SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

· **** Skyscraperus
Joined
·
31,672 Posts
^^

głowa do góry... uważam, że ta galeria jest ciekawa, troszkę dół skopali, ale nawazniejsze, ze poszla w gore... a nie na boki.... jakis Auchan mega .

Dla mnie to pozytyw... brawo dla Wloclawka :)
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top