SkyscraperCity Forum banner

Komunizmi në Shqipëri - Communism in Albania

8709 21
Duhet nje teme per zborin e 50 viteve qe ka hequr ky popull dhe pasojat qe po vuan akoma ! Postoni te dhena mbi krimet e komunizmit por jo vetem ... ne menyre qe te gjithe te sensibilozhen !

1 - 1 of 1 Posts
Postoni edhe noj gja pozitive se komunismi ska pasur vetem anet e erreta.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top