SkyscraperCity Forum banner

Kanał Bydgoski parkiem kulturowym

1724 Views 1 Reply 2 Participants Last post by  JaCeK !
3
O stworzenie pierwszego w Polsce parku kulturowego w rejonie Kanału Bydgoskiego zabiega Sławomir Marcysiak, miejski konserwator zabytków

W piątek zawiązało się Stowarzyszenie "Kanał Bydgoski", które ma za zadanie pilotowanie tego projektu. Już dziś gotowe są białe karty, niezbędne do wpisania 8 śluz do rejestru chronionych zabytków: od Osowej Góry do Brdyujścia. Trwają także rozmowy z wójtami gminy Sicienko i Nakło, którzy muszą wyrazić zgodę na utworzenie parku.

- Zbudowany w 1774 roku kanał jest bardzo ważnym elementem naszego krajobrazu - mówi Marcysiak. - Zależy nam na jego ochronie. To dzięki jego budowie w XVIII w. Bydgoszcz przekształciła się z małej osady w kilkutysięczne miasto.

Na czele nowego stowarzyszenia stanął Andrzej Tomczyk, bydgoski przedsiębiorca. "Kanał Bydgoski" współdziałać ma z miejskim konserwatorem zabytków w sprawie inicjatyw dotyczących kanału.

Po utworzeniu parku kulturowego powstanie plan zagospodarowania przestrzennego, który precyzować będzie warunki każdej budowy w rejonie kanału. Rady gmin zobowiązane zostaną do utworzenia specjalnej jednostki, która będzie zarządzała parkiem i kierowała jego promocją. - Ich zadaniem będzie m.in. popularyzacja turystyki wodnej w naszym regionie - wyjaśnia Marcysiak.

z GW :)

:cheers: :cheers:

See less See more
1 - 2 of 2 Posts
We wszystkich zestawieniach (np. rocznik statystyczny) data otwarcia kanalu to 1914 - CALKOWICIE BLEDNIE, bo wtedy po prostu przekopano nowa nitke kanalu na terenie Bydgoszczy.

I kolejny raz na tym forum napisze o radosnej wladzy sprzed 1989r: otorz w latach 70-tych (chyba)zasypano czesc kanalu ktory juz w tym momencie liczyl 200 lat, to byla piekna czesc miasta- drzewa (troche zostalo) woda... a teraz trzypasmowa ulica Focha, a zabytkowe sluzy.. co tam dla nich.
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top