SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Registered
Joined
·
20 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Już w nabliższy wtorek we Wrocławiu odbędzie się konferencja naukowa "Historic Towns Atlases In The Spatial Planning And Promotion Of Cities" na której wystąpią z odczytami reprezentanci europejskich zespołów badawczych Atlasów Miast Historycznych - pierwszy dzień sesji jest otwarty - szczegóły w załącznikach poniżej

Zapraszam zainteresowanych!
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top