SkyscraperCity Forum banner

Komunizmi në Shqipëri - Communism in Albania

8747 Views 21 Replies 8 Participants Last post by  Ks_al
Duhet nje teme per zborin e 50 viteve qe ka hequr ky popull dhe pasojat qe po vuan akoma ! Postoni te dhena mbi krimet e komunizmit por jo vetem ... ne menyre qe te gjithe te sensibilozhen !

1 - 2 of 2 Posts
Dokumentar gjerman gjate periudhes komuniste ne Shqipni. Xhirime autentike te menyres se jeteses se atyne viteveDas Leben in Albanien - Jeta ne Shqiperi, po ashtu film nga shqiperia komuniste e vitit 1989 nga prodhimi gjerman.


1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top