Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 348 Posts

·
Registered
Joined
·
4,538 Posts
Discussion Starter · #1 ·
KIELCE
23 czerwca 2008 - 0:01

Rynek w Kielcach będzie oświetlony

Kilka godzin trwała prezentacja i dyskusja nad tym jak powinien być oświetlony modernizowany Rynek w Kielcach.Co prawda późno, bo projekt remontu Rynku jest już gotowy, ale jeszcze przed rozpoczęciem prac władze miasta postanowiły zastanowić się nad oświetleniem kamienic i całego Rynku. Zachęciła je do tego zapewne wpadka z oświetleniem ulicy Sienkiewicza, gdzie nieodpowiednie lampy przekłamują kolory i teraz trzeba je wymieniać. O przygotowanie propozycji oświetlenia Rynku poproszono specjalistę od takich spraw prof. Antoniego Różowicza z Politechniki Świętokrzyskiej.

Profesor zaproponował obniżenie latarni i podświetlenie budynków tak, by wydobyć ich walory a zatuszować mankamenty. W takim oświetleniu majestatycznie wygląda budynek ratusza, Sołtyki nabierają lekkości a sąsiednia kamieniczka z licznymi ozdobami wydaje się wprost cackiem.

Projekt spodobał się, chociaż pewne rzeczy trzeba jeszcze zmienić. Trzeba też uzyskać zgodę właścicieli kamienic na zainstalowanie oświetlenia. Ponieważ prace będą wykonywane na koszt miasta nie powinno być z tym problemów. Domy zyskają na wartości po tych przeróbkach a Rynek na urodzie.
- Szczegółowy projekt oświetlenia będzie gotowy za kilka tygodni - mówi profesor Różowicz.

/Lid/
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080623/POWIAT0104/274862406
 

·
Registered
Joined
·
4,538 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Opóźni się modernizacja kieleckiego rynku

Modernizacja ulicy Krakowskiej i remont Rynku w Kielcach opóźnią się o kilka miesięcy. To efekt niedostosowania naszego prawa do zaleceń unijnych. Obydwie inwestycje miały być finansowane ze wspólnotowych pieniędzy.
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg- Piotr Wójcik zapewnia, że drogowcy są przygotowani do rozpoczęcia inwestycji, ale w związku ze zmianą prawa, konieczne jest zdobycie jeszcze decyzji środowiskowej. Na razie nie ma jednak dokładnych przepisów, o tym jak ma ona wyglądać.
Kieleccy urzędnicy, starając się o dokument, opierają się tylko na wytycznych przygotowanych przez Ministerstwo Środowiska. Według planów remonty miały już trwać. Prawdopodobnie ruszą jednak dopiero późną jesienią-informuje dyrektor MZD.
Chodzi o kilkanaście milionów złotych. Pieniądze prawdopodobnie zostaną przesunięte do przyszłorocznego budżetu Kielc.
Podczas modernizacji ulicy Krakowskiej ma zostać wymieniona nawierzchnia, powstanie nowe oświetlenie oraz chodniki i ścieżka rowerowa. Uporządkowana zostanie także sieć energetyczna i kanalizacyjna znajdująca sie pod jezdnią.
Rynek po remoncie ma stać się miejscem reprezentacyjnym. Zostanie wyłożony granitowymi płytami, pojawi się też kilka wodotrysków. Na środku stanie instalacja przygotowana przez ceramika- Marka Cecułę.

Aktualizacja: 2008-07-12 13:41:06
http://www.radio.kielce.pl/page,,Op...o-rynku,6ec9c5b4a254addaa867ed2623f3de3c.html
 

·
Registered
Joined
·
4,538 Posts
Discussion Starter · #3 ·
KIELCE
19 lipca 2008 - 0:01

Wkrótce remont śródmieścia Kielc

Remont śródmieścia Kielc zacznie się bez oglądania na unijne pieniądze już na przełomie sierpnia i lipca.

Program rewitalizacji Kielc zakładał, że pod koniec kwietnia rozpoczną się prace nad modernizacją Rynku. Niestety, zgodnie z wymogami unijnymi potrzebna jest zmiana polskich przepisów z zakresu ochrony środowiska. Takie przepisy ukażą się najprawdopodobniej w październiku i do tego czasu nic by nie zrobiono.

- Gdybyśmy wbili łopatę wcześniej, nie dostalibyśmy nawet złotówki z Unii - mówi Piotr Wójcik, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, który ma prowadzić tę inwestycję. - Z drugiej strony, czekanie dłużej nie jest możliwe.

WYŁĄCZĄ ULICE

Pomysł jest taki, by z całego programu rewitalizacji śródmieścia wyłączyć remonty ulic Orlej i Koziej, a także rozbiórkę fontanny na Rynku i badania archeologiczne. Na najbliższej sesji Rady Miasta radni zdecydują, czy dadzą na ten cel pieniądze. Potrzeba około 1 mln zł.

- Z moich informacji wynika, że jest to możliwe - mówi dyrektor. - Wtedy po wyłonieniu wykonawcy możemy na przełomie sierpnia i września przystąpić do prac.
Rozbiórka fontanny nie spowoduje zamknięcia ruchu samochodowego na Rynku. - Będziemy pracować w obrębie wyspy - zapewnia dyrektor. Po rozebraniu fontanny, która jest przerobionym wykonanym przez Niemców zbiornikiem przeciwpożarowym, do pracy przystąpią archeologowie. Z badań georadarem wynika, że w tym rejonie znajdują się pozostałości budynków - najprawdopodobniej są to pozostałości spalonego drewnianego ratusza. Tylko tu i w rejonie placu Świętej Tekli jest szansa na odkrycie jakiś reliktów, reszta placów i ulic została gruntownie przekopana.
Prace związane z wymianą instalacji, kładzeniem nowej nawierzchni i układaniem chodników będą prowadzone także na ulicach Orlej i Koziej.

- Chcemy, by wykonawca podzielił te roboty, tak by nie wyłączać na raz obu ulic, ale harmonogram będzie znany po wybraniu wykonawcy - mówi dyrektor.

W DRUGIM ETAPIE

Po remoncie ulicy Orlej (pozwoli to na zamknięcie Rynku i puszczenie tamtędy samochodów jadących z ulicy Warszawskiej) drogowcy przystąpią do II etapu, czyli remontu ulic Małej i Dużej na odcinku od Rynku do Sienkiewicza oraz fragmentu Leśnej (między Sienkiewicza, a placem Konstytucji). Potem wezmą się za południową pierzeję Rynku, na wysokości Sołtyków.

W przyszłym roku miał rozpocząć się dalszy remont płyty wraz ze skwerem, na którym stoi pomnik św. Tekli. Wybudowane też zostaną ulice Nowoleśna (łącząca Piotrkowską z IX Wieków Kielc) oraz Nowosilniczna, która biec będzie od Koziej, przez Warszawską, aż do placu przed kościołem Świętego Wojciecha. Te prace będą mogły być współfinansowane przez Unię Europejską, bo do tego czasu nasze przepisy z zakresu ochrony środowiska powinny zostać dostosowane do unijnych. Jeśli nie - przyjdzie nam znowu czekać albo płacić samemu.

Lidia Cichocka
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080719/POWIAT0104/967970615
 

·
Registered
Joined
·
4,538 Posts
Discussion Starter · #4 ·
Wizualka
 

·
Registered
Joined
·
4,538 Posts
Discussion Starter · #6 ·
Kielce: Przebudowa ul. Orlej i Koziej w Kielcach wraz z rozbiórką fontanny na Rynku i pracami archeologicznymi
Numer ogłoszenia: 208598 - 2008; data zamieszczenia: 02.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach , ul. Prendowskiej 7, 25-384 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3621569 (70) wew. 102,142, fax. 041 3621680.

* Ogólny adres internetowy zamawiającego: www.mzd.kielce.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Orlej i Koziej w Kielcach wraz z rozbiórką fontanny na Rynku i pracami archeologicznymi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje przebudowę i zmianę ukształtowania ulicy Orlej i Koziej z niezbędną infrastrukturą, budowę oświetlenia, przebudowę linii kablowej SN i teletechniki, przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej, wyburzenie istniejącej fontanny na płycie Rynku, nadzór archeologiczny i badania archeologiczne.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.11.24.50-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 35 000,00 PLN

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 1. Spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy; 2. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; 3. Nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy; - którzy wykażą: 4. Wykonanie (zakończone) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - 2 robót drogowych w technologii nawierzchni z kostki kamiennej o wartości netto co najmniej 250 tys. każda, - 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o wartości netto co najmniej 400 tys. każda, - 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie linii SN, - 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie oświetlenia ulicznego, - 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie urządzeń telekomunikacyjnych. Wykazane przez Wykonawcę 2 zadania mogą obejmować wszystkie branże o zakresie i wartościach wymienionych powyżej lub gdy wykazane zadania nie będą obejmować wszystkich robót, Wykonawca powinien wskazać inne dowolne zadania , w ramach których wykonane zostały, w wymaganym okresie, takie roboty. 5. Dysponowanie osobami i podmiotami o kwalifikacjach i doświadczeniu niezbędnych do wykonania zamówienia - co najmniej: a) 1 Kierownik Budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (lub konstrukcyjno-budowlanej - wykazane doświadczenie drogowe) - min. 3 lata jako kierownik lub zastępca kierownika budowy (robót), b) 1 Kierownik Robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci kanalizacyjnych, c) 1 Kierownik Robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych, d) 1 Kierownik Robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacji, e) 1 osoba do nadzoru archeologicznego i badań archeologicznych spełniająca wymagania rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich architektonicznych, a także działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych; wraz z uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego ( dla osób wymienionych w ppkt. a-d). Osoby wymienione powyżej powinny posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymienionym powyżej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 6. Dysponowanie sprzętem i środkami transportu niezbędnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej: - walec ogumiony - 1 szt., - walec stalowy gładki - 1 szt., - spycharka lub równiarka - 1 szt., - koparka - 1 szt., - samochody samowyładowcze - 2 szt., - zagęszczarki płytowe lub wibracyjne - 2 szt., - samochód specjalny z platformą i balkonem - 1 szt. 7. Średnioroczne przychody (na podstawie pozycji z rachunku zysków i strat-/Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi/ lub/Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów/) z ostatnich 2 lat obrotowych tj. z lat 2006 i 2007, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, w wysokości co najmniej 2 mln PLN. Zamawiający oceni spełnienie warunków: /spełnia/ lub /nie spełnia/ w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach jakie mają załączyć Wykonawcy. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. II. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Zgodnie z art. 141 Pzp składający wspólną ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie - zgodnie z art. 23 Pzp, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, każdy z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, a także musi spełniać wymogi o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp (w zakresie pkt. I., ppkt. 4, 5, 6 i 7 - łącznie)..
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Oświadczenia i dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - zgodnie z wymaganiami SIWZ i w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą . II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 Pzp- wypełniony formularz. 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp -wypełniony formularz. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 4 - 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.Wykaz wykonanych robót budowlanych (zakończonych) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania robót - wypełniony formularz wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w ogłoszeniu i SIWZ. 8. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - wypełniony formularz - z załączeniem kopii uprawnień budowlanych dla występujących robót budowlanych oraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego). Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w ogłoszeniu i SIWZ. 9. Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu i środków transportu, jakimi dysponuje Wykonawca - wypełniony formularz. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w ogłoszeniu i SIWZ. 10. Część sprawozdania finansowego: bilans i rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie dwa lata obrotowe tj. lata 2006 i 2007, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w ogłoszeniu i SIWZ. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni złożyć oświadczenia i dokumenty w sposób następujący: a/ pkt.1,2,3,4,5,6 - mają zastosowanie do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oświadczenia i dokumenty winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę), b/ pkt. 7,8,9,10- potwierdzające łączne spełnienie warunków (dokumenty winien przedłożyć w imieniu wszystkich Wykonawców ten, lub ci spośród Wykonawców, którzy potwierdzają spełnienie warunków). III.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2. Składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8. 3. Dokumenty o których mowa w pkt. 1. lit. a i c oraz pkt. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dokumenty o których mowa w pkt. 1. lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzd.kielce.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Dróg, 25-384 Kielce, ul. Prendowskiej 7. Opłata 250,00 PLN. Odbiór po dok. opłaty w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym (+ koszty przesyłki), nieodpłatnie-str. internet.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy.

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2008 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, 25-384 Kielce, ul. Prendowskiej 7. Składanie ofert: lok. nr 26 (sekretariat). Otwarcie ofert: lok. nr 1 (sala konferencyjna) - godz. 10.00..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.


źródło: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=208598&rok=2008-09-02
 

·
Registered
Joined
·
4,538 Posts
Discussion Starter · #7 ·
Przetarg na modernizację ul. Orlej i Koziej
marc

Jesienią ruszy pierwszy etap przebudowy Rynku i okolicznych ulic. Do czerwca przyszłego roku gotowa będzie ul. Orla i Kozia i zniknie fontanna, a archeolodzy odnajdą resztki ratusza.

Przetarg na wykonanie tego etapu prac Miejski Zarząd Dróg ogłosił kilka dni. Taki podział jest konieczny, bo drogowcy muszą uzupełnić dokumentację do decyzji środowiskowej, która jest potrzebna do zasadniczej części, czyli remontu kieleckiego Rynku. Gdyby dokumentacji nie uzupełniono, byłyby problemy z uzyskaniem na ten cel środków z UE. - Dlatego w pierwszej kolejności rozpoczną się prace w całości finansowane z budżetu miasta. To pozwoli też na organizację ruchu w centrum miasta, a archeolodzy będą mieć czas na przebadanie Rynku i odnalezienie pozostałości pierwszego ratusza - mówi Zbigniew Czekaj, zastępca dyrektora MZD. Ulice po remoncie mają być wyłożone granitową kostką. Zmienią się również chodniki i oświetlenie. Firmy mogą oferty składać do 25 września.
 

·
Registered
Joined
·
674 Posts
Dwie firmy na remont okolic Rynku

Prawdopodobnie Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Trakt" rozpocznie remont okolic rynku i poszuka resztek pierwszego kieleckiego ratusza. Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Wczoraj otwarto oferty w przetargu ogłoszonym przez Miejski Zarząd Dróg. Zgłosiły się do niego tylko dwie firmy: Zakład Instalacji Sanitarnych "Świderska i Fałdziński" oraz Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Trakt". Tańszą ofertę przedstawił Trakt, który za remont ul. Orlej i Koziej oraz likwidację fontanny na rynku wraz z badaniami archeologicznymi chce około 1,7 mln zł. - Druga oferta jest droższa, opiewa na ponad dwa miliony - mówi Monika Czekaj, zastępczyni dyrektora MZD. Wyjaśnia, że przez najbliższe dni komisja przetargowa sprawdzi, czy oferty nie zawierają błędów, i wskaże firmę, która powinna zająć się remontem. - Ale kiedy ruszą prace, trudno precyzyjnie powiedzieć - nie zapominajmy, że firmy mogą skorzystać z drogi odwoławczej. Zależy nam, żeby prace zaczęły się w tym roku - podkreśla Czekaj.

Przebudowa ulicy Koziej i Orlej to początek rewitalizacji śródmieścia. Taki podział jest konieczny, bo drogowcy muszą uzupełnić dokumentację do decyzji środowiskowej, która jest wymagana do zasadniczej części, czyli remontu kieleckiego rynku. Gdyby dokumentacji nie uzupełniono, byłyby problemy z uzyskaniem na ten cel środków z UE. - Ale mamy to już za sobą i czekamy na podpisanie umowy z marszałkiem województwa świętokrzyskiego - informuje dyrektor Czekaj. I dodaje, że jest gotowy poprawiony harmonogram prac: modernizacja płyty rynku ma ruszyć w przyszłym roku, a na 2010 rok zaplanowano prace na placu Najświętszej Marii Panny.

W kolejnym etapie jest m.in. przebudowa ulicy Warszawskiej na odcinku od al. IX Wieków do ul. Orlej. Kilka dni temu ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej tych prac. - Już kilka lat temu ogłoszono konkurs na koncepcję zagospodarowania tej części ulicy Warszawskiej. Nie przyznano pierwszej nagrody, ale potem opracowano wytyczne, jak ta ulica ma wyglądać. Teraz czekamy już na projekt - tłumaczy Czekaj.

Źródło: Gazeta Wyborcza Kielce
 

·
Registered
Joined
·
674 Posts
Remont kamienicy przy Rynku

Trwa remont XVII-wiecznej kamienicy Pod Trzema Herbami. Od frontu budynek ma już nową elewację, teraz robotnicy rozstawiają rusztowania od strony podwórka.Trwa remont XVII-wiecznej kamienicy Pod Trzema Herbami. Od frontu robotnicy odsłonili już dwukolorową elewację z trzema herbami, symbolem kamienicy, ale to nie koniec prac. Przypory, cokoły i słupy mają być jeszcze obłożone piaskowcem. W remoncie są też stylowe oprawy, które były widoczne pod arkadami. Zakończenie prac planowane jest na koniec października. Pieniądze na remont, kilkaset tysięcy złotych, pochodzą z budżetu muzeum i samorządu województwa. Prace przy elewacji to ostatni element restauracji budynku. Dwa lata temu dzięki wsparciu ministerstwa Muzeum Narodowe w Kielcach, które w kamienicy, ma swoją siedzibę, wymieniło dach, zaś wiosną tego roku okna. Budynek niszczał przez lata. Najpierw nie było pieniędzy, a potem chętnych do jego remontu. Po dwóch nieudanych przetargach - za pierwszym razem nie zgłosiła się żadna firma, za drugim wpłynęła nieważna oferta - w sierpniu tego roku muzeum podpisało umowę z wybranym przez siebie wykonawcą.

Źródło: Gazeta Wyborcza Kielce
 

·
Registered
Joined
·
4,538 Posts
Discussion Starter · #10 ·
Remont kieleckiego Rynku znów się opóźni
Aktualizacja: 2008-10-17 12:45:40

Remont kieleckiego Rynku miał zacząć się w tym tygodniu, ale prace znów się opóźnią. Okazuje się, że wykonawca robót - firma TRAKT dopiero teraz przygotowuje projekt organizacji ruchu na czas wykonywania prac.

Marek Badziński z TRAKT-u informuje tym razem, że prace rozpoczną się prawdopodobnie do końca przyszłego tygodnia. W pierwszym etapie zostanie wyburzona fontanna przed kieleckim ratuszem. Później rozpoczną się prace archeologiczne.

Czas ich zakończenia uzależniony jest od ewentualnych odkryć - twierdzi Zbigniew Czekaj z Miejskiego Zarządu Dróg. Fontanna powstała podczas II wojny światowej jako basen przeciwpożarowy, wybudowali go Niemcy w miejscu ruin historycznego ratusza. Archeolodzy chcą go odszukać.
W tym samym czasie zacznie się remont ulicy Orlej, a następnie Koziej - dodaje dyrektor Czekaj.

Orla jest jedną z nielicznych kieleckich ulic, która zachowała historyczny przebieg. Prace muszą więc nadzorować archeolodzy. Przewidziano tam wymianę instalacji wodno- kanalizacyjnej i położenie nowych nawierzchni. Przebudowa Rynku oraz ulic Orlej i Koziej to element rewitalizacji centrum Kielc.

źródło: http://www.radio.kielce.pl/page,,Re...-opozni,e8de3f5ea5cc9250e0fa0244c839e407.html
_________________
 

·
Registered
Joined
·
4,538 Posts
Discussion Starter · #12 ·
http://budownictwo.wnp.pl/za-78-mln-zl-odnowia-srodmiescie-kielc,61937_1_0_0.html


Za 78 mln zł odnowią śródmieście Kielc
PAP - 06-10-2008 16:09
Ponad 78 mln zł będzie kosztowała rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc, realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2007-13.
Ponad 63 mln zł z tej kwoty będzie pochodziło ze środków unijnych.

Umowę wstępną dotyczącą realizacji projektu podpisał w poniedziałek w Kielcach marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, członek zarządu województwa Marcin Perz i prezydent Kielc Wojciech Lubawski.

Reklama
Projekt, którego realizacja ruszy w drugiej połowie 2009 r., zakłada m.in. przebudowę płyty Rynku, Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic. Między ulicą Warszawską i Placem św. Wojciecha powstanie nowa ulica - Nowosilniczna. W przebudowanych budynkach dawnego więzienia przy ul. Zamkowej swoją siedzibę znajdą: Ośrodek Myśli Patriotycznej, galeria współczesnej sztuki użytkowej i warsztaty rękodzieła artystycznego. Odnowiona zostanie także ulica Planty i Leśna.

W ramach rewitalizacji przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz nawierzchnie jezdni i chodników. Elementy zieleni i małej architektury zostaną na nowo wkomponowane w otoczenie. Inwestycje mają być zakończone do końca 2012 r.

Jednym z celów inwestycji jest wyprowadzenie ruchu kołowego z modernizowanych odcinków dróg. W założeniu mają stać się one nowoczesnymi deptakami.

Według prezydenta Lubawskiego ten projekt "zmieni oblicze" centrum Kielc i jest jednym z wielu pomysłów, które będą miały wpływ na "klimat" miasta.

Kierownik projektu Danuta Illg-Hadała podkreśliła, że przebudowa ma nie tylko poprawić estetykę śródmieścia, ale także "otworzyć przestrzenie miejskie" i zachęcić przedsiębiorców do inwestowania na tych terenach.

Beneficjentem projektu jest gmina Kielce, a jego poszczególne zadania będą realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Dom Środowisk Twórczych. Instytucją zarządzającą projektem jest zarząd województwa świętokrzyskiego.
Czytaj więcej: Kielce
 

·
Registered
Joined
·
4,538 Posts
Discussion Starter · #13 ·
Remont Rynku w tym tygodniu

W czwartek robotnicy przystąpią do robót na kieleckim Rynku. Równolegle z rozbiórką fontanny rozpocznie się remont ulicy Koziej.

Ruszają prace remontowe kieleckiego Rynku i przylegających do niego ulic. W pierwszej kolejności nastąpi wyburzenie fontanny. Obszar prac zostanie ogrodzony i w czwartek do robót rozbiórkowych przystąpią robotnicy. Następnie na teren wkroczą archeolodzy, którzy będą poszukiwać pozostałości po starym ratuszu. Drogowcy nie przewidują w tym czasie utrudnień w ruchu na rondzie.

Utrudnienia spotkają za to kierowców, chcących przejechać ulicą Kozią, która od czwartku będzie zamknięta. – Równolegle z rozbiórką fontanny planujemy rozpocząć prace na ulicy Koziej. Pierwszym etapem remontu będą prace polegające na zdjęciu dotychczasowej nawierzchni. Będziemy rozbierać bruk, asfalt i chodniki. Liczymy, że prace te potrwają miesiąc. Później na ulicę położymy kruszywo i ruch zostanie przywrócony. Nie będziemy natomiast w tym roku, ze względów pogodowych, kładli docelowej nawierzchni. Do czasu jej położenia warunki dla kierowców nie będą może idealne, ale ulica będzie przejezdna. Potem zajmiemy się ulicą Orlą, przebieg prac będzie wyglądał podobnie – informuje kierownik budowy Marek Wąsala.

źródło: wrota świętokrzyskie (linek za długi...)
 

·
Registered
Joined
·
4,538 Posts
Discussion Starter · #14 ·
Podejrzyj remont rynku
ziem
2008-10-22, ostatnia aktualizacja 2008-10-22 21:00

Można powiedzieć, że pierwsza łopata została już wbita i remont kieleckiego rynku ruszył na dobre. Dziś wjechał tam pierwszy ciężki sprzęt - spychacz zaczął niwelację terenu, a robotnicy z firmy Trakt rozpoczęli usuwanie starych płyt chodnikowych.Fot. Paweł Małecki / AG
Remont rynku to kluczowy element rewitalizacji śródmieścia dofinansowanego ze środków unijnych. "Gazeta" zaprasza do oglądania postępów pracy na żywo dzięki kamerze internetowej Ka-ta-Rynka. Znajdziecie ją Państwo w portalu Gazeta.pl pod adresem: http://miasta.gazeta.pl/kielce/0,36517,972339.html .

Źródło: http://miasta.gazeta.pl/kielce/1,35255,5840225,Podejrzyj_remont_rynku.html
 

·
Registered
Joined
·
4,538 Posts
Discussion Starter · #15 ·
Zdjęcie z kamerki:

 

·
Registered
Joined
·
4,538 Posts
Discussion Starter · #16 · (Edited)
Kielecki Rynek już bez fontanny
Ziemowit Nowak
2008-10-23, ostatnia aktualizacja 2008-10-24 09:07

Służyła jako basen przeciwpożarowy, studentom do kąpieli podczas Juwenaliów, a taksówkarzom do hodowli ryb. Po ponad 60 latach z kieleckiego Rynku zniknął jeden z najbardziej charakterystycznych punktów miasta - fontanna

Fot. Paweł Małecki / AG
więcej zdjęć

Wczoraj kilka minut przed godz. 9 potężny młot pneumatyczny rozpoczął jej burzenie. Po ośmiu godzinach nie było już po niej śladu - została jedynie masa gruzu.

Ten przeciwpożarowy zbiornik hitlerowcy zbudowali podczas okupacji. Miał pomóc ratować budynki śródmieścia Kielc przed ogniem. Nigdy się do tego celu nie przydał. - Jest takie zdjęcie lotnicze z września 1939 roku, zamieszczone w jakimś niemieckim piśmie. Miało ilustrować przygotowania kielczan do wojny. Widać na nim klomb na środku rynku, rozchodzące się w kształcie krzyża ścieżki i rowy przeciwlotnicze, wykopane najwyraźniej na tym klombie. Wtedy zbiornika jeszcze nie było, pojawił się podczas okupacji - mówi prof. Adam Massalski, historyk, obecnie senator PiS-u. Zdjęcie to można znaleźć w książce "Kielce w latach okupacji" autorstwa prof. Massalskiego i Stanisława Meduckiego.

Fontanna, która zdobiła zbiornik jeszcze do wczoraj, została zamontowana w 1983 roku. - Tak wynika z naszego spisu środków trwałych - mówi Grażyna Ziętal, kierowniczka referatu z wydziału gospodarki komunalnej Urzędu Miasta w Kielcach. Ale wcześniej musiał tu być inny wodotrysk. - Zamontowano go w końcu lat 60. ubiegłego wieku. Do tego czasu był to zbiornik przeciwpożarowy - wspomina Andrzej Ścipniak, dyrektor zakładu konserwacji zieleni Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni. Ale ani hitlerowcom, ani po wojnie zbiornik się nie przydał. Jedyny poważny pożar w tym miejscu zdarzył się znacznie wcześniej, w 1872 roku. Ogień strawił wtedy wiele budynków, m.in. ratusz.

Pracownicy miejskich spółek nie żałują fontanny. - Tęsknić za nią na pewno nie będziemy. Mieliśmy ciągle problemy z tą wodą - mówi Grażyna Ziętal.

- Płakać po niej nikt nie będzie. Dała nam w kość w ostatnim roku. Cztery razy naprawialiśmy pompę. Po tylu latach użytkowania była bardzo zużyta. To był ostatni dzwonek na tę inwestycję - informuje dyrektor Ścipniak. Wylicza, że oprócz napraw trzeba było co roku malować nieckę zbiornika, bo farba odpadała. Codziennie też musieliśmy z wody wyciągać śmieci. - Pod oknami prezydenta nie mogło być takiego brudu - zauważa Ścipniak.

Od kilku lat RPZ dosypywał też do wody siarczan miedzi. Dzięki temu miał ładny niebieski kolor i na ścianach nie osadzało się tyle brudu. Ale środek chemiczny nie pozwolił już hodować w fontannie ryb. A chętni byli.

- Jakieś siedem, osiem lat temu wpuściliśmy tam wiosną normalne ryby hodowlane - wspomina jeżdżący srebrnym audi taksówkarz z Rynku. Całe lato i jesień doglądali i dokarmiali rybki. - Kiedy spuścili wodę na zimę, daliśmy ryby do Wietnamczyka [pobliskiej restauracji - przyp. red.]. Jak nam je przyrządził, były pychota - opowiada jego kolega ze srebrnego mercedesa.

Ale taksówkarze są zgodni, nie ma czego żałować. - Fontanna była ohydna, jak Hitler postawił zbiornik, tak zostało - mówią.

Chcieliby, żeby na tym miejscu był jednak jakiś wodotrysk. - Wyobraża pan sobie, jak będzie 40-stopniowy upał? Patelnia! Powinna być jakaś rzeźba, jak ten dzik chociażby, z fontanną, żeby ludzie po ślubie albo turyści robili sobie z nią zdjęcia, a emeryci wypoczywali w chłodzie - proponuje jeden z taksówkarzy.

Za starą fontanną nie tęskni też prof. Massalski. - Kolor rażący oczy, kształt też niezbyt piękny - opisuje. I dodaje uwagę historyczną. - Obserwując rynki w miastach kultury zachodnioeuropejskiej, można zobaczyć, że nie mają takich zieleńców. To styl rosyjski. Rynek zawsze był miejscem, gdzie się odbywają targi, musiał być brukowany - zauważa Massalski.

Fontanna była też tradycyjnym miejscem dorocznej kąpieli studentów podczas inauguracji Juwenaliów. Ale i oni nie żałują. - To był głupi zwyczaj - stwierdził student politologii na UJK.

Wczorajsza rozbiórka przyciągała uwagę przechodniów. - Na pewno będzie ładniej. Byłem w wielu miastach zachodniej Europy. Stare place mają piękne fontanny w kształcie rzeźb. A jeśli jest jakiś nowoczesny zbiornik, to płytki, z ciekawą aranżacją, a nie taki basen - mówił mężczyzna po czterdziestce.

To początek prac przy modernizacji centrum Kielc. Zburzenie fontanny nie oznacza jednak, że szybko zobaczymy odnowiony Rynek. Najpierw przeszukają go archeolodzy.

[email protected]

Źródło: http://miasta.gazeta.pl/kielce/1,35255,5843762,Kielecki_Rynek_juz_bez_fontanny.html

=============================================


Przyślij zdjęcie fontanny
cg
2008-10-23, ostatnia aktualizacja 2008-10-23 19:19

Masz w domowym archiwum zdjęcie fontanny na kieleckim Rynku sprzed lat? Pokaż je nam. Wszystkie umieścimy w fotogalerii w portalu Gazeta.pl, a najciekawsze opublikujemy w "Gazecie". Czekamy na e-maile: [email protected], zdjęcia można także przynosić lub przysyłać do naszej redakcji: Gazeta Wyborcza, Rynek 16, 25-303 Kielce.

Źródło: http://miasta.gazeta.pl/kielce/1,35255,5843772,Przyslij_zdjecie_fontanny.html

=============================================


Rynek z fontanną
cg
2008-10-23, ostatnia aktualizacja 2008-10-23 19:19

Pierwsze zapiski o kieleckim rynku pochodzą z 1668 roku. Od 1929 roku nosił nazwę placu Marszałka Piłsudskiego. Przetrwała ona, z przerwą na czas wojny, do 1948 roku. Wówczas została zmieniona na plac Partyzantów Armii Ludowej. Następnie uchwałą Rady Miejskiej z 11 marca 1993 roku przywrócono placowi historyczną nazwę - Rynek. Jak przystało na centralne miejsce Kielc, swą siedzibę mają tu urząd miasta i Muzeum Narodowe. Na środku placu jeszcze do wczoraj stała fontanna.

Źródło: http://miasta.gazeta.pl/kielce/1,35255,5843775,Rynek_z_fontanna.html
 

·
Registered
Joined
·
4,538 Posts
Discussion Starter · #17 ·
Archeolodzy spodziewają się ciekawych odkryć czyli początek prac archeologicznych w Rynku

Nie ma śladu po fontannie, za to są intensywne przygotowania do prac archeologicznych. Archeolodzy mają nadzieję, że na ich podstawie uda się odtworzyć wygląd dawnego Ratusza, który znany jest zaledwie z jednej pozostałej ryciny. Byłby to kolejny milowy krok w historii miasta - mówią.

Na tym terenie przeprowadzono już badania georadarowe. Obszar zagruzowania zaznaczony falami radiowymi pokrywa się z budynkiem dawnego Ratusza, na gruzach którego jeszcze w mijającym właśnie tygodniu stała fontanna. Archeolodzy mają nadzieję na odtworzenie wyglądu Ratusza. Wiadomo o nim niewiele, istnieje bowiem tylko jeden szkic budowli. To ostatnia szansa na przeprowadzenie takich badań przed położeniem nowej nawierzchni w Rynku - mówi Waldemar Gliński z Pracowni Badań Archeologicznych w Kielcach - następna powtórzy się może za 200 lat.

Ratusz w Kielcach wybudowano najprawdopodobniej z fundacji biskupa Jana Konarskiego w pierwszej połowie XV wieku. Funkcjonował do 1800 roku, kiedy ucierpiał w potężnym pożarze. Na jego gruzach w 1943 roku Niemcy wybudowali zbiornik wodny. Była to budowla okazała, jednak ze względu na niezachowane materiały źródłowe dziś nie znamy wszystkich jej funkcji. Właściwe badania archeologiczne ruszą na dobre za około miesiąc, po opracowaniu planu badań. Pora jest niezbyt fortunna, bo zbliża się zima i pogoda może prace znacznie utrudnić. Zakończenie badań planowane jest na koniec maja przyszłego roku.
 

·
Registered
Joined
·
4,538 Posts
Discussion Starter · #18 ·
Podczas remontu rynku odkryto stary ratusz!
Ziemowit Nowak2008-10-27, ostatnia aktualizacja 2008-10-27 20:06

Tego się nie spodziewaliśmy - najstarszy kielecki ratusz z I połowy XVI wieku stał dokładnie w miejscu murów wyburzonej fontanny na rynku, nie był przesunięty, jak wynikałoby to z planów. Wczoraj archeolodzy odkryli jego fundamenty.

Fot. Paweł Małecki / AG
więcej zdjęć Dzięki wczorajszemu odkryciu archeologów poznamy dokładną wielkość fundamentów ratusza, wiemy też, że budynek był podpiwniczony. Ale nigdy nie dowiemy się, jaki dokładnie był rozkład pomieszczeń, bo ten teren kilkakrotnie przebudowywano.

- Tego się nie spodziewaliśmy. Okazuje się, że Niemcy, budując w 1943 roku zbiornik przeciwpożarowy, posadowili jego mury dokładnie na fundamentach starego ratusza! - mówi podekscytowany archeolog Waldemar Gliński, który cały czas nadzoruje prace odkrywkowe na kieleckim rynku. Wczoraj robotnicy dokopali się do ceglanych i kamiennych fundamentów oraz podpiwniczenia najstarszego kieleckiego ratusza.Dlaczego plany były inne? - Plany, jak to plany - nanosi się niedokładne rysunki na istniejący już plan placu i zawsze mogą powstać nieścisłości - mówi Gliński.

Z planów wynikało, że fundamenty powinny być przesunięte kilka metrów. Prawdopodobnie hitlerowcy poszli na łatwiznę - odkrywając stare, ale mocne fundamenty, nie zastanawiali się nad ich historycznym znaczeniem, tylko wykorzystali dla swoich celów. - To był 1943 rok, zaczęli przegrywać na froncie wschodnim, dostali rozkaz kopania zbiorników przeciwpożarowych we wszystkich większych miastach i kopali, gdzie się dało. Pamiętam, że w Krakowie taki zbiornik stał tuż obok kościoła Mariackiego - tłumaczy Gliński.

Archeolodzy spodziewają się odkryć fundamenty mniejszego pomieszczenia i być może "coś jeszcze" z fragmentów dawnej budowli. - Co dokładnie, nie możemy określić, ale badania z georadaru, jakie przeprowadziliśmy, wskazują, że poza dawnym murem fontanny coś się jeszcze pod ziemią kryje - mówi Gliński.

- To ważne odkrycie, ale najważniejsze, że wreszcie ten plac przybierze taki wygląd jak rynek poważnego miasta. Chodzi o to, żeby wrócić do wyglądu takiego, jaki powinien mieć rynek miejski - mówi Jan Główka, dyrektor Muzeum Historii Kielc.

[email protected]Nasz pierwszy ratusz

Został wybudowany w I połowie XVI wieku. Przechowywane w nim były księgi rady miejskiej, pieczęć, dokumenty cechów. Wszystko to zostało przeniesione do archiwów warszawskich i spłonęło podczas II wojny światowej. Zachowała się jedna księga rady miejskiej z XVIII wieku, jest obecnie w Muzeum Narodowym w Kielcach. W budynku był też areszt. Przetrzymywano tam ludzi zatrzymanych w sprawach drobnych, jak pobicia, kradzieże, występki.

Budynek podupadał w XVIII wieku, nie był remontowany. Ostatecznie spłonął w 1800 roku w wielkim pożarze, który strawił znaczną część śródmieścia. Władze przeniosły się do kamienicy w miejscu obecnego ratusza. Resztki stały jeszcze do ok. 1820 roku i zostały rozebrane, kiedy w Kielcach realizowano staszicowskie plany rozwoju miasta i zaczęto porządkować rynek i jego okolice.

Według opisu z 1788 roku ratusz był "w kwadrat murowany o dwóch piętrach, z wieżą wysoką" (...). "Na dole jest kordygarda dla żołnierzy, na górze zaś jest sala, czyli sień, izba sądowa radziecka, sklep, czyli archiwum, murowany i sklepiony. W wieży jest więzieniów dwa, jedno murowane i sklepione z zamknięciem, drugie nad nim nie sklepione". To jedna z niewielu informacji o tym budynku. Nie zachowały się obrazy z tego okresu przedstawiające stary ratusz.


Źródło: Gazeta Wyborcza Kielce


 

·
Registered
Joined
·
4,538 Posts
Discussion Starter · #19 ·
KIELCE
30 października 2008 - 0:01
Pomóż poznać historię kieleckiego Rynku
Choć prace badawcze na kieleckim Rynku jeszcze się nie rozpoczęły, naukowcy już proszą mieszkańców miasta o pomoc.


- Od razu, na początku prac wyszło więcej niż się spodziewałem, bo najprawdopodobniej mamy w wykopie pozostałości kieleckiego ratusza - mówi archeolog Waldemar Gliński. (A. Piekarski)

- Być może ktoś ze starszych osób pamięta jak wyglądał zbiornik przeciwpożarowy wybudowany przez Niemców na Rynku - apeluje archeolog Waldemar Gliński.
Jak pisaliśmy w sobotnim wydaniu Echa Dnia fundamenty starego ratusza już są widoczne w wykopie pod fontanną na kieleckim Rynku. Naukowcy, którzy mają tam prowadzić badania archeologiczne czekają na usunięcie gruzowiska, czuwając jednocześnie by robotnicy nie uszkodzili fragmentów starego magistratu.

JEŚLI PAMIETASZ...

- Być może ktoś ze starszych kielczan pamięta jak wyglądał zbiornik przeciwpożarowy wybudowany przez Niemców na Rynku - apeluje prowadzący badania Waldemar Gliński. - Może ktoś był przy wykonywaniu tych prac w 1943 roku i pamięta, co było widoczne w wykopie. Prosiłbym też o kontakt osoby, które pamiętają czas budowy fontanny, bo na dobrą sprawę nie znamy nawet dokładnej daty jej powstania. Wraz z Janem Główką (dyrektor Muzeum Historii Kielc) zastanawialiśmy się, kiedy to było - zapewne w końcu lat 50., a nie tuż po wojnie. Może żyje ktoś z wykonawców, także jego wspomnienia mogą okazać się cenne - mówi Gliński.

CZTERY NAROŻNIKI

W ubiegły czwartek rozpoczęto usuwanie niecki fontanny.
- Przypuszczałem, że po jej wyjęciu oczyścimy profile i zastanowimy się co dalej, a tymczasem na dzień dobry odsłonięto wszystkie cztery narożniki budynku, który najprawdopodobniej jest ratuszem - mówi Gliński.

Gdzie był zlokalizowany ratusz wiemy z artykułu Janusza Kuczyńskiego, który w roczniku Muzeum Narodowego z 1990 roku zamieścił szkic fundamentu na podstawie rysunku wykonanego w 1943 roku. Wykorzystując XVIII wieczne inwentarze zrekonstruował też rozkład pomieszczeń z charakterystyczną wieżą przylegającą do ratusza. Teraz potrzebne jest dokładne opracowanie źródłowe, bo tak naprawdę o ratuszu wiemy niewiele.

BADANIA POTEM REMONT

W najbliższych dniach teren w wykopie zostanie uporządkowany, oczyszczone zostaną profile ścian. Potem trzeba ustalić gdzie znajdowała się wieża - przy okazji usuwania jednej ze studzienek ukazały się potężne kamienie, które mogą być tylko gruzem z lat 50., ale mogą być pozostałościami wieży (przy ścianie od strony Sołtyków). Tempo prac zależy od pogody, jeśli zacznie padać, trzeba będzie je wstrzymać. Badania na Rynku poprzedzą jego generalny remont.

Lidia Cichocka

źródło: http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20081030/POWIAT0104/178425759
 

·
Registered
Joined
·
4,538 Posts
Discussion Starter · #20 ·
Mury z kieleckiego rynku okazały się pozostałością basenu

Odkryte w tym tygodniu, na kieleckim rynku pozostałości murów nie są, jak pierwotnie sądzili archeolodzy fundamentami ratusza z XVII wieku. Jeden z badaczy - Marek Gliński informuje, że ściany okazazły się częścią basenu przeciwpożarowego.


Mylący okazał się materiał, z którego wykonano fundamenty. Niemcy wykorzystali do budowy zbiornika pozostałości Ratusza, dlatego poszukiwania zostaną skierowane na inny tor.


Według Marka Glińskiego, ratusz wymaga dodatkowego opracowania historycznego. Nie są znane wszystkie inwentarze, w szczególności akta Kurii Metropolitalnej z XVII wieku znajdujące się na krakowskim Wawelu. Mogłyby one uzupełnić wiedzę, która z powodu działań wojennych jest bardzo uszczuplona.
W poniedziałek, na plac poszukiwań wjedzie ciężki sprzęt. Umożliwi on dotarcie do właściwych murów starego ratusza.
http://www.radio.kielce.pl/page,,Mu...-basenu,ee98328920fc57f891a6ca5d247aee23.html
 
1 - 20 of 348 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top