SkyscraperCity Forum banner
21 - 40 of 296 Posts

· Banned
Joined
·
1,707 Posts
ผมว่า นอกจากศึกษา brt แล้วควรเหลือเนื้อที่ให้รถไฟฟ้าด้วยนะครับ อย่าสร้าง brt ให้มากเกินไป55
 

· Registered
Joined
·
4,895 Posts
วัตถุประสงค์และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

วัตถุประสงค์


เพื่อศึกษาพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยรถโดยสารด่วนพิเศษ(Bus Rapid Transit,BRT) ต้นแบบในเมืองภูมิภาค เพื่อการการจราจรปลอดภัยอย่างยั่งยืนแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ปัญหาจราจรติดขัด ลดปัญหาโลกร้อนและผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
เพื่อศึกษาและสำรวจด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการออกแบบรายละเอียดและพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรถโดยสารด่วนพิเศษในเขตเทศบาลขอนแก่น

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิจัย

เป็นการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนต้นแบบ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนประเภทการเดินทางจากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและจักรยานยนต์ ที่มีความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุสูง มาเป็นรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) ที่มีความปลอดภัยมากกว่า จึงส่งผลให้ลดความเสี่ยงและความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจราจรตามแนวถนนมิตรภาพ ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร
ลดความเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุจราจรในเขตเมือง
ลดปัญหาการจราจรติดขัด การใช้พลังงานเชื้อเพลิง ปัญหาโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ขอบเขตของงาน

พื้นที่ศึกษาจะมุ่งเน้นพื้นที่ในเขตผังเมืองรวมเป็นหลัก และพิจารณาเส้นทางระบบขนส่งมวลชนต้นแบบ (สายสีแดง) ซึ่งเริ่มต้นจากถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2)ตัดกับทางเลี่ยงเมือง ทางด้านทิศเหนือถึงจุดสิ้นสุดที่เป็นจุดตัดระหว่างถนนมิตรภาพกับทางเลี่ยงเมืองทางด้านทิศใต้ รวมระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร
การสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) ตามแนวเส้นทางจะดำเนินการตามแนวเส้นทาง
ระบบขนส่งมวลชนต้นแบบ (สายสีแดง) และพื้นที่ข้างเคียงในรัศมี 500 เมตร จากสถานีจอดรถตามแนวเส้นทาง (สายสีแดง) และจะพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยใช้โปรแกรม ArcView ด้วย
การศึกษาและพัฒนาระบบขนส่งเส้นทางอื่นๆ รวมทั้งโครงข่ายการเดินทางและการเชื่อมต่อ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองน่าอยู่และนำไปสู่การจราจรปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ(BRT) ต้นแบบ คือ ระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit, BRT) ซึ่งมีโครงสร้างแบบระดับดิน มีช่องเดินรถเฉพาะแยกออกมาจากช่องจราจรทั่วไป และมีศูนย์ควบคุม มีระบบควบคุม ที่เหมาะสม เช่น ระบบ Bus Priority เป็นต้น
การจำลองสภาพการจราจรระดับจุลภาค จะประยุกต์ใช้โปรแกรม Micro-simulation ที่เหมาะสมและยอมรับในด้านความน่าเชื่อถือและได้มาตรฐาน
การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Evaluation) และการเงิน (Financial Evaluation) จะพิจารณาจากดัชนีต่าง ๆ ดังนี้ มูลค่าปัจจุบันสิทธิ (Net Present Value,NPV) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินทุน (Benefit Cost Ratio , BCR) อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return ,IRR) และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) รวมทั้งการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ด้วย
การศึกษาและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสภาพปัญหาของโครงการระบบโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) ของกรุงเทพฯ เส้นทางจากสถานีช่องนนทรี ถึงสถานีราชพฤกษ์ รวมเป็นระยะทาง 16 กิโลเมตร รวมไปถึงการไปศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายและประเมินผลและการให้บริการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน RSA เพื่อมาเป็นบทเรียนและปรับปรุงดำเนินการระบบรถ BRT ในเขตผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น
การศึกษาอัตราการเข้าถึงระบบและการเปลี่ยนมาใช้ระบบรถเมล์ด่วนพิเศษ เมื่อดำเนินการแล้ว ว่ามีการเข้าถึงเพิ่มขึ้นหรือไม่ เป็นสัดส่วนเท่าใด โดยเฉพาะสัดส่วนของผู้ใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยใช้แบบจำลองการเลือกรูปแบบการขนส่ง (Modal Split Model)ในการดำเนินการ
ศึกษาผลของการนำระบบรถขนส่งสาธารณะด่วนพิเศษมาใช้ ว่าจะมีภาพรวมที่ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด
 

· Registered
Joined
·
4,895 Posts
:)

ตัวอย่างรถ BRT ขอนแก่นครับ

1. สายสีแดง สีโห(สำราญ-ท่าพระ)ระยะทางไป-กลับ 28 กม.ใช้ถนนมิตรภาพเป็นหลัก

2.สายสีเหลือง สินไซ(บ้านทุ่ม-บึงเนียม) ระยะทาง ไป-กลับ 27 กม.ใช้ถนนศรีจันทร์และถนนประชาสโมสรเป็นหลัก

3.สายสีชมพู สังข์(รอบเมือง) ระยะทางประมาณ 7 กม. ใช้ถนนในย่านศูนย์กลางธุรกิจเมืองขอนแก่นเป็นหลัก

4. สายสีเขียว พระอินทร์(น้ำตอน-ศิลา) ระยะทางรวมไป-กลับประมาณ 36 กม. ผ่านถนนที่เชื่อมต่อจากชุมชนเข้าสู่เขตศูนย์กลางธุรกิจการค้า(CBD)

5. สายสีน้ำเงิน วรุณนาค(หนองโคตร-หนองใหญ่) ระยะทางรวมไป-กลับประมาณ 20 กม. ใช้แนวถนนประชาสโมสรและถนนศรีจันทร์ผ่านชุมชนขนาดใหญ่ในโซนพื้นที่ตะวันออก ของเมืองขอนแก่น
 

· Banned
Joined
·
1,707 Posts
ออกแบบ ได้เนี๊ยบจัดคร้าบ
 

· Registered
Joined
·
11,784 Posts
สถานีสวยครับ แต่ภาพเบลอ เห็นลายละเอียดไม่ชัด ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้าง
 

· Registered
Joined
·
4,895 Posts
สถานีสามเหลี่ยม เอาไว้อีกฝั่งไม่ได้หรอครับ (เกาะกลางทางทิศเหนืออ่ะ) เพราะเวลาข้ามถนนจะได้มีที่ยืน มันว่างทั้งซ้ายและขวา แต่ตรงนั้นทำสะพานยาก ขอสะพานแขวนสวยๆจะดีมั้ย 555
 

· Registered
Joined
·
11,784 Posts
สถานีแยกเจริญศรี(สะอาด)จุดจอดรถ ศูนย์ควบคุมและซ่อมบำรุงที่กำลังดำเนินการภาพโดย PADA
 

· Registered
Joined
·
4,895 Posts
แนะนำว่า เปลี่ยนชื่อสถานีใหม่เถอะครับ ตั้งให้เข้ากับที่หรือย่านนั้นๆนั้นๆและเอาเพราะๆ

และบางสถานี ไม่ต้องเอาคำว่าสี่แยกก็ได้มั้ง คนก็รู้ๆกันอยู่ละ

จะเป็น สถานีสามเหลี่ยม สถานีประตูเมือง
 

· Registered
Joined
·
3 Postsคือ ผมลองเอารูปงานของผมที่เป็นงานเรียนปริญญาเอกมาฝากให้ดูนะครับ พอดีผมเรียนมาทางด้านกราฟิกดีไซน์ เฉพาะทางมาทางด้าน Information design ขออธิบายสั้นๆว่าทำไมนะครับ เพราะว่าถ้าเป็นหลักการและเหตุผลทางทางวิชาการคงไปกันใหญ่ เอาเป็นว่าผมเคยได้อ่านกระทู้มาพอสมควรเกี่ยวกับ บีอาร์ทีขอนแก่น และสมาชิกหลายท่านเองก็สงสัยและข้องใจอยากเห็นเส้นทางวิ่งว่าเป็นกันอย่างไรผ่านอะไรอยู่ยังไง รูปแบบไหน ผมก็จะเอามาโพสให้ดูครับ ยังไงก็ตามนะครับผมเองก็ได้คุยกับทางผู้บริหารท้องถิ่นของขอนแก่นไปแล้วว่าจะเอามาใช้ได้จริงแน่นอนครับแต่อาจจะอยู่ในรูปแบบที่ยังเป็นแค่ สองแถวไปก่อน
ในแผนที่ที่ผมสร้างขึ้นนี้เกิดขึ้นจาก การเอารูปแบบองค์ความรู้จากคนในชุมชนมาทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ออกมาเป็น ภาพสัญลักษณ์นะครับไม่ได้คิดหรือว่ากำหนด concept ของงานดีไซน์ขึ้นมาเอง รายละเอียดไม่ลงครับ เยอะมากครับขั้นตอนในการได้มา จริงๆแล้วผมก็มองแบบชาวบ้านทั่วประเทศไทยครับว่า คนไทยมันเก่งนะ เดินทางกันได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลอะไรกันเลย ขนาดฝรั่งว่าเก่งมันยังต้องอ่านแผนที่กันเดินทางครับ แต่เรา ถามอย่างเดียว อธิบายง่ายๆครับ ผมเดินทางไป ลอนดอน โตเกียว ซิดนีย์ โอ๊คแลนด์ ไม่หลงครับ เพราะว่าเค้ามีระบบแผนที่ขนส่งสาธารณะที่ให้ข้อมูลผู้เดินทางได้ดีมากครับ แต่หากมีคนไปทิ้งผมไว้ที่ สารคาม ร้อยเอ็ด หรือว่า โคราช ผมจะหลงทางครับ เพราะว่าไม่มีการให้ข้อมูลอะไรเลยสำหรับคนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ แม้แต่ใน กทม ครับถ้าไม่มีรถไฟฟ้า รถใต้ดิน เราก็อย่าหวังจะได้เห็นแผนที่ข้อมูลการเดินทางเกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้ครับ เป็นเรื่องเล็กที่สำคัญมหาศาลครับ
ลองนึกภาพครับต่อไป AEC เกิดขึ้นประเทศไทยไม่ได้มีแค่คนไทยอยู่ในประเทศอย่างเดียวแล้วนะครับ ต่างชาติ นักเรียน คนทำงาน นักท่องเที่ยว นักลงทุน จะเข้าในประเทศมากขึ้นอย่างมหาศาลแน่นอนครับ โดยเฉพาะเมืองขอนแก่นที่เป็นศูนย์กลางของระเบียงเศรษฐกิจ หากเมืองไม่สามารถสื่อสารกับคนที่เข้ามา แล้วพวกเค้าเหล่านั้นจะทำอย่างไรครับลงคิดดู โบกสองแถวแล้วถามทางรึเปล่า บางคนอาจจะไม่คิดว่าพลังของแผนที่นั้นมันมากมายครับ มันบ่งบอกถึงสภาพภูมิประเทศของเมือง ช่องทางการพัฒนา การวางแผนในอนาคต โครงสร้างพื้นฐาน แหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันสามารถถูกสรุปภาพรวมตั้งแต่แรกที่เราเห็นได้เลยครับ ยังไงก็ตามแผนที่ที่ผมเอามาลงนั้นคือการทำงานร่วมกัน ระหว่างระบบ บีอาร์ทีขอนแก่น (ที่อาจจะมีขึ้นในปี 2020 นะครับตามแผนการถ้าทำได้ครับ 5 เส้น) กับสองแถวหมวดหนึ่งที่วิ่งบริการในเขตเทศบาลนครนะครับ ไม่ร่วมหมวดสองอีก สิบสายเพราะว่าอยู่นอกเขตพื้นที่กรณีศึกษาของผมครับ ยังไงเรื่องของความละเอียดภาพนั้นต้องของอภัยครับ เพราะว่ามันเป็นลิขสิทธ์ทางปัญญาแล้วก็เป็นของมหาลัยในต่างประเทศนะครับ อาจจะโดนฟ้องหากเอาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตแม้ว่าผมจะเป็นคนออกแบบเองก็ตามเพราะว่าผมเป็นนักเรียนของเค้าครับ
ปล. มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมติดต่อมาได้ครับ โพสมา ไม่ก็เมลมาครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมทางการศึกษาด้านวิชาการครับ ขอบคุณมาครับที่อ่านครับ ติชมได้ครับ
 

· Registered
Joined
·
4,895 Posts
ขอน​แก่นระดมสมอง สร้างทาง​เดินรถบีอาร์ที ​แก้ปัญหาจราจรติดขัด
ข่าวทั่ว​ไป หนังสือพิมพ์​แนวหน้า -- ​เสาร์ที่ 22 กันยายน 2555


นายสุร​เดช ทวี​แสงสกุล​ไทย กรรม​การ​ผู้จัด​การ บริษัท ช.ทวีดอลลา​เซียน จำกัด กล่าวว่า ​การจัด​ทำ​การวิจัย​เกี่ยวกับรถบีอาร์ทีของจ.ขอน​แก่น ​โดยมี​เจ้าภาพร่วมคือ องค์​การบริหารจังหวัด (อบจ.) ขอน​แก่น ​เทศบาลนครขอน​แก่น ​และสำนักงาน​แผน​การขนส่ง​และ​การจราจร กระทรวงคมนาคม (สนข.) ว่า จุดประสงค์ของ​การวิจัย ​เพื่อ​แก้ปัญหาจราจรติดขัดของจังหวัด ​ซึ่งกำลัง​เป็นปัญหา​ใหญ่ขึ้นทุกวัน ​แม้ว่าทุกฝ่ายจะช่วยกัน​แก้​ไข ​แต่นับวันตัว​เมืองจะขยายขึ้นทุกวัน ​ซึ่งหาก​เรา​ไม่มีระบบ​การขนส่งที่ดีรองรับขอน​แก่น​ก็จะ​เหมือนกับกรุง​เทพมหานคร ​แม้ว่าจะถมงบลง​ไป​เท่า​ไร​ก็​ไม่สามารถ​แก้​ไขปัญหา​ได้

สำหรับผล​การวิจัยที่ออกมา หาก​เราวาง​การ​เดินรถบีอาร์ที ​ไว้ 5 สาย​ถึงจะช่วย​แก้ปัญหา​ได้ ลด​การ​ใช้รถยนต์ส่วนตัว สำหรับสาย​แรกที่วาง​ไว้ คือ บ้านสำราญ-ท่าพระ ​เป็นสาย​เมนที่มีคน​เดินทางจำนวนมาก ​และรถ​โดยสารที่วิ่ง​ให้บริ​การมี​เพียงระยะสั้นๆ ​เท่านั้น หาก​เพิ่มจุดบริ​การที่ระยะทางยาวขึ้น จะ​ทำ​ให้ดึง​ให้คนหันมา​ใช้บริ​การสาธารณะมากขึ้น ​และจะสามารถประหยัดน้ำมัน​ได้ด้วย ​แต่​การ​ทำบริ​การรถบีอาร์ที​เพียงอย่าง​เดียวจะ​ทำ​ให้ลดปัญหาจราจร​ได้​เพียง 20% ​เท่านั้น ​ซึ่งหากจะ​แก้​ไขปัญหา​ทั้งหมด​ได้จะต้อง​ทำระบบราง

อย่าง​ไร​ก็ตาม ​การจะจัด​ทำระบบขนส่งมวลชนขนาด​ใหญ่จะติดปัญหา​เรื่องงบประมาณที่จะมาลงทุน ดังนั้นหน่วยงานต่างๆ ของ จ.ขอน​แก่น กำลังหารือว่าพวก​เราควรจะหา​แหล่ง​เงินทุนมา​ทำ​เอง​ได้​หรือ​ไม่​และจะติดขัดข้อกฎหมายอย่าง​ไร​หรือ​ไม่ ​แต่อนาคตของ​การพัฒนาจังหวัด​เป็นของพวก​เราที่จะ​เป็นคนดู​แล ดังนั้นหากรอ​แต่จะ​ให้รัฐบาลจัดงบมา​ให้อาจจะ​ไม่ทัน​การณ์ ​ซึ่งทุกฝ่ายกำลังหารือกันอยู่ขณะนี้
//
 

· Vision Thailand
Joined
·
5,735 Posts
วันนี้นั่งอ่านประชาชาติธุรกิจ ข่าวบอกโคราชจะทำเป็นทางรถเมล์ยกระดับ 4พันล้านบนเกาะกลาง
ผมว่าเข้าท่าดีนะ เคยเห็นของจีนก็ทำแบบนี้ แต่มีคนค้านว่าจะทำให้เมืองเสียทัศนียภาพ
แต่ผมว่าแบบนี้น่ะดีแล้ว ไม่ต้องทำเสาใหญ่มาก อนาคตถ้าคนมากก็เปลี่ยนเป็นรถรางไฟฟ้าลอยฟ้า
ไม่ต้องถึงขนาดรถไฟฟ้าในกรุงเทพก็ได้ แต่ค่าโดยสารดูจะถูกไปหน่อย ตามข่าวนายกเทศมนตรีเมืองโคราช
บอกจะไม่เกิน15บาท เก็บแค่นั้นรถเมล์วิ่งบนพื้นยังไม่คุ้มทุนค่าบริการเลย
 

· The Train Photo Spotter
Joined
·
8,854 Posts
^^ ผมว่าทำโมโนเรลไปเลย จะคุ้มกว่ามั้ย
 

· Rayong City!!
Joined
·
589 Posts
สร้างทางยกระดับให้รถเมล์วิ่ง

กับสร้างเสากับรางเล็กๆ ให้โมโนเรลวิ่ง

ผมว่าอย่างหลังมันน่าจะถูกกว่ามั้ย? แถมไม่บดบังทัศนียภาพด้วย(แต่ปัจจุบันนี้ โคราชก็ไม่ได้มีทัศนียภาพที่น่าอภิรมย์แต่อย่างใด)

แต่ถ้าตัวรถ โมโนเรลแพงกว่าแน่นอน

ส่วนระบบ signalling ผมว่าถ้าจะทำให้ดี ไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ หรือ monorail ก็ต้องมีด้วยกันทั้งนั้น ใช่มั้ยครับ?

ถ้าจะเป็นรถเมล์ยกระดับ ขอ BRT ดีกว่า
 

· Banned
Joined
·
37,507 Posts

http://mis.en.kku.ac.th/administrator/doc_upload/20130228103732.pdf
http://www.bangkokbiznews.com/home/...แก่นสร้างบีอาร์ที-สายสีแดง-มูลค่า-700-ล..html

ธุรกิจขอนแก่นลงขัน"อินฟราฟันด์" ลุย"รถไฟฟ้า-BRT"แก้วิกฤตจราจร

นักธุรกิจขอนแก่นสร้างมิติใหม่ 20 ราย รวมตัวลงขันสร้างรถไฟฟ้าเอง ตั้งบริษัทร่วมทุน "KKTT-ขอนแก่น ทิงก์ แทงก์" ประเดิมควักเงินก้อนแรก 100 ล้าน ศึกษาระบบขนส่งแก้วิกฤตจราจร ปูทางระดมทุนก้อนใหญ่ผ่านอินฟราสตรักเจอร์ฟันด์ ดีเดย์ 21 พ.ย.นี้ เปิดเวทีสัมมนาให้ความรู้นักลงทุน-คนขอนแก่น

นายจีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า เทศบาลนครขอนแก่นอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรืออินฟราสตรักเจอร์ฟันด์ เพื่อระดมทุนมาก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น โดยมีพันธมิตรร่วมลงทุนคือ นักธุรกิจรายใหญ่ในขอนแก่น จำนวน 17 ราย ในนาม "บริษัท ขอนแก่น ทิงก์ แทงก์ จำกัด หรือ KKTT (Khon Kaen Think Tank Co., Ltd.)

ทั้งนี้ การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน จะดำเนินการควบคู่ไปกับการจัดตั้ง "บริษัทจำกัดของเทศบาลนครขอนแก่น" เพื่อทำหน้าที่เป็นบริษัทนิติบุคคลสำหรับเป็นผู้ลงทุนสาธารณูปโภคพื้นฐานของเมือง รูปแบบเดียวกับบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด วิสาหกิจซึ่งมีกรุงเทพมหานคร (กทม.) ถือหุ้น 100% ถ้าหากทำสำเร็จจะเป็นแห่งแรกขององค์กรปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย

นายจีระศักดิ์กล่าวว่า ปัจจุบันเมืองขอนแก่นเติบโตอย่างก้าวกระโดด แต่งบประมาณลงทุนพัฒนาสาธารณูปโภคจากรัฐบาลมีจำนวนจำกัด และต้องใช้เวลารอนานมาก ดังนั้น กองทุนโครงสร้างพื้นฐานจึงเป็นทางเลือกในการระดมทุน โดยมีบริษัทจำกัดของเทศบาลทำหน้าที่เป็นผู้ลงทุนระบบขนส่งสาธารณะ 2 รูปแบบ คือ ระบบรถเมล์ด่วน หรือ BRT (Bus Rapid Transportation) วงเงินที่เคยเสนอของบประมาณจากรัฐบาล 1,400 ล้านบาท กับระบบรถไฟฟ้า ซึ่งมีความต้องการวงเงินลงทุนสูงกว่า BRT 5-6 เท่า โดยทางบริษัทบีทีเอสเคยประเมินมูลค่าลงทุนว่าจะต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท

"วันที่ 21 พฤศจิกายนนี้ เทศบาลจะเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาโดยเชิญผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และผู้บริหารจากบริษัทกรุงเทพธนาคม มาบรรยายให้นักลงทุนและคนขอนแก่นฟัง เพื่อให้มองเห็นโอกาสในการลงทุนและการพัฒนาเมืองไปด้วยกัน" นายจีระศักดิ์กล่าว

นายธนะ ศิริธนชัย เลขาธิการชมรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า บริษัท KKTT เกิดจากการรวมตัวของนักธุรกิจที่ประกอบการในขอนแก่น จำนวน 20 ราย ดังนี้ 1.นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช.ทวี ดอลลาเชียน จำกัด 2.นายชาญณรงค์ บุริศตระกูล ประธานชมรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น เจ้าของกลุ่มพิมานกรุ๊ป 3.นายสมิง ยิ้มศิริ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เจ้าของโชว์รูมรถเบนซ์และนิสสัน

4.นายสามารถ อังวราวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ธุรกิจผลิตภัณฑ์ของฝากแปรรูป 6.นายโชคชัย คุณวาสี ดีลเลอร์โตโยต้าแก่นนคร 7.นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ เจ้าของโรงแรมราชาวดีรีสอร์ท 8.นายธนะ ศิริธนชัย เจ้าของหมู่บ้านวราสิริ และโครงการไลฟ์สไตล์มอลล์ "ต้นตาล" 9.นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย ดีลเลอร์รถบรรทุกฮีโน่ 10.นายชาญวิทย์ ตั้งธนวัฒน์ รองประธานชมรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น เจ้าของโครงการพีเอสกรุ๊ป ฯลฯ

นอกจากนี้มี 11.นายบดินทร์ เสรีโยธิน เจ้าของกลุ่มบริษัทขอนแก่นแหอวน 12.นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ดีลเลอร์โตโยต้าขอนแก่น 13.นายภารณ ธีรภานุ เจ้าของศูนย์การค้าโอโซน 14.นายปิยบุตร พรหมลักขโณ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 15.นายรวี หาญเผชิญ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น16.นายชัยศิริ ลีศิริกุล เจ้าของโรงสีข้าวชัยมงคล เป็นต้น

ในกลุ่มเราที่หารือกันไว้ ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ อะไรก็แล้วแต่ที่สามารถยื่นไฟลิ่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯได้ ถ้าหาก ตลท.อนุมติให้ผ่าน ขั้นตอนต่อไปจะเริ่มกระบวนการระดมทุนจากคนขอนแก่นเป็นลำดับแรก โดยเปิดโอกาสให้คนขอนแก่นมีส่วนร่วมในทรัพย์ของตัวเอง โดยจะเปิดโอกาสให้คนขอนแก่นถือหน่วยลงทุนในกองทุนก่อนจะทำ IPO ซึ่งน่าจะต้องมีวงเงินหลักพันล้านบาท จากนั้นเมื่อสามารถทำ IPO วงเงินเบื้องต้นคาดว่าต้องการประมาณ 6,000 ล้านบาท สำหรับนำมาลงทุนในอนาคต

"ตอนนี้ต้องหาที่ปรึกษาทั้งด้านการศึกษาโครงการ หรือทำ Feasibility ที่ปรึกษาด้านการเงินเพื่อระดมทุนในตลาดหุ้น ผมก็ไม่ทราบว่าจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน แต่ถ้าไม่สำเร็จ เงินประเดิมก้อนแรกที่ระดมคนละ 5 ล้าน พวกเราก็ไม่เดือดร้อน อย่างน้อยก็ได้ทำอะไรดี ๆ ให้กับขอนแก่นบ้านเกิดของเรา ธุรกิจเราก็อยู่ที่นี่ บ้านเราก็อยู่ที่นี่ครับ" นายธนะกล่าว

สำหรับความต้องการลงทุนเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคในเมืองขอนแก่น นายจีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ภาพรวมเทศบาลนครขอนแก่นมีการศึกษากลยุทธ์การลงทุนสาธารณูปโภค 4 ด้านด้วยกัน คือ 1.การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมในส่วนของถนนชั้นใน 2.การพัฒนาระบบไฟสัญญาณจราจรอัจฉริยะ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 3.โครงการก่อสร้างระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT และ 4.โครงการศึกษาการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน Transit-Oriented Development หรือ TOD ประกอบด้วย บริเวณพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟ, สถานีขนส่งรถโดยสาร (บขส.) แห่งที่ 1 และ 2

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคมกล่าวว่า สำหรับจังหวัดขอนแก่น มีแผนจะลงทุนระบบขนส่งมวลชนรูปแบบรถบีอาร์ที มี 5 เส้นทาง คือ 1.สายรอบเมือง 2.สายสำราญ-ท่าพระ 3. สายหนองโครต-หนองใหญ่ 4.สายน้ำต้อน-ศิลา และ 5.สายบ้านทุ่ม-บึงเนียม ระยะทางรวม 108 กิโลเมตร (ไป-กลับ) เงินลงทุน 6,356 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่ตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปทั้งรายย่อยและสถาบัน เพื่อลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์สาธารณะในวงกว้าง โดยกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานสามารถลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ระบบขนส่งทางราง ไฟฟ้า ประปา ถนน ทางพิเศษ หรือทางสัมปทาน 5) ท่าอากาศยาน หรือสนามบิน เป็นต้น

ขณะที่ขนาดกองทุนต้องมีมูลค่าขั้นต่ำ 2,000 ล้านบาท โดยที่ทรัพย์สินแต่ละโครงการต้องมีมูลค่าขั้นต่ำ 1,000 ล้านบาท ยกเว้นกิจการไฟฟ้า ทรัพย์สินแต่ละโครงการมีมูลค่าขั้นต่ำ 500 ล้านบาทhttp://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1416313239นักธุรกิจขอนแก่นตั้งไข่แผนระดมทุนสร้างรถไฟฟ้า-บีอาร์ที เปิดพิมพ์เขียวรถรางขอนแก่น สายแรก27กม.

updated: 24 พ.ย. 2557 เวลา 15:20:02 น.
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

นักธุรกิจขอนแก่นตั้งไข่แผนระดมทุนสร้างรถไฟฟ้า-บีอาร์ที เปิดพิมพ์เขียวสายแรกทำแน่ "รถรางสายสีแดง" 27 กม. เส้นทางบ้านสำราญ-ท่าพระ-ม.ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่นเปิดแผนร่วมทุนสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติ ตั้งเป้าเห็นรูปธรรมภายใน 3 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมา เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาเรื่องแนวทางการจัดตั้งบริษัทจำกัด และการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีผู้สนใจจากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 200 คน

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า เทศบาลมีโครงการความร่วมมือกับภาคประชาสังคมในการร่วมลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยพันธมิตรหลักที่เปิดตัวตอนนี้ คือ กลุ่มบริษัท KKTT (Khon Kaen Think Tank Co,. Ltd.) ที่เกิดจากการรวมตัวของนักธุรกิจขอนแก่น 20 ราย อย่างไรก็ตาม แหล่งเงินที่จะลงทุนมีแนวคิดว่าจะระดมทุนผ่านการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรืออินฟราสตรักเจอร์ฟันด์ ดังนั้นจึงต้องจัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับนักลงทุนในพื้นที่และคนขอนแก่น

ผุดศูนย์ประชุมนานาชาติ

"ในส่วนเทศบาลกำลังดำเนินการจัดตั้งบริษัทนิติบุคคลของตัวเอง ในรูปแบบเดียวกับที่กรุงเทพมหานครมีบริษัทกรุงเทพธนาคม เข้ามาลงทุนโครงการสาธารณะ ตามแนวทางนี้จะเพิ่มความคล่องตัวให้กับเทศบาล แต่ยังติดปัญหาทางข้อกฎหมายบางประการ ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยได้เร่งรัดให้กรมการปกครองท้องถิ่นไปดูแลแก้ไขระเบียบให้สามารถดำเนินการได้ คาดว่าน่าจะจดทะเบียนบริษัทได้ภายใน 3-5 ปี และหลังจากสัมมนาครั้งนี้จะนำกลุ่มนักธุรกิจเข้าพบ รมว.มหาดไทย เพื่อนำเสนอพลังขับเคลื่อนที่เกิดจากการรวมตัวของคนขอนแก่นต่อไป"

นายธีระศักดิ์กล่าวว่า ขณะนี้เทศบาลมีแผนร่วมลงทุนกับกลุ่ม KKTT ในการสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติ วงเงินลงทุน 300-400 ล้านบาท ตั้งเป้ารูปแบบการบริหาร 2 รูปแบบ คือ 1.ร่วมทุนกับบริษัทเอกชน 2.เทศบาลเป็นผู้ลงทุนแล้วให้สัมปทานเอกชนบริหาร คาดว่าจะมีความชัดเจนต้นเดือนธันวาคมนี้

ทุนประเดิมเป้า 300 ล้าน

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไชย รองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทวี ดอลลาเชียน จำกัด หนึ่งในนักธุรกิจขอนแก่นผู้ริเริ่มกลุ่ม KKTT กล่าวเพิ่มเติมว่า อนาคตขอนแก่นจะเป็น 4 แยกอินโดจีน จึงต้องร่วมกันคิดว่าจะทำอย่างไรในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

"กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและบริษัทจำกัดของเทศบาลนครขอนแก่น คือคำตอบที่เป็นทางออกที่จะสามารถพัฒนาเมืองขอนแก่นได้เอง จากคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์ฯมีความมั่นใจ 90% ว่าขอนแก่นจะมีกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของตัวเอง โดยเริ่มต้นจากผู้ประกอบการ 20-30 ราย ต้องมีเงินประเดิมก้อนแรก 200-300 ล้านบาท โดยจะทำคู่ขนานไปกับการจัดตั้งบริษัทจำกัดของเทศบาล และแม้ว่าเทศบาลจะไม่สามารถตั้งบริษัทเพื่อร่วมทุน กองทุนก็ยังสามารถดำเนินการได้ในรูปแบบที่เทศบาลให้สัมปทานกับกองทุน โดยต้นเดือนธันวาคมนี้จะเริ่มคิกออฟในการระดมทุนจากกลุ่ม KKTT"

ชิมลาง รถรางสายสีแดง

"เงินประเดิมก้อนแรก 200-300 ล้านบาท อาจจะนำไปสร้างศูนย์ประชุมระดับนานาชาติ อีกส่วนนำไปจัดจ้างที่ปรึกษาต่าง ๆ รวมถึงการระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ"

นายสุรเดชกล่าวว่า เบื้องต้นจะมีการลงทุนรถไฟฟ้า แต่ไม่ใช่รถไฟฟ้าแบบกรุงเทพฯ แต่เรียกว่า Tram เป็นรถรางสายสีแดง เส้นทางบ้านสำราญ ท่าพระ เลี้ยวเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร ตัวรถจะอยู่เกาะกลางถนน วิ่งตามถนนมิตรภาพมาเรื่อย ๆ ไม่ไปกินพื้นที่ถนน รวมทั้งมีการพัฒนาพื้นที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาทิ สำนักงาน ที่อยู่อาศัย เพื่อให้เมืองโตอย่างมีระเบียบ

"จริง ๆ ที่วางแผนไว้มีหลายสาย แต่วันนี้เราต้องการทำสายแรกให้ได้ก่อน เมื่อเริ่มสายแรกได้ สายอื่นจะตามมา คาดว่าใช้เวลา 3 ปีในการระดมทุน ส่วนปัญหาจราจรในตัวเมืองจะใช้ระบบ BRT หรือรถโดยสารด่วนพิเศษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าระดมทุนไม่ต่ำกว่า 3-4 พันล้านบาท โดยอยากจะให้สิท


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1416815031
 
21 - 40 of 296 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top