Skyscraper City Forum banner
2081 - 2094 of 2094 Posts

·
Registered
Joined
·
392 Posts
วัดพระบรมธาตุ นครชุมCR.หลวงตาเอก แห่ง วัดพระบรมธาตุ
 

·
Registered
Joined
·
43 Posts
ถนนสายเลี่ยงเมือง ทำ 4 เลน เริ่มสร้าง เมื่อไหร ครับ
 

·
Registered
Joined
·
392 Posts
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร (แห่งใหม่)

CR.รักษ์กำแพง
 

·
Registered
Joined
·
392 Posts
โรงพยาบาลกำแพงเพชรและโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 8 ชั้น

CR.พิชญารักษ์ เสนาถี
 

·
Registered
Joined
·
1,104 Posts
อยากให้ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ทำอาคารจอดรถด้วยไปเยี่ยมญาติทีนึงนี่ ลำบากมาก
 

·
Registered
Joined
·
392 Posts
โครงการปรับปรุงพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดไนท์บาซาร์

CR.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร งานประชาสัมพันธ์
 

·
Registered
Joined
·
392 Posts
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม 10 เมืองเก่าวันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) สนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมคณะได้เข้าร่วมประชุมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม 10 เมืองเก่า เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเพื่อบรรจุโครงการในแผนพัฒนาจังหวัดต่อไปตามที่ คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เห็นชอบให้เมืองเก่า 10 เมือง ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน ลำพูน ลำปาง กำแพงเพชร พิษณุโลก ลพบุรี พิมาย นครศรีธรรมราชและสงขลา เป็นเมืองเก่ากลุ่มที่หนึ่งซึ่งทั้ง 10 เทศบาลได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม 10 เมืองเก่า (สาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองอนุรักษ์) โดยมอบหมายให้เทศบาลเมืองลำพูนเป็นผู้ประสนงาน ในการรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานทั้ง 10 เทศบาล เพื่อนำมาจัดทำเป็นโครงการนำเสนอคณะรัฐมนตรี โดยที่ผ่านมาเทศบาลเมืองลำพูนได้นำเสนอโครงการฯดังกล่าว แก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในพื้นที่เมืองเก่า จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 และวันที่ 28 เมษายน 2560 และได้นำเสนอโครงการแก่คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ไปเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติให้ความเห็นชอบในการสนับสนุนงบประมาณแก่โครงการฯ ดังกล่าว โดยเทศบาลเมืองลำพูนได้มีหนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พร้อมทั้งได้ประสานงานกับทางกรมศิลปากรในการจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนของการขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่ 10 เมืองเก่าไปพร้อมกัน

พร้อมกันนี้ กองโบราณคดี กรมศิลปากรได้จัดส่งรายละเอียดประมาณการเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณ เพื่อบรรจุโครงการในแผนพัฒนาจังหวัดของทุกเมือง มายังเทศบาลเมืองลำพูนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อบรรจุโครงการในแผนพัฒนาจังหวัด ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม 10 เมืองเก่า (สาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองอนุรักษ์) ของเมืองเก่าทั้ง 10 เมือง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อสรุปแนวทางการดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเพื่อบรรจุโครงการในแผนพัฒนาจังหวัด ร่วมกัน


CR.kppmu
 

·
Registered
Joined
·
43 Posts
ใครมีข่าวเกาะกลางน้ำ กับ ตลาดไนท์ บาน์ซ่า มั้งครับ
 

·
Registered
Joined
·
392 Posts
UPDATE โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง(ทิศเหนือหน้าสนามกีฬาโรงเรียน อบจ.กำแพงเพชร) ความยาว 175 เมตรCR.คม ศิริยุทธแสนยา
 

·
Registered
Joined
·
43 Posts
ด้านรายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมระบุว่า นอกจากโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย และโครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนมแล้ว ในส่วนของโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้ามีทั้งหมด 19 แห่ง ซึ่งโครงการอีก 17 แห่ง แบ่งเป็น 2 ระยะ โครงการระยะที่ 1 ระหว่างปี 2561-2564 ตั้งอยู่บริเวณชายแดน 9 แห่ง ได้แก่ เชียงราย, ตาก, หนองคาย, มุกดาหาร, สระแก้ว, ตราด, กาญจนบุรี, สงขลา, นราธิวาส และโครงการระยะที่ 2 ระหว่างปี 2562-2565 ตั้งอยู่ในเมืองหลัก 8 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่, นครสวรรค์, พิษณุโลก, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, นครราชสีมา, ปราจีนบุรี, สุราษฎร์ธานี
https://www.thaipost.net/main/detail/19809
กำแพงเพชร บ้านเราได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างไหมครับ มีทั้งจังหวัดตาก และจังหวัดนครสวรรค์ เป็นจุดสร้างสถานีขนส่ง รอบเมืองกำแพงเพชร บ้านเรา
 

·
Registered
Joined
·
43 Posts
กำแพงเพชร กำลังดำเนินการเกาะกลางน้ำ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่อยู่ มีใครทราบความคืบหน้าไหมครับ
 

·
Registered
Joined
·
811 Posts
โครงการรถไฟทางคู่ สาย แม่สอด-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์
(เปลี่ยนชื่อโครงการจาก โครงการรถไฟทางคู่สาย นครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-แม่สอด : เปลี่ยนชื่อโครงการ แต่วิดีโอก็เริ่มต้นเส้นทางจาก นครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-แม่สอด อยู่ดี ไม่ได้เริ่มจากแม่สอด)
 
2081 - 2094 of 2094 Posts
Top