SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

· I am the passenger
Joined
·
13,131 Posts
29 – lub, lub, lub…- co to za akcja
To nie żadna specjalna akcja, tylko tzw. Dezember Palast (od nazwiska "fundatora", tow. Grudnia), obecnie mieszczący centrum kultury i będący (jeszcze) siedzibą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Chociaż szczerze mówiąc, zawsze mnie interesowało, skąd się bierze to "lub".
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top