SkyscraperCity Forum banner

Kinderijk (2014)

1539 Views 3 Replies 3 Participants Last post by  roytie
Kinderdijk (2014)

Afgelopen zondag naar Kinderijk geweest en een paar plaatjes geschoten die ik graag wil delen ....


(01)


(02)


(03)


(04)


(05)


(06)


(07)
  • Like
Reactions: hugodiekonig
1 - 2 of 2 Posts
Er waren wel toeristen, maar nog niet extreem veel. Prima te doen afgelopen zondag!
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top