SkyscraperCity Forum banner

:)

 • 10

  Votes: 0 0.0%
 • 9

  Votes: 0 0.0%
 • 8

  Votes: 4 36.4%
 • 7

  Votes: 7 63.6%

Klockowo

852 Views 2 Replies 3 Participants Last post by  EGOista
1 - 3 of 3 Posts
Te bloki w oddali z subtelnym światłem delikatnymi kolorami bardzo ładne - ale pierwszy plan psuje efekt
Pierwszy raz jak się spojrzałem, to pomyślałem że w tej Warszawie macie bloki jak w Szczecinie, drugi rzut oka stwierdził już że to Szczecin ;)
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top