SkyscraperCity banner

1 - 20 of 184 Posts

·
Registered
Joined
·
11,036 Posts
NOD
Del av Akalla 4:1, korsningen Borgarfjordsgatan/Kista Alléväg

Buildings for offices, education, trade, crafts and a new streets and a new square.

Construction to start this autumn.

Scheiwiller Svensson ArkitektkontorPlanområdet


Programområde för utbyggnad kring Kista Gård etapp 1. Aktuellt planområde omfattar kvarteret längst till höger i bild.


Situationsplan. Bild: Scheiwiller Svensson, Nivå landskapsarkitektur, Tyréns


Sektion genom kvarteret. Bild: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB


Older render.

Fotomontage från Borgarfjordsgatan. Bild: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB


Byggnaden ansluter till Kistas befintliga skala med sina fem våningar. Den två våningar höga öppna sockeln på byggnaden innehåller alla entréer och ger möjlighet att exponera verksamheter utåt. Ovan sockeln är ytterligare tre kontorsplan placerade. Ett gårdshus i mitten av kvarteret sträcker sig tre våningar högre än resten av byggnaden.
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Planens syfte är att möjliggöra byggnad för kontor, undervisning, handel och hantverk, samt nya gator och ny torgyta.
http://insynsbk.stockholm.se/Byggoc...anarbete/Planarende/?JournalNumber=2009-15275
 

·
Registered
Joined
·
11,036 Posts
Isafjord 1

Under construction

Offices

Wingårdhs ArkitekterPlANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Planen innebär att den västra delen av fastigheten Isafiord I får ändrad användningsbestämmelse så att handel kan anordnas i bottenvåning och en ökad exploatering frân e=2 till drygt e:3. En del av bussgatan Grönlandsgatan ändras till allmän gata så att kvarteret Isafiord kan angöras från denna. Ett mindre område av Torshamnsgatan ändras till huvudgata.
http://insynsbk.stockholm.se/Byggoc...anarbete/Planarende/?JournalNumber=2008-14572
 

·
Registered
Joined
·
11,036 Posts
Startpromemoria för planläggning av till- och påbyggnad av kontor, inom fastigheterna Knarrarnäs 6 och 10, i stadsdelen Kista

At the starting stage

New 7 floor building and adding 3 floors to rxisting building and new facades.

BAU Arkitekter.

Fastigheterna Knarrarnäs 6 och 10, vid Isafjordsgatan i södra delen av Kista


Befintliga förhållanden


Befintlig bebyggelse mot Isafjordsgatan/Knarrarnäsgatan


Förslag med tillbyggnad och ombyggnad mot Isafjordsgatan/Knarrarnäsgatan


Edit May 20th, 2011:

Two new renders


Sammanfattning

Niam har inkommit med ett förslag om till- samt påbyggnad av kontorsbebyggelse på fastigheterna Knarrarnäs 6 och 10, belägna vid Isafjordsgatan i södra delen av Kista. På fastigheten finns idag två kontorsbyggnader uppförda 1986. Den norra byggnaden är i 4 våningar medan den södra huvudsakligen har 5 våningar samt en 6:e våning i det sydvästra hörnet. Båda byggnaderna inrymmer kontor och har gemensamma källarvåningar. Förslaget innebär att en ny kontorsbyggnad i 7 våningar byggs mot Isafjordsgatan som länkar samman de två befintliga byggnaderna. På den befintliga byggnaden i områdets södra del rivs och ersätts de två övre våningsplanen. En påbyggnad sker därefter med 3 våningsplan för kontor på de befintliga byggnaderna, som även ges en moderniserad fasad. I bottenvåningen planeras kommersiella lokaler. Kontorets bedömning är att en på- och tillbyggnad är positiv ur ett stadsbildsperspektiv, liksom moderniseringen av befintlig fasad. Förslaget ansluter i höjd till planlagd, men ännu inte uppförd byggnad, på andra sidan Isafjordsgatan.
http://insynsbk.stockholm.se/Byggoc...anarbete/Planarende/?JournalNumber=2011-00343
 

·
Registered
Joined
·
11,036 Posts
Del av Akalla 4:1 vid Kista Gård
Kista

At the starting stage

150- 200 apartments

Orienteringskarta


Strukturplan för Kista Science City med aktuellt område markerat


Planområde och Nya bostadskvarter vid Kista Gård


STADSBYGGNADSKONTORETS STÄLLNINGSTAGANDE
Det aktuella området ingår i den del av strukturplanen som bedöms lämplig för bostäder och förslaget innebär ett viktigt steg i genomförande av strukturplanen för Kista Science City.
Bebyggelsen ska följa stadens kvalitetskrav på arkitektur och stadsmässighet som formulerades i gestaltningsprogram för den bostadsbebyggelse som nu uppförs mellan dessa kvarter och Kista Gård. Detta innebär att kvarteren utformas med fasader mot omkringliggande gator och att varje kvarter får en egen karaktär. Fasader utförs i puts utan synliga skarvar, med bearbetning och färgsättning som ger ett varierat uttryck. Sockelvåningarna markeras och extra omsorg ska ägnas utformningen av entréerna
Den befintliga gång- och cykelvägen över Hanstavägen ska integreras i projektet vilket kommer att ytterligare stärka förbindelserna mellan Kista och befintliga bostäder söder om Hanstavägen och Järva friområde.
De nya kvarteren kan för relativt lång tid framåt utgöra bostadsbebyggelsens avslutning mot väster. Anledningen till detta är att fastigheten Odde är upplåten med tomträtt och att staden därför inte råder över utvecklingen inom detta kvarter.
Sammanfattning
Exploateringsnämnden beslöt i juni 2010 att anvisa mark för bostäder till Peab Bostad AB inom fastigheten Akalla 4:1 vid Kista Gård. Det nu aktuella området har bedömts lämpligt för bostäder och förslaget innebär ett viktigt steg i genomförande av strukturplanen för Kista Science City.
Planområdet omfattar ca 12 000 kvm och bedöms kunna rymma mellan 150 och 200 lägenheter med parkering i garage under mark. Bebyggelsen ska följa stadens kvalitetskrav på arkitektur och stadsmässighet som formulerades i gestaltningsprogram för den bostadsbebyggelse som nu uppförs mellan dessa kvarter och Kista Gård.
Den befintliga gång- och cykelvägen över Hanstavägen ska integreras i projektet vilket kommer att ytterligare stärka förbindelserna mellan Kista och befintliga bostäder söder om Hanstavägen och mot Järva friområde.
De nya kvarteren kan för relativt lång tid framåt komma att utgöra bostadsbebyggelsens avslutning mot väster, mot den ännu obebyggda delen av kvarteret Odde. Detta behöver särskilt studeras i det fortsatta planarbetet. Stadens intäkter kommer att överstiga stadens kostnader för projektet.
TIDPLAN FÖR PLANARBETET
Planen hanteras med normalt planförfarande, preliminärt enligt följande tidplan:
Plansamråd kv 4/2011
Utställning kv 1-2/2012
Antagande kv 2/2012
http://insynsbk.stockholm.se/Byggoc...anarbete/Planarende/?JournalNumber=2010-16220
 

·
Registered
Joined
·
551 Posts


Is the intersection in the top right corner the proposed intersection between kymlingelänken/new E18 and the E4? Looks awesome really.
 

·
forumer #29
Joined
·
4,614 Posts


Is the intersection in the top right corner the proposed intersection between kymlingelänken/new E18 and the E4? Looks awesome really.
The one with all the ramps and crap? it is and is not. It is not proposed, you see. It is under construction.
 

·
forumer #29
Joined
·
4,614 Posts
Del av Akalla 4:1 vid Kista Gård
Kista
At the starting stage
150- 200 apartments
Orienteringskarta

Strukturplan för Kista Science City med aktuellt område markerat

Planområde och Nya bostadskvarter vid Kista Gård

http://insynsbk.stockholm.se/Byggoc...anarbete/Planarende/?JournalNumber=2010-16220
Looking good! Would be nice if it was a nudge or two more urban tho. :)


Those colored plastic discs didn't take long to get taken down. Not surprisingly, they looked real cheap and didn't add anything esthetic to the square. Obvious result is obvious IMO.

I hope they take the opportunity to add a couple of floors if possible and expecially DON'T make it white! make it green or purple or something instead.
Now for YIMBY-action:
We, with me as lead writer, have sent in an Yttrande about Kistahöjden. We're pretty hard on 'em for letting this plan continue in all it's anti-urban, gated community, anti-RUFS/ÖP ways.
the .PDF: link
 

·
forumer #29
Joined
·
4,614 Posts
I've only heard of one gated community in Sweden, but the plan for Kistahöjden is basically one without the fence or gate - the plan is obviously made to function like one in every other aspect. It shows how little the regional and municipal large-scale plans mean on the ground :(
 

·
Registered
Joined
·
25,348 Posts
Discussion Starter #16
Thank you for your innitiative, Swede! Let's hope that someone will take that into consideration. Also, i like the idea of removing the plstic disks. :D
 
1 - 20 of 184 Posts
Top