SkyscraperCity Forum banner
1 - 9 of 9 Posts

· Registered
Joined
·
9,690 Posts
Nga Gjyqi Special (1945)Abdyl Sharra ne gjyq. Kur ishim te rinj jepnim provim letersie edhe romanin "Keneta" te Fatmir Gjates, por kurre nuk kishim menduar qe emrat e personazheve ishin te vertete. (Abdyl Sharra (1915-1946) i lindur në Vlorë nga një familje që ishte mbështetëse e Pavarësisë Kombëtare, lëvizjeve demokratike dhe atdhetare në të gjitha kohërat. Kreu shkollën “Harry Fultz” në Tiranë dhe Fakultetin e Inxhinierisë në Vjenë të Austrisë. Punoi si inxhinier në tharjen e kënetës së Maliqit ku dhe u ekzekutua. Është shpallur “Dëshmor i Demokracisë”) Foto e marre nga Krime Komuniste

 
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top