SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
12,471 Posts
Dzięki za zdjęcia. Katowice to super miasto, bardzo je lubię. Masz rację, to miasto jest wyjątkowe, centrum ogromnej aglomeracji miejskiej. To lubię :cheers: Miasto dobrze skomunikowane, dynamicznie rozwijające się, nowoczesne, z perspektywami. Niejedna polska metropolia by pozazdrościła IMO :)
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top