SkyscraperCity banner

1 - 20 of 599 Posts

·
Registered
Joined
·
25,362 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
EDIT:
najnowsza wizka:


===============================================
ważny obiekt, który "zasłoni" Silesia City Center

więc czas na nowy wątek ;)
--------------------------
nieco z innych wątków:
Jest i mała wizka, i zapowiedź 26k m2. Ładnie :cheers:

Będzie ciekawy kontrast do praktycznie białej elewacji F2F
o nie, czarny kolor

O, widać że jest "jakiś", a to już coś. I ładnie zasłoni SCC.
Ktoś pamięta jeszcze jak kilka lat temu sadzili dęby na tej działce? ;)
Mało widać na tej wizce. Sama wizka jest jakaś słaba, ale jak na razie projekt mi się nie podoba niestety. I nie chodzi o kolor ;)
Najsłabszy z prezentowanych na liście. Szkoda. Fajnie by było jakby zaczęto nas traktować jak czołowego gracza, który zasługuje na najlepszą architekturę.
^^ halo halo, to trzeba zrobić na tę inwestycję osobny wątek! :D
 

·
Registered
Joined
·
25,362 Posts
Discussion Starter · #2 ·
^^ i jeszcze :)
Super, że na tej działce przed SCC chcą budować wzdłuż alei (tak jak Chorzowska 50), a nie cudują z jakimś dziwacznym ustawieniem np. kilku wież ustawionych krótszym bokiem czy coś takiego. Bałem się, że tam powstanie coś, co nie wypełni działki i w ogóle nie będzie pasować do lokalizacji.

Kolor jak kolor - zobaczymy, jaki będzie efekt. Zresztą elewacja może się jeszcze zmienić, klocki od Skanski początkowo też inaczej miały wyglądać.
Ja widziałem inną wizkę, na której było przede wszystkim szkło i metal. O wiele lepsza.
 

·
Registered
Joined
·
1,246 Posts
pare dni temu szedłem tamtędy i było widać jakieś ślady pojazdów na działce oraz świeżo wbity słupek z odblaskową końcówką, pewno jakieś pomiary.

btw.
mam nadzieje że te wizki są tak samo aktualne jak data rozpoczecia budowy na tej stronie ;)
 

·
Registered
Joined
·
148 Posts
Dosyć świeża informacja, w tym o inwestycji w Katowicach:
http://eurobuildcee.com/?page=news&id=43886&link=ghelamco-zbiera-na-nowe-projekty-i-rozmawia-o-sprzedazy-the-hub-&fbclid=IwAR1sUc06GtvNCTc-iL9xOkIyc6-NBkSN4a3RvqT7ycYVBkrFIRW3QhrqceI

W Katowicach z kolei prowadzone są starania o realizację inwestycji o nazwie Katowice Office Park. Projekt obejmie około 26 tys. mkw. powierzchni biurowej wraz z 240 miejscami parkingowymi. Na obszarze obejmującym inwestycję uchwalono zaktualizowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a wniosek o wydanie pozwolenia na budowę jest w trakcie przygotowywania.
 

·
Registered
Joined
·
4,524 Posts
W obowiązującym MPZP ten teren jest oznaczony jako 03U:
[...]
§ 5
1. Ilekroć w dalszych ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:
[...]
7) terenie zabudowy – należy przez to rozumieć tereny, na których dopuszczono lokalizowanie budynków (tj.: 01UC, 02U/UKS, 03U i 04U);
[...]
§ 13
[...]
3. Ustala się dla obszaru objętego planem następujące zasady wyposażenia w stanowiska postojowe:
1) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych w ilości dostosowanej do rodzaju i skali prowadzonej działalności, przy czym ustala się jako wskaźniki minimalne:
a) dla usług biurowo-administracyjnych:
- 1 stanowisko na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej na terenach 01UC, 02U/UKS, 03U,
[...]
b) dla usług turystycznych
- 0,2 stanowiska na każdy pokój, ale nie mniej niż 2 miejsca na terenie 03U,
[...]
§ 15
W obszarze objętym planem ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:
1) 30% (trzydzieści procent) dla terenów oznaczonych symbolami: 01UC, 02U/UKS, 03U i 04U;
[...]
§ 18
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 03U ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa usługowa obejmująca usługi:
a) administracyjno-biurowe,
b) turystyczne;
2) uzupełniające: zabudowa usługowa obejmująca usługi:
a) społeczne,
b) konsumpcyjne,
c) handlu detalicznego.
2. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:
1) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10%;
2) intensywność zabudowy: od 1,2 do 12,8;
3) intensywność zabudowy kondygnacji nadziemnych: od 1,2 do 9,8;
4) maksymalny udział powierzchni użytkowej usług społecznych: 15% powierzchni użytkowej budynku;
5) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 0,70;
6) wysokość budynków: od 16,0 do 55,0 m;
7) liczba kondygnacji nadziemnych budynków: od 4 do 14;
8) maksymalna wysokość budynku wraz z instalacjami zlokalizowanymi na budynku nie może przekroczyć wysokości tego budynku o więcej niż 10,0 m.
3. Ustala się warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:
1) przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się wyłącznie jako wbudowane w budynki z zakresu przeznaczenia podstawowego;
2) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej, z zastrzeżeniem że nie dotyczy działek wydzielanych w celu scalenia z działką sąsiednią: 5000 m2;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
4) dla „strefy ochrony ekspozycji” obowiązują ustalenia §10 ust. 4.
4. W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) obsługa komunikacyjna:
a) z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 09KDW,
b) dopuszcza się obsługę terenu pośrednio z drogi publicznej oznaczonej symbolem 06KDZ;
2) minimalny udział stanowisk postojowych wbudowanych w budynki: 50% wymaganych ustaleniami planu.
5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki: 5 000 m2;
2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki: 35,0 m;
3) kąt położenia granicy nowo wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego drogi oznaczonej symbolem 06KDZ: 90 stopni z tolerancją ±3 stopnie.
[...]
źródło: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r., poz. 2983 - http://dzienniki.slask.eu/legalact/2019/2983/
 

·
Registered
Joined
·
2,865 Posts
Z tej perspektywy widać ile tam nas czeka jeszcze do zrobienia!
- zabudowa działki przed SCC;
- zabudowa działki przed SBP (albo chociaż ogarnięcie tego syfu i krzaczorów)
- wydzielenie drogi rowerowej i poszerzenie chodnika (najlepiej ze zmianą nawierzchni)
- ogarnięcie małej architektury;
- likwidacja barierek od strony torowiska (można posadzić zieleń);
- drobne nasadzenia zieleni;
- ogarnięcie tematu reklam (paskudny billboard) - ustawa krajobrazowa.
 

·
Registered
Joined
·
1,246 Posts
Z tej perspektywy widać ile tam nas czeka jeszcze do zrobienia!
- zabudowa działki przed SCC;
- zabudowa działki przed SBP (albo chociaż ogarnięcie tego syfu i krzaczorów)
- wydzielenie drogi rowerowej i poszerzenie chodnika (najlepiej ze zmianą nawierzchni)
- ogarnięcie małej architektury;
- likwidacja barierek od strony torowiska (można posadzić zieleń);
- drobne nasadzenia zieleni;
- ogarnięcie tematu reklam (paskudny billboard) - ustawa krajobrazowa.
Działka przed SBP wydaje się być wręcz obowiązkowa do zagospodarowania - tj. jakiejś inwestycji biurowej. Wiadomo jaki jest jej obecny status prawny?
 

·
Registered
Joined
·
102 Posts
Kiedyś chyba obiło mi się o uszy, że przy budowie biurowca zostanie zlikwidowana ścieżka rowerowa, czy wiadomo jak to obecnie wygląda ?
 

·
Registered
Joined
·
1,174 Posts
Z tego co chyba kiedyś gdzieś dawno temu czytałem, to oprócz biur w tym budynku ma być również część przeznaczona na hotel? dobrze pamiętam?
 

·
Registered
Joined
·
1,286 Posts
To jest dopiero ciekawa inwestycja. Niby dobrze że przysłoni Silesię i uzupełni inną, wysoką zabudowę, ale z drugiej jakim kosztem estetycznym. W tym miejscu bryła powinna być lekka i przeszklona z uwagi na punktową i eksponowaną zabudowę.
 
1 - 20 of 599 Posts
Top