SkyscraperCity Forum banner

[Katowice] MIX

16506 Views 89 Replies 18 Participants Last post by  Piotr-Stettin
Wątek autorski.
Nie mam tego dużo (30+), ot taki starter pack, który przewiduję rozszerzać.
Proszę nie linkować tych zdjęć bez podania źródła i autora. Dziękuję.

1. ul. Wojewódzka


2. ul. Francuska


3. ul. Mariacka


4. CINiBA
See less
  • Like
Reactions: Deo
Wątek autorski.
Nie mam tego dużo (30+), ot taki starter pack, który przewiduję rozszerzać.
Proszę nie linkować tych zdjęć bez podania źródła i autora. Dziękuję.

1. ul. Wojewódzka


2. ul. Francuska


3. ul. Mariacka


4. CINiBA
See more
4
1 - 2 of 2 Posts
Dobrze się zapowiada :)
Czekamy na więcej :)
Dobrze się zapowiada :)
Czekamy na więcej :)
See more
I pierwszy ;)

Dzięki za zdjęcia, czekamy na kolejne :)
Ostatni set w tym roku.:)
I pierwszy ;)

Dzięki za zdjęcia, czekamy na kolejne :)
Ostatni set w tym roku.:)
See more
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top