SkyscraperCity Forum banner

[Košice] Polyfunkčné centrum JUH CANCELLED

20213 Views 47 Replies 24 Participants Last post by  didinko
Polyfunkčné centrum JUHwww.bytykosice.sk

Developerská spoločnosť Vento, s.r.o. pre vás pripravuje nové polyfunkčné centrum s názvom JUH. PFC JUH bude umiestnené v exkluzívnej polohe na Fejovej ulici v Košiciach - na rozhraní konca Hlavnej ulice a sídliska Juh. Je to veľmi výhodná a lukratívna poloha z hľadiska dostupnosti.Ide o:

» 60 bytových jednotiek
» nadštandardné bývanie
» krytá terasa s posedením
» fitness, sauna, bazén
» 176 parkovacích miest
» nonstop strážna služba
» lavičky, ihriská, fontána
» predajne, butiky, kaviarne
» obchodné priestory 4ooo m2
» nové byty v centre Košíc

Zaujimavost: Na 2. a 3. nadzemnom podlaží budú komerčné priestory doplnené ambulanciami s lekárskou starostlivosťou pre obyvateľov PFC JUH ako aj blízkeho okolia.
1 - 2 of 2 Posts
^^ naposledy sa pisalo 30.5.
OZNÁMENIE
o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
(...)
Na prerokovanie návrhu Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh
nariaďuje
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
01.07.2008 (utorok) o 09,30 hod.
so stretnutím účastníkov konania na tunajšom stavebnom úrade - Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, Smetanova č. 4, Košice, 1. posch., miestnosť č. 8 - zasadačka úradu (budova Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Juh) a následným pokračovaním na mieste stavby.
http://www.kosice.sk/article.asp?id=3438
uzemne rozhodnutie != stavebne povolenie, alebo mi nieco unika?
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top