SkyscraperCity Forum banner

;_)

1 - 2 of 2 Posts

·
Joined
·
2,187 Posts
To byłoby naprawdę światne zdjęcie (temat, pomysł, kompozycja) gdyby nie całkowicie nienaturale "usadowienie" obserwatora. Patrząc na tą scenę mam wrażenie, że przewraca się świat albo ja sam. Nie znajduję uzasadnienia dla obracania tego zdjęcia (lub aparatu) po to aby otrzymać poziomy. Wydaje mi się nawet przez ten zabieg mniej interesujące.
Mimo to ocenie wysoko doceniając konwencję i twórcze podejście :)
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top