SkyscraperCity Forum banner

[Katowice] MIX

16573 Views 89 Replies 18 Participants Last post by  Piotr-Stettin
Wątek autorski.
Nie mam tego dużo (30+), ot taki starter pack, który przewiduję rozszerzać.
Proszę nie linkować tych zdjęć bez podania źródła i autora. Dziękuję.

1. ul. Wojewódzka


2. ul. Francuska


3. ul. Mariacka


4. CINiBA
See less See more
4
  • Like
Reactions: 1
1 - 2 of 90 Posts
53
Bardzo energetyczne zestawienie

54
Dobra...oddaj już grę, do domu muszę...no kończ już...patrz tak się zasiedzielismy, aż całe miasto za plecami nam wybudowali!

58
Enerdowscy agenci nadal działają!
See less See more
Te kadry bardziej przypominają Brasilię Niemeyera niż tradycyjne miasto, ale skoro pary się tam migdalą to chyba źle nie jest ;)
1 - 2 of 90 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top