SkyscraperCity Forum banner

Koncepcja ładu przestrzennego na przykładzie Miasta Tychy

1541 Views 1 Reply 2 Participants Last post by  gk5
Szanowni Tyszanie,

Jestem studentem III-go roku Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Zwracam się do Was z uprzejmą prośbą o poświęcenie chwili ze swojego życia na wypełnienie niezmiernie ważnej dla mnie ankiety badawczej niezbędnej do mojej pracy dyplomowej o temacie "Koncepcja ładu przestrzennego na przykładzie Miasta Tychy".
Każda wypełniona ankieta jest na wagę złota!
Z góry dziękuję oraz zachęcam do przesłania mojej ankiety rodzinie oraz znajomym.

Pozdrawiam serdecznie!

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEE2c3J2OGdIRDFOcW1IcTJRcndEYWc6MQ
See less See more
1 - 2 of 2 Posts
Ankieta wypełniona:)
Radzę ci też napisać o ankiecie na forum tychy.pl w dziale rozmowy o Tychach.
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top