SkyscraperCity Forum banner

Komunizmi në Shqipëri - Communism in Albania

8688 21
Duhet nje teme per zborin e 50 viteve qe ka hequr ky popull dhe pasojat qe po vuan akoma ! Postoni te dhena mbi krimet e komunizmit por jo vetem ... ne menyre qe te gjithe te sensibilozhen !

1 - 4 of 4 Posts
Communist terror in Albania

  • Like
Reactions: Aureli
Albanian movie about Communist Albania

Prisons everywhere ...

1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top