SkyscraperCity Forum banner

KONKURS 09/2017 - WYNIKI FINAŁU

1257 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  SoboleuS
Wyniki dziewiątego w tym roku (i najdłuższego w historii ;)) finału są następujące:


PIERWSZE MIEJSCE:

Każdy w swoją stronę: 7 głosów (38.89 %)
Autor: EGOista

DRUGIE MIEJSCE:

Cudowne lata: 4 głosy (22.22 %)
Autor: este

POZOSTALI FINALIŚCI:

Kolumnada: 3 głosy (16.67 %)
Autor: Tomeyk

Złota godzina: 3 głosy (16.67 %)
Autor: EGOista

Faza na Świętojańskiej: 1 głos (5.56 %)
Autor: Tomeyk

Gratuluję zwycięzcy a także pozostałym finalistom i dziękuję głosującym. :)
Jak zwykle zapraszam też do Rankingu Fotografów.
See less See more
5
  • Like
Reactions: 2
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top