SkyscraperCity banner

1 - 20 of 461 Posts

·
Registered
Joined
·
7,387 Posts
Zacytowane z wątku "Inwestycje":

Witam wszystkich forumowiczów.

W sieci można znaleźć taką grafikę:

http://www.wentpo.pl/pl/project/hotel-puro-katowice

Bardzo prawdopodobne, że hotel tak właśnie będzie wyglądał biorąc pod uwagę wcześniej uchylony "rąbek tajemnicy" - https://planestudio.pl/blog/puro-czysta-wizualizacja-3d/

Zwłaszcza to zdjęcie:
Takie rozplanowanie hotelu podoba mi się coraz bardziej.
Gotów nawet jestem już gotowy uznać, że jest optymalne.

Za wisienkę na torcie uznaję zachowanie dużej przestrzeni wolnej między tym hotelem a Superjednostką i prawdodobnie zachowanie miejsca dla dawnej idei wewnętrznego pasażu w stronę schodów Ronda.

Mam też wielką nadzieję, że po realizacji tego hotelu będzie łatwiej się zabrać do projektowania tej śnionej od czterech już dziesięcioleci monumentalnej ikonicznej dla Katowic Dominanty.

NB.
Widzę bezpośrednio w hotelu wjazd garażowy, ale mam wielką nadzieję, że wielopoziomowy parking podziemny będzie obejmował całą działkę, także pod zachowaną przestrzenią nie do zabudowania powierzchniowego, a jeszcze lepiej by było gdyby był złączony z przyszłym garażem Dominanty, jak garaże obydwu etapów rezlizowanego obecnie F2F.

NBbis.
Warto zauważyć, że oddalona od Superjednostki pokazana 12-piętrowa wizualizacja hotelu jest dużym ukłonem dla jej mieszkańców, bo nie będzie zbytnio przesłaniać dalszych horyzontów.
Pytanie co nam zaoferują na tyle bo raczej trawnik to nie będzie. Mam nadzieję, że nie parking.
Myślę, że na tej prawie piętnaście arów wolnej przestrzeni najlepiej żeby był taki dla oddechu pobliskich mieszkańców zwykły niewydziwiony skwer z kilku drzewami i krzewami, z klombami kwiatów, z ławkami, może z piaskownicą, a nawet z wyżwirowanym placykiem do gry w kule.
Niech będzie parking, ale POD trawnikiem :)
jawnie widać, że to miejsce pod ewentualną rozbudowę hotelu.
A nie lepiej by było gdyby budowali to równo ze Ślizgowcem?
Jest dobrze, uważam, że zbliżenie zabudowy do Korfantego tylko i wyłącznie może pomóc.

Chciałbym aby wszystkie budynki powstały dokładnie do tej linii przy czym część z nich miała by miejsce na ogródki, część na drop off (hotelowy) a cześć byłaby po prostu terenem zielonym.

Szpaler drzew oddzielałby tą przestrzeń publiczną od ulicy.

Jedyny problem jaki pewnie jest to elewacja północna tego budynku. Mam nadzieję, że nie ma tam okien a zabudowa jest do krańca działki. Tam absolutnie nie powinno być dziur.
Też uważam, że jest dobrze, a nawet, że jest to jedyna właściwa alternatywa.Nie rozumiem. Przecież tam nie będzie żadnej zabudowy osiedlowej - jest tylko miejsce dla bardzo specyficznej Dominanty.Oczywista sprawa - widziałbym przedłużenie tego szpaleru drzew przed pawilonem BWA i przed Separatorem, a także przed przyszłą Dominantą.Jaki problem?
Na podstawie przedstawionej wizki naturalnie trzeba się spodziewać, ze północna strona hotelu będzie identyczna jak widoczna południowa.

To byłby niewybaczalny błąd gdyby taki hotel sam pozbawił się widoku na Spodek, zespół .KTW i Strefę Kultury.Nie wiem o czym tu mowa.
Wysokość zabudowy musi być zgodna z MPZP (40-50m), więc to taki ukłon wymuszony.Ten teren jest za drogi na park czy parking, zapewne w przyszłości zostanie zabudowany.Zgodnie z MPZP nieprzekraczalna linia zabudowy dla trzeciej i wyższych kondygnacji ma licowąć się od zachodu z elewacją Ślizgowca - https://bip.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/173 załącznik graficzny.jpg
Od strony północnej też będą okna. Działka będzie cała zabudowana w kierunku superjednostki.
^^Właśnie dlatego martwi mnie to, że po północnej stronie będą okna. Dla pieszych najlepszą opcją byłoby aby powstała zwarta zabudowa Dominanta+ Puro potem ciąg pieszy Superjednostka/Sokolska a następnie nowe inwestycje w zamian za BWA. Dzięki temu powstałby przyjazny dla ludzi pasaż z pięknym zamknięciem zarówno od południowej strony jak i osią widokową na północnej stronie.
Tam i tak jest jezdnia i chodnik, które są drogą publiczną, więc samo to wyklucza możliwość ciągłej zabudowy i okna nic tu nie zmienią.
 

·
Registered
Joined
·
2,077 Posts
Moj blad! Nie zauwazylem, ze MPZP dopuszcza zabudowe nad ciagiem-pieszo jezdym! Trudno miec pretensje do Puro skoro inwestora drugiej dzialki nie ma i nawet nie mieliby z kim dogadywac szczegolow
 

·
Registered
Joined
·
3,890 Posts
Teren hotelu posiana od 2012 roku obowiązujący MPZP, plan ten został zaktualizowany w 2019, jest w nich oznaczony jako 2UM:
[...]
§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1UM, 2UM, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe
a) usługi biurowe;
b) usługi hotelowe;
c) usługi działalności konferencyjnej, kongresowej i wystawienniczej;
d) usługi handlu, w tym handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 1 ppkt a);
e) mieszkaniowe wielorodzinne;
f) usługi gastronomii;
g) usługi rozrywki;
h) usługi rekreacji;
i) usługi kultury i nauki;
j) usługi administracji.
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi informacji turystycznej;
b) usługi inne;
c) garaże wbudowane w kondygnacjach nadziemnych;
d) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego;
e) garaże podziemne;
f) ciągi piesze, pieszo - jezdne, ścieżki rowerowe, dojazdy;
g) infrastruktura techniczna;
h) zieleń urządzona.
2. Na terenie 2UM znajdują się dwa elementy rzeźbiarskie o wartościach kulturowych, umieszczone na elewacji budynku, objęte ochroną zgodnie z ustaleniami § 9 ust. 3 pkt 2.
3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) minimalny udział części terenu biologicznie czynnego w powierzchni działki budowlanej – 10 %;
2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy:
a) dla obszaru 1UM – 20;
b) dla obszaru 2UM – 10;
2a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy:
a) dla terenu 1UM: 4;
b) dla terenu 2UM: 2;

3) minimalna i maksymalna wysokość zabudowy:
a) dla dominanty wysokościowej:
- minimalna wysokość – 130 m;
- maksymalna wysokość – 230 m;
b) dla obszaru 1UM:
- minimalna wysokość – 40 m;
- maksymalna wysokość – 55 m;
c) dla obszaru 2UM:
- minimalna wysokość – 40 m;
- maksymalna wysokość – 50 m;
4) łączna powierzchnia użytkowa mieszkań nie może przekroczyć 50 % powierzchni użytkowej budynku;
5) łączna powierzchnia przeznaczenia uzupełniającego, wymienionego w ust. 1 pkt 2 ppkt. a), b), c) nie może przekroczyć 30 % powierzchni całkowitej budynku;
6) nakaz łączenia w budynku co najmniej trzech funkcji z zakresu przeznaczenia podstawowego, przy czym powierzchnia każdej z tych funkcji nie może być mniejsza niż 10 % powierzchni użytkowej całego budynku.
6) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 90%.
4. Ustala się warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Zakazy:
a) lokalizowania stacji paliw;
b) lokalizowania budynków o powierzchni zabudowy mniejszej niż 600 m2;
c) realizacji w obrębie I kondygnacji nadziemnej budynku lokali handlowych o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2;
d) lokalizowania mieszkań poniżej III kondygnacji nadziemnej;
e) lokalizowania usług hotelowych poniżej III kondygnacji nadziemnej, z zastrzeżeniem pkt 3 ppkt a);
f) lokalizowania usług biurowych i administracyjnych poniżej III kondygnacji nadziemnej, z zastrzeżeniem pkt 3 ppkt a);
g) lokalizowania wbudowanych garaży nadziemnych poniżej III kondygnacji nadziemnej;
h) stosowania wykończenia elewacji budynków materiałami o niskim standardzie estetycznym takimi jak: oblicówka z tworzyw sztucznych lub blachy falistej i trapezowej, listwy plastikowe, papa itp.;
i) stosowania podpór słupowych budynków od strony ulicy KDL/KT, w sposób zakłócający płynność ciągów pieszych. Zastosowane podpory nie mogą zawężać szerokości przestrzeni pomiędzy podporą a licem ściany, przy czym należy zachować szerokość nie mniejszą niż 3 m, na całym przebiegu ciągu pieszego wzdłuż ulicy KDL/KT.
2) Nakazy:
a) ustala się linie zabudowy odpowiednio zgodnie z rysunkiem planu:
- obowiązujące dla I i II kondygnacji nadziemnej zabudowy;
- nieprzekraczalne dla I i II kondygnacji nadziemnej zabudowy;
- nieprzekraczalne dla III i wyższych kondygnacji nadziemnych;
b) lokalizacji dominanty wysokościowej w strefie wyznaczonej na rysunku planu;
c) zapewnienia w poziomie terenu 1UM i 2 UM ogólnodostępnych przestrzeni w postaci atrium, dziedzińców, pasaży, ciągów pieszych itp., umieszczonych w centralnej części danego terenu; przestrzenie te muszą być zrealizowane w sposób umożliwiający swobodny ruch pieszy pomiędzy poszczególnymi terenami UM oraz terenem U, w całości tworzący piesze połączenie o kierunku równoległym do Al. Korfantego, pomiędzy wyjściem podziemnym spod Ronda a placem miejskim 1KPP;
d) lokalizowania na I i II kondygnacji nadziemnej wyłącznie usług z zakresu: kultury, handlu, gastronomii i rozrywki, informacji turystycznej oraz działalności wystawienniczej z zastrzeżeniem pkt. 3 ppkt. a);
d) lokalizowania na I i II kondygnacji nadziemnej wyłącznie usług z zakresu: kultury, handlu, gastronomii i rozrywki, informacji turystycznej oraz działalności konferencyjnej, kongresowej i wystawienniczej z zastrzeżeniem pkt 3 ppkt. a);
e) realizacji min. 600 miejsc postojowych zlokalizowanych w garażach podziemnych;
f) obsługi komunikacyjnej terenów 1UM i 2UM z ulicy 1KDL z zastrzeżeniem ppkt g);
f) obsługa komunikacyjna:
- dla terenu 1UM z publicznego ciągu pieszo-jezdnego 1KDP;
- dla terenu 2UM z publicznych ciągów pieszo-jezdnych 1KDP lub 2KDP;

g) dla garaży podziemnych zlokalizowanych na terenach 1UM oraz 2UM ustala się wspólny wjazd (oznaczony na rysunku planu) bezpośrednio od ulicy KDL/KT oraz wjazdy i wyjazdy z ulicy 1KDL, przy czym obsługa komunikacyjna garaży podziemnych na terenie 2UM od ulicy KDL/KT wyłącznie jako dojazdy podziemne poprzez garaże podziemne zlokalizowane na terenach 1UM oraz 1KDP, z zastrzeżeniem § 25 ust. 4 pkt 4;
g) dla garaży podziemnych zlokalizowanych na terenie 1UM ustala się obsługę komunikacyjną poprzez strefę nakazanego wjazdu do garażu podziemnego (oznaczoną na rysunku planu) bezpośrednio od terenu KDL/KT oraz z terenu 1KDL;
h) zastosowania elementów maskujących elewacje wbudowanych garaży nadziemnych o których mowa w ust. 1 pkt 2 ppkt c);
i) stosowania dachów płaskich z zastrzeżeniem pkt 3 ppkt d);
j) zagospodarowania dachów budynków zlokalizowanych na terenie 1UM, 2UM pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy dla I i II kondygnacji nadziemnej a nieprzekraczalną linią zabudowy dla III i wyższych kondygnacji nadziemnych, jako zieleni urządzonej w postaci tarasów i stropodachów z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację;
k) maskowania urządzeń telekomunikacyjnych montowanych na dachach budynków oraz innych urządzeń technicznych takich jak klimatyzatory lub innych instalacji montowanych na ścianach budynków, przy czym nakazuje się aby w/w urządzenia montowane były w miejscach nieeksponowanych;
l) zapewnienia ogólnodostępnej przestrzeni wokół schodów prowadzących do przejścia podziemnego pod Rondem o szerokości co najmniej 6 m oraz ukształtowania w sposób umożliwiający ruch pieszy w stronę Al. Korfantego oraz w stronę budynku „Superjednostki”;
m) zagospodarowania stref wokół głównych wejść do budynków do strony Ronda oraz ulicy KDL/KT, w reprezentacyjny sposób poprzez zastosowanie elementów małej architektury, zieleni, oświetlenia oraz nawierzchni z materiałów wysokiej jakości;
n) realizacji głównych wejść do lokali usługowych usytuowanych na I kondygnacji nadziemnej budynków i przylegających do ulicy KDL/KT – od strony tej ulicy;
o) wskazania w projekcie architektonicznym budynku powierzchni elewacji wyznaczonych dla umieszczania nośników reklamowych;
p) realizowania zabudowy przy zastosowaniu szczególnych wymagań architektonicznych.
3) Dopuszczenia:
a) lokalizacji w obrębie I kondygnacji nadziemnej budynku części lokali usługowych z zakresu usług biurowych i administracyjnych w tym finansów i bankowości oraz usług hotelowych, pod warunkiem, że ich łączna powierzchnia użytkowa w I kondygnacji nadziemnej nie przekroczy 20 % powierzchni tej kondygnacji;
a) lokalizacji w obrębie I i II kondygnacji nadziemnej budynku lokali usługowych z zakresu usług biurowych i administracyjnych, w tym finansów i bankowości oraz usług hotelowych, pod warunkiem, że ich łączna powierzchnia użytkowa na poszczególnych kondygnacjach nie przekroczy 70% powierzchni tej kondygnacji;
b) tam gdzie nie wyznaczono nieprzekraczalnej linii zabudowy dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków do granic terenów 1UM, 2UM;
c) iluminacji obiektów budowlanych w sposób zharmonizowany z otoczeniem oraz podkreślający ich walory architektoniczne;
d) dla dominanty wysokościowej stosowania dachów innych niż płaskie.
5. Zagospodarowanie terenów 1UM, 2UM nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru objętego planem zawartych w Rozdziale I i II uchwały.
[...]
źródła:
- Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 9 maja 2012 r., poz. 1824 - http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2012/1824/
- Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 8 maja 2019 r., poz. 3555 - http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2019/3555/
 

·
Registered
Joined
·
963 Posts
50 metrów to dosyć przyzwoita wysokość. Z grubsza tyle ile ma Silesia Business Park. Oczywiśce będzie to nieco mniej niż Superjednostka, ale różnica 10 metrów nie powinna być zauważalna. Cieszy fakt, że coś zredukuje Superjednostkę w odbiorze i zepchnie ją na dalszy plan. Co prawda kawałek po kawałku ale jednak. Byleby jeszcze powstał jakiś wysokościowiec bliżej ronda i będzie cacy.
 

·
Registered
Joined
·
54 Posts
Ten budynek to porazka serce miasta a oni takie cos budują.Krupa i Uszok tyle lat jezdzili do Cannesi teraz takie cos tam pozwolili budowac. Tragedia!
 

·
Registered
makaron ze spirytusem
Joined
·
4,399 Posts
No Uszok to podobno każdy projekt oglądał i kreślił co mu się nie podobało, ale to akurat odnośnie projektów na terenach miejskich :D
 

·
Registered
Joined
·
54 Posts
To po co byli w Cannes na wystawach promowac te tereny zeby zrobic cos konkretnego? Te wycieczki nic nie daly a w sercu Katowic powstaje maly zwykly klocek. Jakos w innych miastach sie da zrobic cos dobrze i dobrego dla oka ale nie w Katowichach.
 

·
Registered
Joined
·
1,893 Posts
To po co byli w Cannes na wystawach promowac te tereny zeby zrobic cos konkretnego? Te wycieczki nic nie daly a w sercu Katowic powstaje maly zwykly klocek. Jakos w innych miastach sie da zrobic cos dobrze i dobrego dla oka ale nie w Katowichach.
Po pierwsze reklamowali działkę obok. Po drugie jeżeli budynek będzie wyglądać tak jak na rysunku to będzie to obiekt bardzo przyjemny dla oka. Jeśli Ci się nie podoba to trudno, musimy z tym żyć. A może czas pomyśleć o wyprowadzce do tych innych, lepszych miast? Śmiało :)
 

·
Registered
Joined
·
54 Posts
Dziwne wszystkim co pokazalem na zywo ten projekt i mowilem o tym miejscu ze to reprezentacyjna czesc to przyznali racje ze to badziewie jak na miasto ogrodow Krupy i Uszoka a wy tego nie widzicie dobra akcja:).
 

·
Registered
makaron ze spirytusem
Joined
·
4,399 Posts
To po co byli w Cannes na wystawach promowac te tereny zeby zrobic cos konkretnego? Te wycieczki nic nie daly a w sercu Katowic powstaje maly zwykly klocek. Jakos w innych miastach sie da zrobic cos dobrze i dobrego dla oka ale nie w Katowichach.
Przecież nawet nie ma wizualizacji, tylko jakiś szkic koncepcyjny.
 

·
Registered
Joined
·
2,380 Posts
Wiadomo, że lepszy byłby kombinat od ronda do końca tej działki o zróżnicowanej wysokości z przepustem na obecną alejkę, ale po pierwsze musi się pojawić inwestor a po drugie by to ładnie wyglądało musi dużo zapłacić i wybrać wybitnego architekta oraz wysokiej jakości materiały. Tego nie ma a zabudowa jest tam potrzebna więc realizowana jest po kawałku.
 

·
Registered
Joined
·
1,893 Posts
Dziwne wszystkim co pokazalem na zywo ten projekt i mowilem o tym miejscu ze to reprezentacyjna czesc to przyznali racje ze to badziewie jak na miasto ogrodow Krupy i Uszoka a wy tego nie widzicie dobra akcja:).
Ej no to w sumie jak wszystkim pokazałeś to coś w tym jest! Przekonałeś mnie! Takich głosów potrzebujemy bo chyba za bardzo w swoim świecie żyjemy... :lol:
 
1 - 20 of 461 Posts
Top