SkyscraperCity Forum banner

Zagłosuj na najlepsze zdjęcie!

KONKURS 10/2017 - FINAŁ

1471 Views 1 Reply 1 Participant Last post by  SoboleuS
5
Czas rozpocząć dziesiąty i ostatni w tym roku finał.
W eliminacjach najwyższą średnią ocen otrzymały następujące zdjęcia: (kolejność alfabetyczna)


1. High Trestle Trail
Autor: cotinus2. Mięciutko
Autor: ixs3. Most do Beksińskiego
Autor: Tomeyk4. Pustki
Autor: este5. Wojna Światów
Autor: este

See less See more
1 - 2 of 2 Posts
I wyniki:

10. Randka w Bydgoszczy 2.42
9. II 2.81
8. Łódź niczym Tokio 3.21
7. Przerośli mnie 3.33
6. Świat kontrastów 3.36
5. High Trestle Trail 3.4
4. Mięciutko 3.58
3. Wojna Światów 3.92
2. Pustki 4.12
1. Most do Beksińskiego 4.66
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top