SkyscraperCity Forum banner

[Katowice] miasto jedno na sto

2689 Views 19 Replies 11 Participants Last post by  Krzycho
Ze zbiorow wlasnych
Kamienica na ul. Warszwskiej

Kamienica na Placu Rostka

Sad Rejonowy (wydzial grodzki) daw2ne starostwo

Liceum Ogolnoksztalcace na ul 3-go Maja

a tu jest siedziba zwiazku gmin slaskich czy czegos takiego:


Zabytkowa wieza cisnien w dzielnicy Borki (ma ponoc troche ponad 60 metrow)


Kamienica na ul Kochanowskiego:


pozniej reszta :)
1 - 1 of 1 Posts
kamienice jak kamienice, wszędzie prawie takie same
chociaż takiej to jeszcze nie widziałem
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top