SkyscraperCity Forum banner

Khon Kaen Light Rail Transit (Red Line)

117057 Views 295 Replies 75 Participants Last post by  Wisarut
1 - 14 of 14 Posts
เว็ปไซต์ทางการ http://kkbrt.com/

แบบนี้น่าจะชัดกว่า เพิ่งเจอครับเทศบาลคงไม่ได้จะเร่งทำขนาดนั้นหรอกครับ และมูลค่าโครงการนั้น เทศบาลคงรับหน่วยงานเดียวไม่ไหว คงต้องมีภาครัฐมาช่วยได้ และคงไม่ใช่เร็วๆนี้แน่ๆ

อาจจะเสร็จหลังรถไฟรางคู่ ซึ่งไม่รู้จะสร้างตอนไหน
จ.ขอนแก่น เตรียมเสนอของบ ครม.สัญจร กว่าหมื่นล้าน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 21 กุมภาพันธ์ 2555 19:12 น

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประชุมรับฟังโครงการของ จ.ขอนแก่น ที่เสนอขอรับการสนับสนุนในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ จ.อุดรธานี ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์นี้ โดยเน้นในเรื่องการสร้างงานระบบโครงข่ายระบบชลประทานในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วมทั้งระบบการพัฒนาให้ จ.ขอนแก่น เป็นศูนย์กลางการลงทุนการค้าและบริการระหว่างประเทศในภูมิภาคอินโดจีน และการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเมือง ด้วยการก่อสร้างทางต่างระดับฟลายโอเวอร์ และการก่อสร้างระบบรถโดยสารด่วน BRT สายสีแดง เฟสที่ 1 ซึ่งสรุปงบประมาณที่ จ.ขอนแก่น นำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ งบประมาณรวม 13,000 ล้านบาท

ที่มา http://www2.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9550000023796
สถานีโรงพยาบาลศรีนครินทร์สถานีโรงเรียนสนามบิน - อนุบาลขอนแก่นที่มา http://kkbrt.com/
ความเป็นมาของโครงการ

http://kkbrt.com/วัตถุประสงค์และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

วัตถุประสงค์


เพื่อศึกษาพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยรถโดยสารด่วนพิเศษ(Bus Rapid Transit,BRT) ต้นแบบในเมืองภูมิภาค เพื่อการการจราจรปลอดภัยอย่างยั่งยืนแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ปัญหาจราจรติดขัด ลดปัญหาโลกร้อนและผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
เพื่อศึกษาและสำรวจด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการออกแบบรายละเอียดและพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรถโดยสารด่วนพิเศษในเขตเทศบาลขอนแก่น

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิจัย

เป็นการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนต้นแบบ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนประเภทการเดินทางจากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและจักรยานยนต์ ที่มีความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุสูง มาเป็นรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) ที่มีความปลอดภัยมากกว่า จึงส่งผลให้ลดความเสี่ยงและความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจราจรตามแนวถนนมิตรภาพ ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร
ลดความเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุจราจรในเขตเมือง
ลดปัญหาการจราจรติดขัด การใช้พลังงานเชื้อเพลิง ปัญหาโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ขอบเขตของงาน

พื้นที่ศึกษาจะมุ่งเน้นพื้นที่ในเขตผังเมืองรวมเป็นหลัก และพิจารณาเส้นทางระบบขนส่งมวลชนต้นแบบ (สายสีแดง) ซึ่งเริ่มต้นจากถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2)ตัดกับทางเลี่ยงเมือง ทางด้านทิศเหนือถึงจุดสิ้นสุดที่เป็นจุดตัดระหว่างถนนมิตรภาพกับทางเลี่ยงเมืองทางด้านทิศใต้ รวมระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร
การสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) ตามแนวเส้นทางจะดำเนินการตามแนวเส้นทาง
ระบบขนส่งมวลชนต้นแบบ (สายสีแดง) และพื้นที่ข้างเคียงในรัศมี 500 เมตร จากสถานีจอดรถตามแนวเส้นทาง (สายสีแดง) และจะพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยใช้โปรแกรม ArcView ด้วย
การศึกษาและพัฒนาระบบขนส่งเส้นทางอื่นๆ รวมทั้งโครงข่ายการเดินทางและการเชื่อมต่อ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองน่าอยู่และนำไปสู่การจราจรปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ(BRT) ต้นแบบ คือ ระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit, BRT) ซึ่งมีโครงสร้างแบบระดับดิน มีช่องเดินรถเฉพาะแยกออกมาจากช่องจราจรทั่วไป และมีศูนย์ควบคุม มีระบบควบคุม ที่เหมาะสม เช่น ระบบ Bus Priority เป็นต้น
การจำลองสภาพการจราจรระดับจุลภาค จะประยุกต์ใช้โปรแกรม Micro-simulation ที่เหมาะสมและยอมรับในด้านความน่าเชื่อถือและได้มาตรฐาน
การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Evaluation) และการเงิน (Financial Evaluation) จะพิจารณาจากดัชนีต่าง ๆ ดังนี้ มูลค่าปัจจุบันสิทธิ (Net Present Value,NPV) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินทุน (Benefit Cost Ratio , BCR) อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return ,IRR) และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) รวมทั้งการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ด้วย
การศึกษาและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสภาพปัญหาของโครงการระบบโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) ของกรุงเทพฯ เส้นทางจากสถานีช่องนนทรี ถึงสถานีราชพฤกษ์ รวมเป็นระยะทาง 16 กิโลเมตร รวมไปถึงการไปศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายและประเมินผลและการให้บริการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน RSA เพื่อมาเป็นบทเรียนและปรับปรุงดำเนินการระบบรถ BRT ในเขตผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น
การศึกษาอัตราการเข้าถึงระบบและการเปลี่ยนมาใช้ระบบรถเมล์ด่วนพิเศษ เมื่อดำเนินการแล้ว ว่ามีการเข้าถึงเพิ่มขึ้นหรือไม่ เป็นสัดส่วนเท่าใด โดยเฉพาะสัดส่วนของผู้ใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยใช้แบบจำลองการเลือกรูปแบบการขนส่ง (Modal Split Model)ในการดำเนินการ
ศึกษาผลของการนำระบบรถขนส่งสาธารณะด่วนพิเศษมาใช้ ว่าจะมีภาพรวมที่ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด
พื้นที่ศึกษา

http://kkbrt.com:)

ตัวอย่างรถ BRT ขอนแก่นครับ

1. สายสีแดง สีโห(สำราญ-ท่าพระ)ระยะทางไป-กลับ 28 กม.ใช้ถนนมิตรภาพเป็นหลัก

2.สายสีเหลือง สินไซ(บ้านทุ่ม-บึงเนียม) ระยะทาง ไป-กลับ 27 กม.ใช้ถนนศรีจันทร์และถนนประชาสโมสรเป็นหลัก

3.สายสีชมพู สังข์(รอบเมือง) ระยะทางประมาณ 7 กม. ใช้ถนนในย่านศูนย์กลางธุรกิจเมืองขอนแก่นเป็นหลัก

4. สายสีเขียว พระอินทร์(น้ำตอน-ศิลา) ระยะทางรวมไป-กลับประมาณ 36 กม. ผ่านถนนที่เชื่อมต่อจากชุมชนเข้าสู่เขตศูนย์กลางธุรกิจการค้า(CBD)

5. สายสีน้ำเงิน วรุณนาค(หนองโคตร-หนองใหญ่) ระยะทางรวมไป-กลับประมาณ 20 กม. ใช้แนวถนนประชาสโมสรและถนนศรีจันทร์ผ่านชุมชนขนาดใหญ่ในโซนพื้นที่ตะวันออก ของเมืองขอนแก่น
BRT Station Design :)

City Gate Junction Station (Central Plaza)Samliam Junction StationPhoto from PADA
สถานีสามเหลี่ยม เอาไว้อีกฝั่งไม่ได้หรอครับ (เกาะกลางทางทิศเหนืออ่ะ) เพราะเวลาข้ามถนนจะได้มีที่ยืน มันว่างทั้งซ้ายและขวา แต่ตรงนั้นทำสะพานยาก ขอสะพานแขวนสวยๆจะดีมั้ย 555
แนะนำว่า เปลี่ยนชื่อสถานีใหม่เถอะครับ ตั้งให้เข้ากับที่หรือย่านนั้นๆนั้นๆและเอาเพราะๆ

และบางสถานี ไม่ต้องเอาคำว่าสี่แยกก็ได้มั้ง คนก็รู้ๆกันอยู่ละ

จะเป็น สถานีสามเหลี่ยม สถานีประตูเมือง
//
ขอน​แก่นระดมสมอง สร้างทาง​เดินรถบีอาร์ที ​แก้ปัญหาจราจรติดขัด
ข่าวทั่ว​ไป หนังสือพิมพ์​แนวหน้า -- ​เสาร์ที่ 22 กันยายน 2555


นายสุร​เดช ทวี​แสงสกุล​ไทย กรรม​การ​ผู้จัด​การ บริษัท ช.ทวีดอลลา​เซียน จำกัด กล่าวว่า ​การจัด​ทำ​การวิจัย​เกี่ยวกับรถบีอาร์ทีของจ.ขอน​แก่น ​โดยมี​เจ้าภาพร่วมคือ องค์​การบริหารจังหวัด (อบจ.) ขอน​แก่น ​เทศบาลนครขอน​แก่น ​และสำนักงาน​แผน​การขนส่ง​และ​การจราจร กระทรวงคมนาคม (สนข.) ว่า จุดประสงค์ของ​การวิจัย ​เพื่อ​แก้ปัญหาจราจรติดขัดของจังหวัด ​ซึ่งกำลัง​เป็นปัญหา​ใหญ่ขึ้นทุกวัน ​แม้ว่าทุกฝ่ายจะช่วยกัน​แก้​ไข ​แต่นับวันตัว​เมืองจะขยายขึ้นทุกวัน ​ซึ่งหาก​เรา​ไม่มีระบบ​การขนส่งที่ดีรองรับขอน​แก่น​ก็จะ​เหมือนกับกรุง​เทพมหานคร ​แม้ว่าจะถมงบลง​ไป​เท่า​ไร​ก็​ไม่สามารถ​แก้​ไขปัญหา​ได้

สำหรับผล​การวิจัยที่ออกมา หาก​เราวาง​การ​เดินรถบีอาร์ที ​ไว้ 5 สาย​ถึงจะช่วย​แก้ปัญหา​ได้ ลด​การ​ใช้รถยนต์ส่วนตัว สำหรับสาย​แรกที่วาง​ไว้ คือ บ้านสำราญ-ท่าพระ ​เป็นสาย​เมนที่มีคน​เดินทางจำนวนมาก ​และรถ​โดยสารที่วิ่ง​ให้บริ​การมี​เพียงระยะสั้นๆ ​เท่านั้น หาก​เพิ่มจุดบริ​การที่ระยะทางยาวขึ้น จะ​ทำ​ให้ดึง​ให้คนหันมา​ใช้บริ​การสาธารณะมากขึ้น ​และจะสามารถประหยัดน้ำมัน​ได้ด้วย ​แต่​การ​ทำบริ​การรถบีอาร์ที​เพียงอย่าง​เดียวจะ​ทำ​ให้ลดปัญหาจราจร​ได้​เพียง 20% ​เท่านั้น ​ซึ่งหากจะ​แก้​ไขปัญหา​ทั้งหมด​ได้จะต้อง​ทำระบบราง

อย่าง​ไร​ก็ตาม ​การจะจัด​ทำระบบขนส่งมวลชนขนาด​ใหญ่จะติดปัญหา​เรื่องงบประมาณที่จะมาลงทุน ดังนั้นหน่วยงานต่างๆ ของ จ.ขอน​แก่น กำลังหารือว่าพวก​เราควรจะหา​แหล่ง​เงินทุนมา​ทำ​เอง​ได้​หรือ​ไม่​และจะติดขัดข้อกฎหมายอย่าง​ไร​หรือ​ไม่ ​แต่อนาคตของ​การพัฒนาจังหวัด​เป็นของพวก​เราที่จะ​เป็นคนดู​แล ดังนั้นหากรอ​แต่จะ​ให้รัฐบาลจัดงบมา​ให้อาจจะ​ไม่ทัน​การณ์ ​ซึ่งทุกฝ่ายกำลังหารือกันอยู่ขณะนี้
1 - 14 of 14 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top