SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
6,445 Posts
Kruschevi per Enver Hoxhen:

"Në Nëntor 1960, Hoxha dha një fjalim akuzues kundër Bashkimit Sovjetik. Ai i ngrinte duart ne ajer më shumë se vetë kinezët. Në atë pikë shoqja Dolores Ibarruri.... tha: Çfarë është kjo, fjalimi i Hoxhës është si një qen qe do te kafshoj dorën që ushqen atë "
...
'Ka qenë një tjetër slogan i shprehur nga Mao që u imitua nga Hoxha: 'Ne nuk duhet të kemi frikë nga imperializmi, imperializmi është një tigër letre ".

"Shqiperia ishte shume e varfer dhe me pak resurse per ta na ofruar neve ndonje gje. Relacionet tona ishin me shume ne interesat e saj."
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top