภอไทรงาม
3. อำเภอคลองลาน
4. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
5. อำเภอคลองขลุง
6. อำเภอพรานกระต่าย
7. อำเภอลานกระบือ
8. อำเภอทรายทองวัฒนา
9. อำเภอปางศิลาทอง
10. อำเภอบึงสามัคคี
11. อำเภอโกสัมพีนคร

อุทยาน

* อุทยานแห่งชาติคลองลาน
* อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
* อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
* อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

งานประเพณี

* ประเพณีนบพระ-เล่นเพลง
* ประเพณีงานสารทไทย กล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร
* งานเทศกาลกินก๋วยเตี๋ยว เที่ยวเมืองกำแพง

การเดินทาง
• รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ผ่านจังหวัด พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และนครสวรรค์ เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๑ ถึงจังหวัดกำแพงเพชร รวมระยะทาง ๓๕๘ กิโลเมตร
• รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถ กรุงเทพฯ –กำแพงเพชร ทุกวัน รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่สถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๓๖๗๐, ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒–๖๖ หรือ ww.transport.co.th สถานีขนส่งกำแพงเพชร ๐ ๕๕๗๙ ๙๑๐๓

ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอและกิ่งอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดกำแพงเพชร
อำเภอพรานกระต่าย ๒๕ กิโลเมตร
อำเภอคลองขลุง ๔๒ กิโลเมตร
อำเภอไทรงาม ๔๒ กิโลเมตร
อำเภอคลองลาน ๕๒ กิโลเมตร
อำเภอทรายทองพัฒนา ๕๓ กิโลเมตร
อำเภอลานกระบือ ๕๙ กิโลเมตร
อำเภอปางศิลาทอง ๗๐ กิโลเมตร
อำเภอขาณุวรลักษบุรี ๗๐ กิโลเมตร
กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร ๓๐ กิโลเมตร
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี ๙๐ กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดกำแพงเพชรไปจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดตาก ๖๘ กิโลเมตร
จังหวัดสุโขทัย ๗๗ กิโลเมตร
จังหวัดพิจิตร ๙๐ กิโลเมตร
จังหวัดพิษณุโลก ๑๐๓ กิโลเมตร
จังหวัดนครสวรรค์ ๑๑๗ กิโลเมตร
จังหวัดเชียงใหม่ ๓๓๗ กิโลเมตร


สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอเมือง


อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ทางเข้าตั้งอยู่นอกเมืองกำแพงเพชร ไปประมาณ ๕ กิโลเมตร ตามถนนสายกำแพงเพชร - พรานกระต่าย แล้วเลี้ยวซ้ายตรงกิโลเมตรที่ ๓๖๐ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร แบ่งออกเป็นโบราณสถานฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ซึ่งใช้วัสดุก่อสร้างที่แตกต่างกัน ด้านตะวันออกของแม่น้ำปิง เป็นที่ตั้งเมืองกำแพงเพชร โบราณสถานจะสร้างด้วยศิลาแลง และมีขนาดใหญ่ ส่วนโบราณสถานฝั่งตะวันตก คือเมืองนครชุม ก่อสร้างด้วยอิฐ และมีขนาดเล็ก แต่รูปแบบศิลปะที่ปรากฏ มีลักษณะร่วมสมัยระหว่างสุโขทัย และอยุธยา

นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานนอกเมืองกำแพงเพชร หรือเขตอรัญญิก ซึ่งเป็นที่อยู่ของสงฆ์ ที่มุ่งในการปฏิบัติวิปัสสนาธรรม อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทาง ๒ กิโลเมตร

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ได้รับการประกาศให้เป็น “มรดกโลก” ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๔

ผู้สนใจเข้าชมได้ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น ค่าเข้าชมชาวไทย ๑๐ บาท ชาวต่างประเทศ ๔๐ บาท สำหรับผู้ที่จะนำรถเข้าชมในบริเวณอุทยานจะต้องเสียค่าผ่านประตูคันละ ๕๐ บาท รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
โทร ๐ ๕๕๗๑ ๑๙๒๑

สถานที่น่าสนใจภายในเขตอุทยานฯ

วัดพระแก้ว ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกำแพงเพชร เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโบราณสถาน มรดกโลก ในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นวัดที่สำคัญ อยู่ติดกับบริเวณวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัย ภายในบริเวณวัดประกอบด้วย เจดีย์ประธานที่ฐานมีสิงห์ล้อม เจดีย์ทรงกลมที่ฐานมีช้างรอบ วิหาร มณฑป อุโบสถ และเจดีย์ราย ทั้งหมดล้อมรอบด้วย กำแพงศิลาแลงเป็นแท่ง ๆ โดยรอบ

วัดพระธาตุ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของวัดพระแก้ว มีพระเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมเป็นประธาน ล้อมรอบด้วยระเบียบคด ที่เชื่อมต่อกับวิหารด้านทิศตะวันออก ที่สองข้างวิหารมีเจดีย์รายอยู่ข้างละ ๑ องค์ มีกำแพงแก้วล้อมรอบ

สระมน
เป็นสระรูปสี่เหลี่ยมกว้างประมาณ ๑๖ เมตร รอบสระมีคันดินคูน้ำล้อมรอบ จากการขุดค้นที่บริเวณนี้ พบเศษกระเบื้องมุงหลังคา เครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องประดับ

กำแพงเมืองกำแพงเพชร เป็นกำแพงชั้นเดียว สร้างเป็นเชิงเทินมี ๒ ตอน ตอนล่างเป็นมูลดินสูงขึ้นไป ๓-๔ เมตร ตอนบนก่อด้วยศิลาแลง เป็นเชิงเทินมีใบเสมา และเจาะตรงใบเสมาไว้สำหรับมองข้าศึก

วัดพระบรมธาตุ
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครชุม เป็นเจดีย์ที่เจ้าพระยาลิไทเสด็จมาสถาปนา และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้เมื่อ พ.ศ. ๑๙๐๐ เดิมเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ๓ องค์ ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน ต่อมาพ่อค้าไม้ชาวกะเหรี่ยงได้ปฏิสังขรณ์ เป็นเจดีย์แบบพม่า ดังที่ปรากฏเมื่อ ๘๐ –๙๐ ปีมาแล้ว

วัดซุ้มกอ
เป็นวัดขนาดเล็ก อยู่ทางทิศใต้ของเมืองนครชุมเจดีย์ ประธานเป็นเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยม มีองค์ระฆังแบบลังกา วัดนี้เคยขุดพบพระเครื่อง “ซุ้มกอ” เป็นจำนวนมาก ด้านหน้าของเจดีย์ประธานมีวิหารเล็ก ๆ ๑ หลัง

วัดพระบรมธาตุเจดียาราม
มีเจดีย์แบบพม่า ๑ องค์ สันนิษฐานว่าเดิมคงเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ อย่างศิลปะสุโขทัย แต่ปัจจุบันเป็นเจดีย์แบบพม่า เนื่องจากเศรษฐีพม่าผู้หนึ่งได้มาบูรณะเมื่อประมาณ ๑๐๐ ปี มาแล้ว ในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยสุโขทัย และอยุธยามากมาย

กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี
ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน ก่อนถึงตัวเมืองกำแพงเพชรเล็กน้อย ลักษณะเป็นป้อมปราการ ที่ก่อด้วยศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยม สูงประมาณ ๖ เมตร มีประตูทางเข้าตรงกลางป้อม ๔ ด้าน ด้านในของป้อมมีเชิงเทิน ตรงฐานป้อมใต้เชิงเทินเป็นห้องมีทางเดินติดต่อกันได้ ตรงมุมมีป้อมยื่นออก ๔ มุม มีรูอยู่ติดกับพื้น แต่ด้านทิศเหนือถูกรื้อออกเสียด้านหนึ่ง

วัดเจดีย์กลางทุ่ง
ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสถานีขนส่งกำแพงเพชร เป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกเมืองนครชุมทางทิศใต้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เจดีย์ประธานทรงดอกบัวตูม มีการจัดผังวัดแบบ อุทกสีมา คือใช้แนวคูน้ำโดยรอบ เพื่อแสดงขอบเขตของวัด ซึ่งเป็นผังที่นิยมมากในสมัยสุโขทัย

วัดหนองพิกุล
เป็นวัดสำคัญของเมืองนครชุม ส่วนหลังคาไม่ปรากฎให้เห็น แต่ผนังที่เหลืออยู่ในสภาพสมบูรณ์ ก่อด้วยอิฐฉาบปูนมีลวดลายประดับ เป็นโบราณสถานที่ได้รับอิทธิพลจากลังกา

วัดพระนอน
มีกำแพงศิลาแลงปักล้อมรอบวัดไว้ทั้ง ๔ ด้าน ด้านหน้าวัดมีบ่อน้ำสี่เหลี่ยม มีห้องอาบน้ำและศาลาน้ำ ฐานและเสาเป็นศิลาแลง มีทางเท้าปูด้วยศิลาแลง มีโบสถ์ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ด้านหน้า ด้านหลังเป็นวิหารพระนอน ก่อสร้างด้วยเสาศิลาแลงขนาดใหญ่ หลักฐานทางประติมากรรมที่พบ คือ ใบเสมารูปเทพพนม พาลีกับทรพี สันนิษฐานว่าสลักขึ้นในสมัยอยุธยา

วัดพระสี่อิริยาบถ หรือ วัดพระยืน
วัดนี้มีบ่อน้ำและที่อาบน้ำอยู่หน้าวัดเช่นเดียวกับวัดพระนอน กำแพงเป็นศิลาแลงปักตั้งล้อม ๔ ด้าน ด้านหน้าวัดมีวิหารขนาดใหญ่ยกฐานสูง ๒ เมตร มีเสาลูกกรง เป็นศิลาแลงเหลี่ยม และมีทับหลังบนมุขหน้าวิหาร สิ่งสำคัญของวัดได้แก่ มณฑปจตุรมุข แต่ละทิศประดิษฐาน พระพุทธรูป ๔ ปาง คือ เดิน นั่ง ยืน และนอน อยู่โดยรอบทั้ง ๔ ทิศตามลำดับ ปัจจุบันเหลือเพียง พระยืนขนาดใหญ่ที่สวยงาม พระพักตร์เป็นลักษณะพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย แบบกำแพงเพชรคือ พระนลาฏกว้าง และพระหนุเสี้ยม

วัดพระสิงห์
ถัดจากวัดพระสี่อิริยาบถไปทางทิศเหนือประมาณ ๑๐๐ เมตร สันนิษฐานว่าใช้เวลาสร้างถึง ๒ สมัย คือ สมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา ผังรวมของวัดแบ่งเขตพุทธาวาส ให้อยู่ในกลุ่มกลาง ล้อมรอบด้วยเขตสังฆาวาส หรือกุฏิสงฆ์ โดยมีพระเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมมีซุ้มทั้ง ๔ ด้าน เป็นประธาน ด้านหน้าเป็นพระอุโบสถขนาดใหญ่ ยกฐานประทักษิณสูง บนฐานประทักษิณนี้ประดิษฐานพัทธสีมา ไว้ทั้งแปดทิศ มุขด้านหน้าของฐานประทักษิณ มีรูปสิงห์รูปนาคประดับ


วัดช้างรอบ
เป็นวัด ที่สร้างบนยอดเนิน มีพระเจดีย์ทรงลังกา ซึ่งยอดหักพังหมดแล้ว มีบันไดทางขึ้นทั้งสี่ด้าน ที่ชั้นฐานลานประทักษิณ ประดับด้วยช้างทรงเครื่องครึ่งตัว จำนวน ๖๘ เชือก ระหว่างช้างแต่ละเชือก มีภาพปั้นรูปลายพรรณพฤกษา ในพระพุทธศาสนา เช่น ต้นโพธิ์ และต้นสาละ เป็นต้น

วัดอาวาสใหญ่ มี เจดีย์แปดเหลี่ยมเป็นประธาน ด้านหน้าเป็นวิหารฐานสูงมีทางขึ้น ๓ ด้าน มีเจดีย์รายรอบ ด้านหน้าสุดนอกเขตกำแพงแก้วมีบ่อน้ำใหญ่ เรียก “บ่อสามแสน” เพราะน้ำในบ่อนี้ไม่เคยแห้ง

ที่ทำการหน่วยศิลปากรประจำจังหวัดกำแพงเพชร ตั้ง อยู่เลยวัดพระแก้วไปตามเส้นทางกำแพงเพชร - พรานกระต่าย มีทางแยกเข้าไปทางซ้ายมือ ตรงประตูสะพานโคมประมาณ ๓๐๐ เมตร เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ การบูรณะขุดแต่งอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ภายในที่ทำการหน่วยจะมีแผนผังอุทยานฯ ที่สามารถทำให้เข้าใจ การแบ่งส่วนพื้นที่โบราณสถานได้อย่างชัดเจน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ถนนปิ่นดำริห์ เป็นที่แสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุสมัยต่าง ๆ อาทิเช่น ศิลปทวารวดี ศิลปลพบุรี และศิลปรัตนโกสินทร์ โบราณวัตถุส่วนมากเป็นลวดลายปูนปั้นและลวดลายดินเผา เศียรพระพุทธรูป เครื่องสังคโลก ปูนปั้นรูปยักษ์เทวดา และมนุษย์ซึ่งใช้ประดับฐานเจดีย์ หรือติดตั้งวิหาร นอกจากนั้นยังมีเทวรูปพระอิศวรสัมฤทธิ์ ที่ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้ถูกลอบตัดเศียรและพระหัตถ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๙ และได้ถูกซ่อมแซมให้คืนดีในภายหลัง ผู้สนใจสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ได้ในเวลาราชการทุกวัน เว้นวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ค่าเข้าชมชาวไทย ๑๐ บาท ชาวต่างประเทศ ๓๐ บาท สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๑๕๗๐

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๔/๕ ถนนปิ่นดำริห์ อยู่ติดกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรภายในเขตกำแพงเมืองเก่าของจังหวัด กำแพงเพชร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี สร้างด้วยไม้สักเป็นเรือนไทยหมู่แบบเรือนไทยภาคกลาง พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรฯ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือส่วนของประวัติศาสตร์เมือง ส่วนของมรดกดีเด่น เช่น หินอ่อน แหล่งน้ำมัน และส่วนของชาติพันธุ์วิทยา แสดงถึงชนเผ่าต่างๆ เช่น มูเซอ กะเหรี่ยง ลีซอ และการละเล่นพื้นบ้าน เป็นต้น มีห้องโสตทัศนูปกรณ์ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้ระบบมัลติมีเดีย มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองของจังหวัด ผลิตภัณฑ์ชาวเขาและกลุ่มแม่บ้าน นอกจากนั้นมีศูนย์จริยศึกษา เพื่อฝึกหัดอบรมงานศิลปประดิษฐ์สำหรับเยาวชนในวัยเรียน ซึ่งจะเป็นนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัด โดยจะสอนเกี่ยวกับพุทธศาสนา มรรยาท การแกะสลัก ร้อยมาลัย ซึ่งจะเปิดสอนเฉพาะวันอาทิตย์ พิพิธภัณฑสถานจังหวัด กำแพงเพชรฯ เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ค่าบัตรผ่านประตู ๑๐ บาท ค่าเข้าชมมัลติมีเดีย ๒๕๐ บาท/คณะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. ๐ ๕๕๗๒ ๒๓๔๑-๒

ศาลพระอิศวร ตั้งอยู่ด้านหลังศาลจังหวัด มีฐานก่อด้วยศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายกพื้นสูง ๑.๕๐ เมตร บนฐานชุกชีมีเทวรูปพระอิศวรสัมฤทธิ์ที่จำลองขึ้น เทวรูปพระอิศวรองค์เดิม ปัจจุบันตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร เทวรูปองค์เดิมนี้ในสมัยรัชกาลที่ ๕ นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันได้ลักลอบตัดพระเศียร และพระหัตถ์ ส่งลงเรือมายังกรุงเทพฯ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ขอพระเศียร และพระหัตถ์คืน และทรงประทานพระอิศวรจำลองให้แทน ซึ่งปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์กรุงเบอร์ลิน

สิริจิตอุทยาน เป็น สวนสาธารณะเอนกประสงค์ริมฝั่งแม่น้ำปิง มีเนื้อที่ ๑๗๐ ไร่ ประกอบด้วยสนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ ศาลาพักผ่อน สวนไม้ดอกไม้ประดับปลูก และลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ซึ่งสร้างเป็นเรือนไทย มีการแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยประจำท้องถิ่นที่ลานเทวีกลางแจ้งและมี การจัดจำหน่ายสินค้าโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอีกด้วย

หอไตรวัดคูยาง ตั้งอยู่ที่ถนนวิจิตร เขตเทศบาลเมือง เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ หอไตรนี้สร้างไว้กลางน้ำและมีใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันปลวก แมลงสาบ และหนู เข้าไปกัดทำลายพระไตรปิฎก หนังสือ และคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

หลวงพ่ออุโมงค์ วัดสว่างอารมณ์ อยู่ในตำบลนครชุม อำเภอเมือง เป็นพระพุทธรูปแบบเชียงแสนขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง ๒ เมตร สูงเกือบ ๓ เมตร มีพุทธลักษณะที่งดงามยิ่ง เป็นหลักฐานสำคัญประกอบข้อเท็จจริง ถึงความสัมพันธ์ระหว่างกำแพงเพชร และหัวเมืองฝ่ายเหนือ

บ้านไม้สักเก่าแก่ ตั้ง อยู่บนถนนเทศา เขตเทศบาลเมือง เป็นมรดกตกทอดของคหบดีชาวกำแพงกำแพงเพชร มีลักษณะเป็นอาคาร ๒ ชั้น สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง เสาเรือนทุกต้นใช้ไม้สักต้นเดียวยาวตลอด และหน้ามุขประดับด้วยไม้ฉลุมีความสวยงามมาก

ศูนย์แปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านบ่อสามแสน หมู่ ๖ บ้านบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง
อำเภอเมือง ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๕ กิโลเมตร บนทางหลวงสายกำแพงเพชร-พรานกระต่าย
ศูนย์แห่งนี้ผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปทางการเกษตรหลายชนิด ที่ขึ้นชื่อที่สุดได้แก่ กระยาสารท
ข้าวแต๋น นางเล็ด ขนมดอกจอก มันรังนก มีความเป็นเอกลักษณ์และรสชาติความอร่อยแบบไทยๆ

บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง (บึงสาป) หมู่ ๓ ตำบลลานดอกไม้ ห่างจากตัวเมือง ๑๓ กิโลเมตร บนทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ สายกำแพงเพชร-พรานกระต่าย แยกซ้ายเข้าไปประมาณ ๑๒ กิโลเมตร เป็นน้ำพุร้อนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน จำนวน ๕ จุด อุณหภูมิประมาณ ๔๐-๖๕ องศาเซลเซียส จากการตรวจสอบของกระทรวงสาธารณสุข ปรากฏว่าไม่มีสารปนเปื้อน และเชื้อโรคอันตรายเกินมาตรฐานแต่อย่างใด มีสถานที่ให้บริการอาบน้ำแร่ในบริเวณน้ำพุร้อนแห่งนี้ด้วย

เมืองไตรตรึงษ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลไตรตรึงษ์ บนทางหลวงหมายเลข ๑ สายกำแพงเพชร-นครสวรรค์ ห่างจากตัวเมือง ๑๘ กิโลเมตร เป็นเมืองเก่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยสิริกษัตริย์เชียงราย ซึ่งได้หนีข้าศึกจากเชียงราย ลงมาสร้างเมืองนี้ขึ้น เมื่อ พ.ศ . ๑๕๔๒ ปัจจุบันโบราณสถานต่างๆ ทรุดโทรมลงมาก เหลือเพียงซากเจดีย์
และเชิงเทินเท่านั้น

ตลาดกล้วยไข่ ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ สายกำแพงเพชร-นครสวรรค์ ตรงกิโลเมตรที่ ๓๔๓ มีเพิงขายกล้วยไข่ทั้งดิบและสุก กล้วยฉาบ และสินค้าพื้นเมืองอื่น ๆ ตั้งอยู่เรียงรายเป็นระยะทางยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร
 

·
Registered
Joined
·
4,059 Posts
:applause:จะได้มีข่าวคราวจากหลากหลายจังหวัด
 

·
Registered
Joined
·
168 Posts
ช่ ว ย เ ก็ บ ภ า พ แ ล ะ บ ร ร ย า ก า ศ ม า ใ ห้ ช ม ด้ ว ย น ะ คั บ ...
 

·
Registered
Joined
·
4,059 Posts
^^เพิ่งได้อ่านข้อมูลอย่างละเอียด โอ้โฮ...มีตั้ง4อุทยานแห่งชาติ สถานที่ๆรู้จักคือวัดช้างรอบ เห็นในนิตสารท่องเที่ยวบ่อยๆ
:cheers1:เมเจอร์กำแพงเพชรเปิดบริการวันนี้
 

·
Lower North Capital City
Joined
·
2,078 Postsเปิดวันนี้ 2 ธค. 2553
คนกำแพงฯ ไม่ต้องขับรถไป พิดโลก คอนหวัน แล้วครับ

เอาไว้เซ็นทรัลพลาซ่าเปิดแล้วค่อยว่ากัน
 

·
Registered
Joined
·
4,059 Posts
:eek:mg:เพิ่งเคยเห็นว่าบิ๊กซีมีรถไว้บริการส่งลูกค้าถึง3สาย ยังกับรถชัตเทิ้ลบัสของรถไฟฟ้าหรือในเมืองทองธานีเลย แปลกดี ไม่เคยเห็นที่สาขาไหนมาก่อน เพิ่งจะเห็นบิ๊กซีกำแพงเพชรนี่แหละครับ
 

·
I Love Thailiad
Joined
·
2,578 Posts
ขอเชิญ ร่วมถวายพระพรครั้งสำคัญ ให้ในหลวงของพวกเราได้ที่ http://www.9forking.com/

หรือส่ง SMS ถวายพระพร ฟรี ทุกระบบ... พิมพ์ข้อความ ถวายพระพร แล้วส่งไปที่เบอร์ 4567890 ได้ทุกเครือข่าย

twitter @9forking
 

·
Registered
Joined
·
56 Posts
:eek:mg:เพิ่งเคยเห็นว่าบิ๊กซีมีรถไว้บริการส่งลูกค้าถึง3สาย ยังกับรถชัตเทิ้ลบัสของรถไฟฟ้าหรือในเมืองทองธานีเลย แปลกดี ไม่เคยเห็นที่สาขาไหนมาก่อน เพิ่งจะเห็นบิ๊กซีกำแพงเพชรนี่แหละครับ
ที่เชียงรายก็มีนะ แต่นานแล้ว สิบกว่าปีแล้วอะ ตอนเปิดใหม่ๆ ผมก้เคยขึ้น แต่เป็นรถเมล์นะ
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
กำแพงเพชรนี่ครึ่งทางกรุงเทพเชียงใหม่หรือนี่ ไม่ยักรู้มาก่อน
 

·
Registered
Joined
·
451 Posts
ขอเชิญร่วมงานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง ประจําปี ๒๕๕๔

จังหวัดกําแพงเพชรได้กําหนดจัดงานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง” และงานกาชาดจังหวัด
กําแพงเพชร ประจําปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ บริเวณสนามหน้าเมือง
และอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร อําเภอเมืองกําแพงเพชร เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษไทยในอดีตกาล ให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง
ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชรให้แพร่หลายยิ่งขึ้น
ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกร้านจําหน่ายสินค้า และ
ผลิตภัณฑ์ OTOP จากทั่วทุกภาคของประเทศ การจัดนิทรรศการ ออกร้านของทุกภาคส่วนของจังหวัด การ
แสดงด้านการบันเทิง มหรสพ ภาพยนตร์ ดนตรี และทุก ๆ ปี พร้อมกันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดกําแพงเพชร
พร้อมคณะ ได้จัดกิจกรรมการออกร้านมัจฉากาชาด เป็นประจําทุกปี ซึ่งการออกร้านมัจฉากาชาดเพื่อหา
เงินรายได้ในการดําเนินภารกิจด้านสาธารณกุศลต่าง ๆ เช่น ให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ยากจนยากไร้
ผูู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสารณภัยต่าง ๆ
จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมสืบสานงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง ประจําปี
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 

·
Registered
Joined
·
1,107 Posts
โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ประ&#35

ผลการจัด อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2554
โดยพิจารณาจาก โอลิมปิกวิชาการ O-net โควตา รับตรง admission แพทย์ กสพท
ทุนรัฐบาล ทุน กพ ทุน พสวท. และ รางวัลชนะเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
3. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
4. โรงเรียนบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
5. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
6. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
7. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
8. โรงเรียนสตรีวิทยา
9. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
10.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
11.โรงเรียน อุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี
12.โรงเรียนอัสสัมชัญ
13.โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
14.โรงเรียน สาธิต ม.เชียงใหม่
15. โรงเรียน สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16. โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
17.โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
18. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
19.โรงเรียน เทพศิรินทร์
20.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
21.โรงเรียน เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
22.โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
23.โรงเรียนนครสรรค์
24.โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25.โรงเรียนสตรี วิทยา 2
26.โรงเรียน สาธิต ม.ขอนแก่น
27.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง
28.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น
29. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
30. โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี
31.โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
32.โรงเรียน สุราษฎร์ธานี
33. โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่
34.โรงเรียน ภูเก็ตวิทยาลัย
35.โรงเรียน โยธินบูรณะ
36.โรงเรียน สาธิต ม.สงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี
37.โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา
38.โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย จ.นนทบุรี
39.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี
40.โรงเรียนหอวัง
41.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น
42.โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
43. โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
44.โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
45. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
46.โรง เรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
47. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
48.โรงเรียน ศึกษานารี
49. โรงเรียนพิษณุโลกวิทยาคม
50.โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร
51. โรงเรียน บุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์
52.โรงเรียนร้อยเอ็ด วิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด
53.โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่
54.โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์
55.โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา
56. โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน
57.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.สตูล
58.โรงเรียน บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี 2 )
59.โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
60.โรงเรียน ชลราษฎร์อำรุง
61. โรงเรียน เซนต์โยแซฟคอนแวนต์
62.โรงเรียน สระบุรีวิทยาคม
63.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
64.โรงเรียน ระยองวิทยาคม
65. โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
66.โรงเรียนแสงทองวิทยา
67. โรงเรียนทวีธาภิเศก
68.โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี
69.โรงเรียนบูรณะรำลึก จ.ตรัง
70. โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
71.โรงเรียน กำแพงเพชรพิทยาคม
72. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
73.โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎนครปฐม
74.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.มุกดาหาร
75.โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา
76.โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
77.โรงเรียนสารคามวิทยาคม จ.มหาสารคาม
78. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
79.โรงเรียนเบญจมราชาลัย
80.โรงเรียน สายน้ำผึ้ง
81.โรงเรียนพัทลุง
82.โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีรรมราช
83.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี
84.โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
85.โรงเรียนชลกันยานุกูล
86.โรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฎิ์
87.โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
88.โรงเรียน เบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี
89.โรงเรียน วิสุทธังษี จ.กาญจนบุรี
90.โรงเรียน นวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี
91.โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์
92.โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี
93.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช
94.โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร
95.โรงเรียนสาธิต(พิบูลบำเพ็ญ) ม.บูรพา
96.โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
97.โรง เรียนอัสสัมชัญธนบุรี
98.โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
99.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
100.โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ที่มา : http://www.dek-d.com/board/view.php?...#ixzz1D4QTsQLS
 

·
Registered
Joined
·
1,107 Posts
100 ปี กำแพงเพชรพิทยาคม

สั่งจองวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อพระวิบูลวชิรธรรม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 100 ปี
ขอเชิญบูชาวัตถุมงคล

เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี

การก่อตั้งโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

เหรียญหลวงพ่อวิบูลวชิรธรรม

 

·
city life
Joined
·
3,179 Posts
บิ๊กซี สาขานี้ร้านค้าเยอะมากก
 

·
Registered
Joined
·
1,107 Posts
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด(มหาชน) หรือที่นักลงทุนเรียกสั้นๆว่า สผ. เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ระดับชั้นนำ มีMarget Capitalติดอันดับ 1 ใน 10ของตลาดฯ ดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าพลังงาน โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
หลังจากที่แอบงีบมาบนเครื่องและรถบัส พอลืมตาขึ้นมารถก้อมาจอดอยู่หน้า”ศูนย์นิทรรศการปิยชาตินิทรรศ” ซึ่งเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การสำรวจ ผลิตและพัฒนาปิโตรเลียมบนบก
"ปิโตรเลียม"มาจากรากศัพท์ภาษาละติน 2 คำคือเพตรา แปลว่าหิน โอเลียมแปลว่าน้ำมัน สรุปแล้วคือน้ำมันที่ได้จากหินนั่นเอง"ปิโตรเลียม เป็นเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งที่เกิดจากซากพืชซากสัตวืทั้งบนบกและในทะเล หรือมหาสมุทรเมื่อหลายสิบหลายร้อยล้านปีก่อน โดยเมื่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ตายลง บางส่วนจะเน่าเปื่อยผุพัง และเมื่อมีสภาพแวดล้อมเหมาะสม ซากสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก้อจะย่อยสลายกลายเป็นสารอินทรีย์และสะสมรวมอยู่กับตะกอนดิน เมื่อเปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลงในเวลาต่อมา ชั้นตะกอนนี้จะจมลงเรื่อยๆ พร้อมกับเกิดการเปลี่ยนสภาพของสารอินทรีย์ไปตามลำดับขั้นตอนจนกระทั่งเป็นปิโตรเลียม"จากหลักฐานทางธรณีวิทยาในบริเวณแอ่งพิษณุโลก(Phitsanulok Basin) บ่งชี้ว่าเมื่อ 22ล้านปีก่อน บริเวณนี้เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ครอบคลุมจากทางใต้ที่เป็นจังหวัดกำแพงเพชรในปัจจุบัน ไปจนถึงบริเวณจังหวัดสุโขทัยในปัจจุบัน

วัฏจักรการคืบหน้าและการถดถอยของทะเลสาบ ทำให้เกิดชั้นหินทรายบางๆสลับกับชั้นหินดินดาน เกิดเป็นกลุ่มชั้นหิน "ลานกระบือ"
ปิโตรเลียมจึงถูกกักเก็บ(Trapped) อยู่ในชั้นหินเหล่านี้....
ด้วยเทคโนโลยีการขุดเจาะในปัจจุบัน จะมีการสำรวจโดยสำรวจความไหวสะเทือนในรูปแบบสามมิติ (3D Seismic Survey) จากนั้นวิศวกรขุดเจาะ จะนำมาสร้างเป็น 3D Modelจากหลุมขุดเจาะ...น้ำ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบจะไหลตามท่อมาถึงสถานีผลิตเพื่อแยกส่วนผสมทั้งสามงานหลักๆที่สถานีการผลิตลานกระบือแบ่งออกเป็นสามส่วนใหญ่ๆคือ
1 ควบคุมกระบวนการแยกน้ำมันดิบ ก๊าซ และน้ำ
2 ควบคุมการแยกและคุณภาพของก๊าวหุงต้ม
3 ควบคุมการทำงานของหลุมน้ำมันตามฐานผลิตบริษัทที่ขุดเจาะปัจจุบันมี 3บริษัทคือ Unocal Chevron Schlumberger

การขุดน้ำมันที่แหล่งนี้ ผู้ที่ดำเนินการรับเหมาทางด้านเทคนิคคือ Schlumberger บริษัทอันดับหนึ่งของโลกทางด้านการขุดเจาะน้ำมัน ที่เป็นบริษัทในฝันของบัณฑิตวิศวกรปิโตรเลียม

ตามพรบ.ปิโตรเลียม พนักงานที่ทำงานณ.หลุมขุดเจาะ จะทำงานคนละไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน ทำต่อเนื่อง 28วันและหยุดพักต่อเนื่อง 14วันเนื่องจากต้องมีการขนส่งน้ำมันดิบไปยังคลังน้ำมันดิบบึงพระเพื่อส่งไปยังโรงกลั่นบางจากและไทยออยล์โดยทางรถไฟ ทางสผ จึงต้องระมัดระวังความปลอดภัยในการขนส่งโดยมีการฝึกอบรมพนักงานขับรถอยู่เป็นประจำ จึงมีการตั้งศูนย์ขับขี่ปลอดภัยจากศูนย์ขับขี่ฯ สผ ก้อพาไปเยี่ยมชมศูนย์แปรรูปผลผลิตการเกษตร ต.หนองตูม ทีสผและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงานให้การสนับสนุน นัยว่ากล้วยทอด มันทอด เผือกทอดและฉาบที่เราเห็นมีขายทั้งกำแพงเพชร สุโขทัยและพิษณุโลก ส่วนใหญ่มาจากที่นี่

 

·
E-W Eco Corridor City
Joined
·
162 Posts
บิ๊กซี สาขานี้ร้านค้าเยอะมากก
เห็นด้วยครับ ร้านอาหารร้านค้าชั้นนำในบิ๊กซีเยอะมากๆครับ ว่างๆจะหาโอกาสไปเยี่ยมเยือนบ้างซะแล้วครับ
 
1 - 20 of 2094 Posts
Top