SkyscraperCity Forum banner

[Katowice] Urbanistyka i architektura miasta, miejscowe plany zagospodarowania

57425 Views 378 Replies 38 Participants Last post by  Lahcim nitup
Witam w nowym wątku. Chciałbym, abyśmy podyskutowali tutaj o naszych wizjach nowych dzielnic Katowic, o możliwości powstawania nowych dróg, planach na teraz i na długie lata. Widzę tu również mapki z propozycjami :)
361 - 379 of 379 Posts
  • Like
Reactions: 2
  • Like
Reactions: 1
  • Like
Reactions: 4
Wydział Komunikacji Społecznej
#1 Wysłane :
25 kwietnia 2023 15:45:44

Od 4 maja do 1 czerwca 2023 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru Śródmieścia Katowic – część obejmująca Rynek, ulice Mariacką i Wojewódzką wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Materiały od 4 maja będą dostępne - kliknij TUTAJ

Z dokumentami można będzie również zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Katowice w dniach 11, 18 i 25 maja 2023 r. w godz. od 12.00 do 17.00.

Uwaga: Chęć wglądu do wyłożonych materiałów należy zgłosić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem telefonicznie pod nr (32) 259 31 24 lub mailowo na adres: [email protected], w celu ustalenia miejsca i terminu indywidualnego spotkania.

Informacje na temat projektu planu będą udzielane telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00 pod nr telefonu (32) 259 31 24.


Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 23 maja 2023 r. o godz. 17.00 w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink w Katowicach, ul. Teatralna 17a.

Uwaga: Ze względu na trwające zagrożenie epidemiczne maksymalna liczba osób jednocześnie przebywających na spotkaniu jest ograniczona. Chęć wzięcia udziału w dyskusji należy zgłosić telefonicznie pod nr (32) 259 31 24 lub mailowo na adres [email protected] do 19 maja 2023 r. W przypadku zgłoszenia się liczby osób przekraczającej możliwości organizacyjne zaplanowane zostanie kolejne spotkanie.


Jak zgłosić uwagę?


Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść swoje uwagi do tego dokumentu. W tym celu należy przedstawić uwagi do 15 czerwca 2023 r.:

-w formie papierowej: na adres Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Urząd Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowice;

-lub elektronicznej: w szczególności za pośrednictwem ePUAP oraz poczty elektronicznej e-mail na adres: [email protected];

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, a także adresu zamieszkania lub siedziby wnoszącego uwagę.


Projekt miejscowego planu podlega jednocześnie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko – uwagi i wnioski w tym postępowaniu będą mogły być również składane do 15 czerwca 2023 r. na zasadach jak przy składaniu uwag do projektu miejscowego planu.


skan ogłoszenia
See less See more
2
GW: Miał być cmentarz, może być osiedle z "wuzetki". Dlaczego miasto nie przygotowało planu?

Inwestorzy chcą budować w miejscu, które będzie świetnie skomunikowane. Mieszkańcy okolicy protestują, a radni chcą napisania planu dla tego miejsca.

Chodzi o tereny w okolicy ul. Jankego w Ochojcu. Dziś to pola, w studium rozwoju miasta zapisano, że ma tu być cmentarz. Ale planu miejscowego dla tych działek nigdy nie przygotowano. Tymczasem okolica mocno się zmieni. Po kolejnych inwestycjach PKP PLK znowu będzie działał przystanek Ochojec, który pozwoli na szybki dojazd do centrum Katowic, w pobliżu ma też przebiegać nowa linia tramwajowa z Brynowa. Trudno się więc dziwić, że niezabudowanymi polami zainteresowali się inwestorzy. Działki nie mają jednak planu zagospodarowania przestrzennego, więc zwrócili się do Urzędu Miasta o wydanie warunków zabudowy, czyli tzw. wuzetek.

Katowice. Mieszkańcy okolicy Jankego nie chcą osiedla
Gdy mieszkańcy okolicy dowiedzieli się o tym, zaprotestowali. Argumentują, że jeżeli dojdzie do powstania osiedla, to na wąskich drogach pomiędzy jedno- i dwurodzinnymi domami będzie zbyt duży ruch. Z kolei Adam Lejman-Gąska, radny KO zastanawia się, jak inwestycja wpłynie na budowę tramwaju i już dziś korkowaną przez samochody ulicę Jankego.

Radny domaga się też przygotowania planu dla tego miejsca. Procedura jest przejrzysta i mogą w niej brać udział wszyscy.

Zapytaliśmy Jerzego Pogodę, naczelnika wydziału planowania przestrzennego i urbanistyki w Urzędzie Miasta w Katowicach o zapisy w studium. Naczelnik zwraca uwagę, że studium - w przeciwieństwie do planu miejscowego - nie jest aktem prawa miejscowego.

- Ma ono za zadanie koordynować ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wytycza ono pewne kierunki, ale to stricte plan ma odpowiadać na bieżącą sytuację - wyjaśniał nam Jerzy Pogoda.

Cmentarza w Katowicach-Ochojcu i nie będzie
Dopytywany, dlaczego wbrew zapisom studium nie powstał tu cmentarz, stwierdził, że "istotne w tej sprawie są zmiany w zapotrzebowaniu na tereny pochówków zachodzące w ostatnich latach, w tym dotyczące liczby ilości i form pochówków".

Urząd Miasta ma też wyjaśnienie, dlaczego nigdy nie napisano planu dla tego miejsca. - Kolejne projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta powstają stale, w ramach możliwości i potrzeb, na podstawie wniosków zgłaszanych przez mieszkańców i Rady Dzielnic. Wprowadzenie zapisów planu miejscowego na terenach prywatnych wiąże się z poniesieniem skutków finansowych, w tym wykupem nieruchomości - przekonuje naczelnik Jerzy Pogoda.
***


See less See more
Tryb podstawowy
Miasto Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
Zamówienie nr: BZP.271.1.28.2023
Rodzaj zamówienia: Usługi
„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice oraz udział w czynnościach związanych z jego sporządzeniem” - zamówienie w trzech częściach.
Data składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2023-05-16 09:00:00
  • Like
Reactions: 1
Odpowiedź na interpelację RI-VIII/003725 z dnia 17.04.2023r., w sprawie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla Witosa.

Data: 2023-05-02
  • Like
Reactions: 1
  • Like
Reactions: 5
Na działkach położonych na południe od autostrady A4 miałyby powstać mieszkania.
Nie wiadomo (jednak), w jaki sposób chce (się) pogodzić obecnie działające tam obiekty handlowe z zupełnie nową funkcją.
Jednak miasto dopuściło tu możliwość zabudowy w taki sposób 15% terenu.


W studium określono, że budynki mogą mieć do 12 kondygnacji z możliwością kształtowania dominant do 15 kondygnacji w obszarze sąsiadującym z pasem drogowym autostrady A4.
Jak wyjaśniano ostatnio radnym, taka dominanta jest uzasadniona, ponieważ podniesiono rangę ośrodka usługowo-handlowego w rejonie ulicy Alpejskiej i ul. z „ośrodka międzydzielnicowego” na „ośrodek regionalny”.
To jest punkt wyjścia, nie jest przesądzone, że tam się pojawi taki 15-kondygnacyjny budynek. Uznano, że ta dominanta nie koliduje z ruchem lotniczym.
Spodziewamy się w części zachodniej, która sąsiaduje z już istniejącymi budynkami wysokimi – wyjaśniał Pogoda i podawał przykłady wysokiej zabudowy wzdłuż A4.
W związku z tym będzie to dobre umiejscowienie dla takiej dominanty – stwierdził naczelnik wydziału planowania przestrzennego i urbanistyki w UM Katowice.
Konkretne wysokości, wskaźniki zabudowy mieszkaniowej i inne szczegóły określą już zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Dzisiaj wykonano pierwszy krok w kierunku umożliwienia realizacji dwóch dużych inwestycji mieszkaniowych w Katowicach.
Artykuł jest dosyć ogólny, można jednak przypuszczać, że nowa zabudowa mieszkaniowa będzie zlokalizowana nie bezpośrednio przy samej A4 lecz obok, między Alpejską i Szybowcową.
W takim układzie byłoby logiczne, by około 50-metrowy pas terenu przy Alpejskiej przeznaczyć na skompletowanie zabudowy handlowej, a teren dalej w stronę Szybowcowej objąć wspomnianą zabudową mieszkaniową.
NB. Warto przypomnieć, że całej skompletowanej zabudowie mieszkaniowej na południe od A4 i po wschodniej stronie Francuskiej, która może dojść do 2,5 tysiąca mieszkań byłaby potrzebna także szkoła podstawowa (Francuska 80?)
  • Like
Reactions: 1
  • Like
Reactions: 1
361 - 379 of 379 Posts
Top