SkyscraperCity banner

1 - 20 of 1445 Posts

·
Registered
Joined
·
557 Posts
Discussion Starter #1
Chodziło mi to po głowie już od dłuższego czasu aby przybliżyć szerszemu gronu stan ulic w moim mieście. ;) Wkońcu znalazłem trochę czasu (sesja zakończona :) ) Na początek będzie to co powstało niedawno. Później jak się z tym uporam będą aktualne inwestycje. niestety niemam aparatu cyfrowego więc zdjęcia będą tylko jak jakieś znajdę w internecie. Mam nadzieję, że będzie sie podobać :)

Na początek:

Przebudowa ulicy Jesionowej (DK 74)

WYKONAWCA - konsorcjum firm Fart oraz Pal-Puch (Kielce), Grotz (Niemcy)

CZAS TRWANIA - X 2002 - IX 2005

Ulica Jesionowa to miejski odcinek drogi krajowej nr 74. Druga jezdnia ulicy Jesionowej wraz z mostem nad akwenem powstała obok istniejącego pasma od strony zalewu. Zmodernizowano także istniejącą arterię. Juz do 2004 roku wybudowano nowe urządzenie piętrzące wodę, molo, kładkę dla pieszych, nowe oświetlenie, chodniki oraz przeniesiono istniejące instalacje. Ułożono również 220-metrowy odcinek asfaltu. Pod koniec 2004 roku ułożono nawierzchnię na południowej jezdni ulicy Jesionowej. Wybudowano chodniki, zamontowano barierki na moście. Przygotowano także przejście podziemne. Między pasami ruchu ulicy Jesionowej został usypany wał ziemny, który tłumi hałas. Niemiecka firma Grotz wybudowała ekran akustyczny. Plastikowa ściana o długości 160 metrów i wysokości ponad trzy metry pojawiła się wzdłuż ulicy Jesionowej - między Topolową, a Klonową. Ekran wykonany jest ze sztucznego tworzywa, w kolorach szarym i zielonym. Inwestycję zakończyło ułożenie ostatniej warstwy nawierzchni oraz pomalowanie pasów i znaków poziomych. W związku z budową o kilka metrów zmniejszyła się długość zalewu. Wiosną pogłębiono dno, usypano niewielką wyspę. Inwestycja kosztowała około 10 milionów złotych.


Przebudowa i rozbudowa (o drugą północną jezdnię) ul. Jesionowej w Kielcach na odcinku od ul. Zagnańskiej do ul. Klonowej objęła:
budowę jezdni północnej oraz przebudowę i modernizację jezdni południowej
modernizację istniejących i budowę nowych ciągów pieszych i ścieżki rowerowej
budowę tunelu pod ul. Jesionową,
budowę kładki dla pieszych na rzece Silnicy
budowę urządzenia piętrzącego
przebudowę i budowę elementów infrastruktury technicznej (kanalizacji deszczowej, kabli elektrycznych, sieci gazowej, kabli telekomunikacyjnych, oświetlenia, sieci c. o. i wodociągu)
Tunel

Nowa jezdnia północna

W trakcie przebudowy (foto www.um.kielce.pl)

pozostałe zdjęcia oraz informacje http://inwestycjekielce.w.interia.pl/


CDN ... jeszcze dzisiaj :)
 

·
MrBlackMagicHimself
Joined
·
3,255 Posts
Na tej stronce jest o przebudowie S7/DK73 - kielecki węzeł północny.
Fajnie - będziecie mieli dwuszosową Skę - rzadkość w tych czasach w tym kraju. Pozdrowienia!
 

·
Registered
Joined
·
557 Posts
Discussion Starter #3
Teraz przenosiny do centrum miasta

Rewitalizacja śródmieścia Kielc:

Przebudowa ulicy Sienkiewicza do ulicy Żelaznej i do Placu Moniuszki
Stan istniejący:

Ulica Sienkiewicza stanowi główną ulicę Śródmieścia Kielc. Od zachodu łączy się z ul. Żelazną, gdzie mieści się dworzec kolejowy PKP, a od wschodu z Pl. Moniuszki, na którym swoją siedzibę ma m.in. Kieleckie Centrum Kultury. Ulica Sienkiewicza krzyżuje się z szeregiem ulic Miasta zapewniając w ten sposób dostęp do wybranych punktów Miasta dla transportu drogowego i ruchu pieszego. Jest częścią wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego Śródmieścia Kielc. W 2001 roku Miejski Zarząd Dróg przebudował ze środków własnych odcinek ul. Sienkiewicza pomiędzy ul. Małą a ul. Dużą, w roku 2002 odcinek pomiędzy Małą a Leśną oraz w roku 2003 odcinek pomiędzy ulicą Leśną a rzeką Silnicą, tworząc nowoczesną i niedostępną dla ruchu kołowego przestrzeń publiczną. Odcinek ulicy Sienkiewicza pomiędzy Placem Moniuszki a ulicą Wesołą jest lokalną ulicą miejską z jednokierunkowym ruchem pojazdów z ograniczonymi możliwościami parkowania wzdłuż ulicy.

Fragment ulicy Sienkiewicza pomiędzy ulicą Paderewskiego a Żelazną jest obecnie ogólnodostępny dla pojazdów. Na odcinku tym występuje wyraźne rozgraniczenie pomiędzy ruchem pieszym i kołowym. Stan techniczny zarówno samej jezdni jak i chodników jest zły. W roku 2003 zanotowano na wszystkich odcinkach objętych Projektem 19 wypadków i kolizji. Większość zieleni na nie zmodernizowanych odcinkach Sienkiewicza jest mocno zaniedbana, brak jest ławek i koszy.

Na całej długości ulicy Sienkiewicza prowadzone jest pełne uzbrojenie podlegające wymianie. W istniejących wzdłuż analizowanych odcinków Sienkiewicza lokalach użytkowych przeważa funkcja wyłącznie handlowa, a stan techniczny większości podwórek i oficyn stale się pogarsza.
W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji wykonany zostanie następujący zakres robót:
przebudowa nawierzchni ulicy na odcinku - 738 m wraz z obustronnymi chodnikami,
modernizacja 2 obiektów infrastruktury drogowej (ściek uliczny i odwodnienie liniowe) 1576,5 m
wybudowanie infrastruktury komunalnej w zakresie ochrony środowiska (wymiana sieci kanalizacyjnej - 1039,9 m, wymiana sieci i przyłączy wodociągowych - 1 390,55mb, wymiana sieci kanalizacji deszczowej - 1989,76 mb) - 4,42 km
W wyniku realizacji projektu zostanie zrewitalizowane i odrestaurowane 14678 m2 zdegradowanych obszarów Śródmieścia.


Celem strategicznym projektu jest zachowanie i wzmocnienie roli Kielc jako krajowego ośrodka wzrostu poprzez podniesienie atrakcyjności przestrzennej i funkcjonalnej, a w konsekwencji także społeczno - gospodarczej ulicy Sienkiewicza, stanowiącej główną oś wpisanego do rejestru zabytków układu architektonicznego Śródmieścia Kielc.

Celami bezpośrednimi projektu jest:

Zmiana funkcji wykorzystania terenu, a w konsekwencji poprawa funkcjonalności ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych poprzez wyprowadzenie ruchu kołowego z modernizowanych odcinków ulicy Sienkiewicza i nadanie im funkcji nowoczesnego deptaka miejskiego.
Wykorzystanie potencjału turystycznego i historycznego ulicy Sienkiewicza, przy jednoczesnym zapewnieniu zdecydowanie lepszej ochrony dziedzictwa kulturowego, jakim jest wpisany do rejestru zabytków układ urbanistyczny Śródmieścia Miasta.
Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru Śródmieścia (zagrożenie marginalizacją), oraz jego zdolności do generowania nowych miejsc pracy, poprzez stworzenie warunków infrastrukturalnych (nowe wielofunkcyjne przestrzenie publiczne) dla aktywizacji lokalnej przedsiębiorczości.
Poprawa warunków życia mieszkańców ulicy Sienkiewicza i Śródmieścia Kielc realizowana zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez:

- wyeliminowanie ruchu samochodowego i wypadków drogowych, także z udziałem pieszych,
- zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych związanych z zielenią istniejącą i projektowaną oraz wymianą części starego drzewostanu na gatunki zalecane dla miast ,
wymianę sieci wodno-kanalizacyjnych zmniejszającej ryzyko przedostania się do gleby szkodliwych dla środowiska zanieczyszczeń
- zwiększenie ilości punktów oświetleniowych poprawiających bezpieczeństwo na ulicy.


Zapobieganie dysfunkcjom społecznym poprzez objęcie obszaru Projektu działaniami rewitalizacyjnymi o charakterze infrastrukturalnym, które z założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji stanowią punkt wyjścia dla działań społecznych realizowanych przy wykorzystaniu nowej przestrzeni publicznej w ramach Lokalnego Partnerstwa na Rzecz Rewitalizacji.

REALIZACJA - KALENDARIUM:

*Mała - Duża odcinek oddany w 2001

*Mała - Staszica odcinek oddany w 2002 roku

*Staszica - Silnica odcinek modernizowany w 2003 roku (VII-XII)

*NOT - Paderewskiego odcinek remontowany w 2004 roku (VI-IX)

*Duża - Ewangelicka odcinek remontowany w 2005 roku (IV-XII)

*Paderewskiego - Dworzec PKP odcinek remontowany w 2006 rok (ruszają wiosną :) )

Tak było przed remontem:Wyglądało to poprostu okropnie.Kolor niebieski - fragment wykonany
Kolor czerwony - fragment remontowany w roku 2006

Kielecka ulica Sienkiewicza zajęła I miejsce w kategorii na najładniejsze oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu "Konkursu na najlepiej oświetloną gminę roku 2005". W kwietniu br. Miejski Zarząd Dróg zgłosił oświetlenie naszego deptaka do ósmej edycji konkursu, organizowanego przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Polski Związek Producentów i Pracodawców Przemysłu Oświetleniowego, Gazetę Samorządu i Administracji oraz "Polskie Drogi" i Agencję SOMA - organizatora Targów Światło i Elektrotechnika. Przedsięwzięcie adresowane było do miast i gmin, które w dwóch ostatnich latach przeprowadziły na swoim terenie inwestycje oświetleniowe. Poszczególne miasta zgłosiły 36 projektów. Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce podczas trwania targów Światło i Elektronika 2005.


Różnica kolosalna :)

W czerwcu 2004 Miejski Zarząd Dróg złożył w Urzędzie Marszałkowskim wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków Funduszy Strukturalnych przebudowy ulicy Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął korzystną dla Kielc decyzję w sprawie przyznania dotacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla projektu "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc: przebudowa ulicy Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki". Gmina Kielce otrzyma z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej 2,5 mln euro. Dzięki szybkiej decyzji Zarządu możliwe będzie także ubieganie się o dodatkowe środki dla projektu z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 739.526 PLN. W 2005 wyremontowany został fragment od ul. Dużej do placu Moniuszki, a w 2006 roku modernizowany będzie odcinek od ul. Paderewskiego do ul. Żelaznej.

A teraz pare fotek ulicy podczas remontu:
Wystrój świąteczny

Szkoda, że niemam swojego aparatu:/

Info oraz zdjęcia pochodzą z:
http://inwestycjekielce.w.interia.pl/
http://www.mzd.kielce.pl/

CDN nastąpi (niebawem :) )
 

·
Registered
Joined
·
815 Posts
[Kielce] Modernizacja ulicy Sienkiewicza

ul. Sienkiewicza to główny kielecki deptak popularnie zwany "sienkiewką",
fakty:
długość: 1270 metrów
najwyżej położone miejsce: kościół ewangelicki (299,64 m n.p.m.)
najszersze miejsce: Sienkiewiczowska Dzieln. Mieszkaniowa (45 m)
najwęższe miejsce: skrzyżowanie Sienkiewicza z Małą (12,2 m)

źródło: nieoficjalna strona ulicy http://www.sienkiewicza.pl/


Przebudowa ulicy rozpoczęła się w 2001 roku, cała inwestycja została podzielona na 6 etapów. Dzięki dotychczasowej modernizacji deptak otrzymał nową, granitową nawierzchnię oraz elementy małej architektury. Prace objęły również przebudowę: sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków, kanalizacji deszczowej z przyłączami oraz montaż sieci energetycznej niskiego i średniego napięcia, sieci oświetlenia ulicznego i odcinków gazociągu. Do zrealizowania pozostał już ostatni, szósty etap na odcinku: Paderewskiego - Dworzec PKP.

Projekt rewitalizacji śródmieścia Kielc został uznany przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy za jeden z najciekawszych oraz najlepszych w kraju. Termin zakończenia przebudowy ostatniego odcinka kieleckiego deptaka to 2006 rok.

źródło: http://inwestycjekielce.w.interia.pl/

wizualizacje:
więcej o wszystkich etapach inwestycji na stronach:
http://inwestycjekielce.w.interia.pl/
http://www.sienkiewicza.pl/page.php?id=modernizacja

ps jesli ktos posiada ciekawe zdjęcia "sienkiewki" po remoncie niech wrzuca na forum:)
 

·
Registered
Joined
·
815 Posts
Kielecka ulica Sienkiewicza zajęła I miejsce w kategorii na najładniejsze oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu "Konkursu na najlepiej oświetloną gminę roku 2005". W kwietniu ubiegłego roku Miejski Zarząd Dróg zgłosił oświetlenie naszego deptaka do ósmej edycji konkursu, organizowanego przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Polski Związek Producentów i Pracodawców Przemysłu Oświetleniowego, Gazetę Samorządu i Administracji oraz "Polskie Drogi" i Agencję SOMA - organizatora Targów Światło i Elektrotechnika. Przedsięwzięcie adresowane było do miast i gmin, które w dwóch ostatnich latach przeprowadziły na swoim terenie inwestycje oświetleniowe. Poszczególne miasta zgłosiły 36 projektów. Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce podczas trwania targów Światło i Elektronika 2005.

źródło: http://inwestycjekielce.w.interia.pl/

 

·
Registered
Joined
·
7,411 Posts
Rewelacja :) - zastanawiam sie dlaczego w Wawie z tym jest taki problem - remont Krakowskiego odwleka sie w nieskonczonosc, Chmielna wyglada fatalnie, z Mokotowskiej, albo Wilczej np moglby byc piekny deptak.... :bash:
 

·
Miastolub
Joined
·
3,736 Posts
Dokładnie, też mnie to ciekawi, jak to jest, że wszędzie można- w całej Polsce, całej Europie- a w Warszawie nie... U nas jak prywatny inwestor sie za cos nie weźmie, nie zaproponuje swojego projektu i oczywiście nie wyłozy swoich pieniążków, to nic się nie zrobi w tym mieście!! Szlak człowieka trafia!! :crazy2: :bleep: :wallbash: :dunno: :soapbox:
 

·
Registered
Joined
·
557 Posts
Discussion Starter #12
Na drogach będzie się działo

W tym roku w każdej części miasta będą budowane bądź remontowane drogi. Takiego zastrzyku gotówki na inwestycje drogowe nasze miasto dawno nie miało.

W tym roku dokończony będzie remont się remont ulicy Sienkiewicza na odcinku między ul. Paderewskiego a Żelazną.

- Ulica będzie zamknięta, wymienimy przyłącza do wszystkich sieci - mówi Piotr Wójcik. Deptak będzie utrzymany w takiej samej konwencji, jak jego pozostała część, będzie granitowa posadzka, stylowe kosze na śmieci, ławeczki, lampy czy zieleń w gazonach. Inwestycja będzie zakończona w tym roku, a koszt wyniesie w granicach 10 milionów złotych. Dużo.

- Kapitalny remont przejdą cztery wiadukty na ulicy Krakowskiej. Będą miały poprawioną konstrukcję, wymienioną nawierzchnię, nowe lampy, balustrady, i barierki. Inwestycja, kosztowac będzie 13 milionów złotych. Podobnie jak remont deptaka, wspomagana będzie ze środków unijnych.

- W ramach programu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

udało się nam uzyskać aż 75 procent dotacji na te dwie inwestycje, jednocześnie dostaliśmy dziesięcioprocentowy dodatek z budżetu państwa. Czyli aż 85 procent kosztów pokrywanych jest ze środków zewnętrznych - wylicza dyrektor Wójcik.

- Kontynuowana będzie budowa węzła Krasickiego. Wartość robót - 5,5 mln zł. Powstanie tam wiadukt nad ulicą Radomską, będzie wydzielone drugie pasmo ruchu. Nowe chodniki, lampy, zieleń i bariery będą gotowe w sierpniu. We wrześniu kierowcy będą mogli poruszać się po nowej drodze. Będą też zmiany w organizacji ruchu. Miasto wybuduje drogę łącznikową od węzła Krasickiego do ulicy Bęczkowskiej, której koszt wynosić będzie milion zł. Mieszkańcy ulicy Bęczkowskiej nie będą już mieli dojazdu do ulicy Radomskiej, tak jak to było do tej pory - do domów dostawać się będą nowym ślimakiem.

- Ponad 13 mln kosztować będzie budowa ulicy Łódzkiej na odcinku między Zagnańską a Hubalczyków. To będzie trudna i bardzo duża inwestycja. Konieczne będzie przełożenie instalacji podziemnych. Dopiero wtedy ruszą roboty drogowe i rozpocznie się budowa drugiego pasma drogi. Skrzyżowanie z ulicą Olszewskiego i Łódzką będzie rozbudowane, wzbogacone o nowoczesną sygnalizację.

- Miasto zamierza w tym roku zakończyć budowę kolektora deszczowego przy ul. Husarskiej i Okrężnej. Koszt 1, 5 mln. Zakończenie planowane jest w okresie letnim.

- Swoje oblicze zmieni w tym roku ulica Zamkowa. Zakończono tam wszystkie roboty pod ziemią. Drogowcy czekają na wiosnę by położyć bruk. Nowa jezdnia i chodnik powstaną również Wielkopolskiej, na której w ubiegłym roku wymieniono sieć.

- W ramach inicjatyw lokalnych wybudowana zostanie ulica Tujowa i Brzozowa na osiedlu Podhale. Mieszkańcy finansować będą 30 procent kosztów.

- Osiedle Herby wzbogaci się o nową ulicę - Graniczną. Będzie to odcinek łączący ul. Częstochowską i Marii Curie Skłodowskiej.

- Powstanie ulica Oboźna - odcinek od Wrzosowej do stoku narciarskiego. Obecnie jest tam droga gruntowa. Powstanie nowy chodnik i nawierzchnia.

Zakończenia remontu doczekają się mieszkańcy ulicy Domaszowskiej

- W tym roku zostanie również przebudowany most Herbski. Wartość robót to 1,7 miliona złotych oraz most na rzece Sufraganiec na ulicy Łódzkiej.

- W planach jest również przebudowa ulicy Łanowej , budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie Pakosza, raz budowa pętli autobusowej na Batalionów Chłopskich.

Miejski Zarząd Dróg przygotował na ten rok kilka projektów następnych inwestycji. Jest już sporządzona dokumentacje zmian na Rynku. Tym roku rozpoczną się starania o pozwolenie na budowę. W planach jest wymieniana sieci, remont placu św. Tekli, ulicy Dużej do Sienkiewicza, Orlej, fragmentu Koziej. Na przełomie marca i kwietnia, stanie tam wielki bilboard na którym pokazany będzie wygląd Rynku po remoncie.

1,2 miliona złotych przeznaczy Miejski Zarząd Dróg na wykupienie gruntów pod drugie pasmo ulicy Ściegiennego, a 3 miliony na wykup gruntów pod ulicę Świętokrzyską. Rozpocznie się także wykup działek pod przebudowę ulicy Żelaznej.

Agnieszka Białek

http://www.slowo.com.pl/kielce/?id=5288
 

·
Registered
Joined
·
557 Posts
Discussion Starter #13
Wiadukty ul Krakowska

Skanska przebuduje wiadukty

Trwa przebudowa wiaduktów na ul. Krakowskiej w Kielcach. Generalnym wykonawcą jest Skanska SA.
Prace potrwają do maja 2007 roku. Po ich zakończeniu wiadukty kolejowe awansują do klasy B obciążeń drogowych, a cały węzeł będzie mógł sprostać obciążeniu 60-tonowym taborem drogowym.
Wartość brutto kontraktu wynosi ponad 13 mln zł.


Przetarg rozstrzygnięto w sierpniu br. Umowa pomiędzy inwestorem - Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach a generalnym wykonawcą - Skanska S.A. została zawarta 13 września br.
Skanska przejęła plac budowy 14 września i już następnego dnia rozpoczęła składowanie materiałów oraz przygotowanie zaplecza produkcyjnego.
- Jako pierwsza remontowana będzie prawa, południowa jezdnia wiaduktu, prowadząca od Krakowa.
Szczególną ostrożność będziemy musieli zachować podczas prowadzenia przebudowy w pobliżu linii kolejowej Warszawa-Kraków, na której przez cały czas będzie się odbywać ruch pociągów - powiedział Andrzej Polit, kierownik budowy.
Przebudowa wiaduktów w węźle drogowym w ciągu ul. Krakowskiej w Kielcach obejmuje:
wiadukt nr 1 - jezdnia północna i południowa,
wiadukty nr 2 i 3,
wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulic i obiektów,
odtworzenie zieleni i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Zakres prac:
Rozbiórka elementów żelbetowych, drogowych, wyposażenia wiaduktów.
Po rozbiórce płyt ustroju nośnego łącznie z wyposażeniem wszystkie przęsła sukcesywnie zostaną podniesione na rusztowaniach; w tym czasie Skanska dokona rozbiórki i ponownie wykona 34 oczepy podpór, wymieni 407 łożysk stalowych na elastomerowe i wzmocni przęsła stalowe. Potem wszystkie przęsła zostaną sukcesywnie opuszczone i posadowione na nowych oczepach. Następnie Skanska wykona nową płytę żelbetową ustroju nośnego wraz z kompletnym wyposażeniem.

Długość wiaduktów:
wiadukt nr 1 północny. - 203,38 m, obiekt dziesięcioprzęsłowy z przęsłem stalowym nad torami PKP o długości 37 m;
wiadukt nr 1 południowy - 203,38 m, obiekt dziesięcioprzęsłowy z przęsłem stalowym nad torami PKP o długości 37 m;
wiadukt nr 2 - 94,75 m, obiekt pięcioprzęsłowy;
wiadukt nr 3 - 91,00 m, obiekt pięcioprzęsłowy.

http://www.muratorplus.pl/25369_25905.htm?php4sid=ffe2e72092389e691be949ce1ad89cdf

Kilka fotek z zeszłego roku:
http://www.mzd.kielce.pl/images/ZPORR/Krakowska/index.html
 

·
Registered
Joined
·
1,593 Posts
Muszę powiedzieć, że na prawdę jestem pod wrażeniem tego ile się w Kielcach dzieje. Nie mówię tu oczywiście tylko o tym temacie. Nie wiem czy to zasługa obecnych władz (chociaż pewnie tak) ale gratuluję piękniejącego miasta :)
 

·
Registered
Joined
·
815 Posts
[Kielce] modernizacja ul. Sienkiewicza

kontunuacja wątku z działu "nowości i zapowiedzi":
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=319570

dalej niz do tego właśnie skwerku nie doszliśmy więc nie wiem na jakim etapie jest obecnie remont dalszej częsci deptaka (od ul. paderewskiego do dworca PKP) ale zakładając ten watek liczę, że od kogoś się dowiem :)


zdjęcia (z 21.04.2006) wyremontowanego skweru znajdującego się na rogu głównego deptaka Kielc - ul. Sienkiewicza oraz ul. Kaptiulnej:

i na koniec widoczek na deptak:sorki za jakość fotek ale późno już było :D
 

·
Registered
Joined
·
815 Posts
Remont ostatniego fragmentu kieleckiego deptaka, od Paderewskiego do Żelaznej, rozpoczął się w środę 15.03.2006.

Prace zaczynamy od strony ulicy Paderewskiego i od środy zamkniemy wjazd na ulicę Sienkiewicza - informuje Grażyna Świderska, współwłaścicielka Zakładu Instalacji Sanitarnych w Kielcach. - Około połowy długości jezdni wyłączymy z ruchu samochodowego. Od strony ulicy Żelaznej na razie będzie można wjechać na Sienkiewicza i zaparkować tam samochód, ale tylko po jednej stronie. Auta nie mogą stawać po obu stronach jezdni, bo wówczas nasz sprzęt miałby problem z dojazdem na plac budowy.

Na razie na ulicy Paderewskiego nie będzie żadnych ograniczeń w ruchu samochodowym, ale już w kwietniu mogą się pojawić. Wtedy też, oprócz utrudnień związanych z remontem, zmieni się organizacja ruchu. Paderewskiego będą mogły przejeżdżać wyłącznie autobusy. Ta ulica zostanie zamieniona w duży parking, który przejmie samochody z Sienkiewicza, a ta po remoncie stanie się deptakiem na całej długości, od Ewangelickiej do Żelaznej.
- W związku z rozpoczęciem remontu tego odcinka ulicy Sienkiewicza, nie planujemy objazdów czy całkowitego zamknięcia innej ulicy. Na Żelaznej pojawią się tylko tablice informujące, że Sienkiewicza jest ulicą ślepą - tłumaczy Grażyna Świderska.

info z 21.03.2006 źródło: http://www.sienkiewicza.pl/

mapka:


^^
obecny deptak (czerwona linia) zostanie przedłużony na całą długość ul. Sienkiewicza (powiększony o fragment pomiędzy ul. Paderewskiego a dworcem PKP - fioletowa linia).


ps. cały czas czekam na aktualne informacje od kieleckich forumowiczów :)
 

·
Registered
Joined
·
557 Posts
Discussion Starter #17
Dzisiaj się tam przejdę to będzie relacja, ale tylko tekst. niemam cyfraka:/
 

·
Registered
Joined
·
815 Posts
tak sie własnie zastanawiałem i zgłaszam się z prośbą o poradę :D:

chciałem dalej kontynuowac temat i mam pytanie: czy nikt nie ma nic przeciwko zmianie nazwy tego watku na [Kielce] - inwestycje drogowe; i przeniesienia go do działu "infrastruktura drogowa" ?

Zaznaczam, że chciałem dodać tu kilka projektów związanych z modernizacja już istniejących ulic i placów w centrum miasta i chodzi tu raczej o dostosowywanie ich do ruchu pieszego, głównie mała architektura - czyli zmiany związane raczej z ogólną przestrzenią miejską niż o całkiem nowe inwestycje drogowe, stąd wynika mój dylemat gdzie umiescić ten watek?
 
1 - 20 of 1445 Posts
Top