SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
evertonfans
Joined
·
4,212 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2021 r. godz. 12:14

UWAGA - dział dot. szczepionek i szczepień przeniesiony do odrębnej wiadomości - UWAGA


1340802


Dane na dzień 11.04.2021

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
1a.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
1b. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
1c. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
1d. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii


Przedłużamy obowiązujące obostrzenia do 18 kwietnia. Szpitale z małymi rezerwami łóżek i respiratorów

7.04.2021

Przedłużamy obowiązujące zasady bezpieczeństwa do 18 kwietnia

Handel - ograniczenia

 • Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2 pozostaną zamknięte.
 • Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.
W placówkach handlowych na targu lub poczcie obowiązują limity osób:
 • 1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2,
 • 1 osoba na 20 m2 – w sklepach powyżej 100 m2.
Kult religijny w miejscach kultu religijnego obowiązuje limit osób – na 1 osobę musi przypadać 20 m2. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób.

Salony fryzjerskie i kosmetycznepozostają zamknięte

Żłobki i przedszkolanadal są nieczynne. Wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Sport działalność obiektów sportowych jest ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Wszelkie wydarzenia mogą się odbywać bez udziału publiczności. Zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, stoki narciarskie, baseny, sauny i solaria.

Edukacja – uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego uczą się zdalnie.

Hotele – obiekty noclegowe pozostają zamknięte (z wyjątkiem m.in. hoteli robotniczych, a także np. dla medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy).

Kultura – wciąż zamknięte są teatry, kina, muzea i galerie sztuki.
źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/...gionow-z-zaostrzonymi-zasadami-bezpieczenstwa

1129274


Na podstawie Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń:

Art.116. § 1. Kto, wiedząc o tym, że:

1) jest chory na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo podejrzany o tę chorobę,
2) styka się z chorym na chorobę określoną w pkt 1 lub z podejrzanym o to, że jest chory na gruźlicę lub inną chorobę zakaźną,
3) jest nosicielem choroby określonej w pkt 1 lub podejrzanym o nosicielstwo – nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo nie przestrzega decyzji wydanych na podstawie tych przepisów przez organy inspekcji sanitarnej, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 1a. Kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, nie dopełnia obowiązku spowodowania, aby osoba ta zastosowała się do określonych w § 1 i 1a zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków albo decyzji.
OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

1,5 METRA – MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PIESZYMI

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:
 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.
 • osoby, które zakrywają usta i nos za pomocą maseczki.
ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH TYLKO ZA POMOCĄ MASECZKI
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju.

Nos i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem!
Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:
 • na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
 • na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej),
 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej),
 • w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni
 • w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie itp.)
Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?
W lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, motocyklem, czterokołowcem, motorowerem, w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku.

Szczegółowe dane nt. zasłaniania ust i nosa oraz informacje dot. wyjątków od tej zasady znajdują się w rozporządzeniu.
Ważne! Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:
 • całościowe zaburzenia rozwoju,
 • zaburzenia psychiczne,
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
 • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.
PRZEMIESZCZANIE SIĘ OSÓB
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Seniorzy


Seniorze, zostań w domu! Apelujemy o ograniczenie przemieszczania się seniorów – zwłaszcza osób po 70. roku życia. Wyjątkiem są sytuacje związane z:
 • wykonywaniem czynności zawodowych,
 • zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego,
 • sprawowaniem lub uczestniczeniem w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.
Obowiązuje do: odwołania

KWARANTANNA

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:
Ograniczenie dotyczy osób, które:

 • przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE*,
 • przekraczają granicę RP transportem zorganizowanym**,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem, zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną),
 • zostały skierowane na test w kierunku COVID-19 przez lekarza podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej.
* Granicę zewnętrzną określają przepisy art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z 9 marca w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.).
** Dotyczy osób, które przekroczyły granicę Polski (stanowiącą zarówno zewnętrzną jak i wewnętrzną granicę UE) samolotem, autobusem lub innym środkiem transportu zbiorowego.

Uwaga! Z obowiązkowej kwarantanny zwolnione są osoby posiadające negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2. Test musi być wykonany przed przekroczeniem granicy. Test jest ważny przez 48 godzin, licząc od momentu otrzymania wyniku.

Sprawdź na stronie Straży Granicznej, kto jest zwolniony z kwarantanny po przekroczeniu granicy RP.
Ważne! Z obowiązkowej kwarantanny zwolnione są osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 (na podstawie zaświadczenia o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19, szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej).

Na czym polega?
Obowiązujące zasady dotyczą:
 • kwarantanny (odosobnienie osoby zdrowej, z powodu narażenia na zakażenie);
 • izolacji (odosobnienie osoby, której pierwszy wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest dodatni).
Izolacja:
Izolacja domowa trwa 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19.
W przypadku, gdy w czasie izolacji domowej wystąpią objawy koronawirusa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o przedłużeniu izolacji, a jej zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.
W przypadku izolacji szpitalnej i w izolatorium o zakończeniu izolacji decyduje lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem. Jej zakończenie nie może nastąpić wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów, a ostatnie 3 dni muszą być bez objawów choroby.

Kwarantanna:
Kwarantanna trwa 10 dni, jeśli w jej trakcie nie wystąpiły objawy COVID-19. Odstąpiono od testowania osób bezobjawowych w kwarantannie.
Jeśli dana osoba nie miała bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem nie zostanie skierowana na kwarantannę. Zgodnie z obowiązującym prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie.
Osoba współzamieszkująca z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (pozytywny wynik testu) ma obowiązek poddania się kwarantannie od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu do 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej.
Obowiązku poddania się kwarantannie nie stosuje się do osoby wykonującej zawód medyczny. Od 28 grudnia obowiązkowej kwarantanny nie muszą odbywać także osoby, które zaszczepiły się przeciwko COVID-19.

Przez ten czas:
 • nie można opuszczać domu,
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
 • w przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności) należy skontaktować się z przychodnią i umówić teleporadę u lekarza pierwszego kontaktu.
Ważne! Policja, w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdza, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Uwaga! Kwarantanna jest zawieszona na czas wykonania testu, na który skierował nas lekarz podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej (droga do miejsca pobrania wymazu i powrót do domu). Od 28 listopada zawieszenie kwarantanny lub izolacji ma miejsce, także kiedy konieczna jest wizyta u lekarza. W tych sytuacjach nie ma obowiązku zgłaszania się do sanepidu.
Szczegóły dotyczące zasad kwarantanny i izolacji dostępne są w rozporządzeniu.

Obowiązuje do: 9 kwietnia 2021 r.

ŻYCIE SPOŁECZNE

WYDARZENIA KULTURALNE – OGRANICZENIA
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Muzea i galerie sztuki

 • zakaz udostępniania zbiorów w zamkniętych pomieszczeniach oraz organizowania wydarzeń z udziałem publiczności
 • możliwość udostępniania przestrzeni i zbiorów znajdujących się na wolnym powietrzu oraz organizowania wydarzeń online
Teatry, opery, filharmonie
 • zawieszenie wszystkich wydarzeń z udziałem publiczności
 • możliwość organizowania wydarzeń online
 • możliwość prowadzenia działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak: próby i ćwiczenia, nagrania fonograficzne i audiowizualne
Kina
 • zakaz działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo z udziałem publiczności w kinach i na otwartej przestrzeni
Domy i ośrodki kultury
 • zakaz działalności związanej z udziałem publiczności, w tym prowadzenia działalności edukacyjnej, projekcji filmów oraz organizowania koncertów i wernisaży
 • możliwość prowadzenia działań edukacyjnych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość
 • możliwość organizowania wydarzeń online
 • możliwość prowadzenia działań takich jak próby i ćwiczenia (niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych) przez zorganizowane grupy artystyczne
Biblioteki
 • możliwość udostępniania zbiorów, pod warunkiem przebywania w bibliotece nie więcej niż 1 osoby na 15 m² powierzchni, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o limicie osób
Obowiązuje do: 9 kwietnia 2021 r.

KOMUNIKACJA PUBLICZNA
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.
W całym kraju środkami transportu publicznego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:
 • 50% liczby miejsc siedzących, albo
 • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
Obowiązuje do: 9 kwietnia 2021 r.

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:


W kościołach obowiązuje limit osób - max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos.

Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos.
Ważne! W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

Obowiązuje do: 26 marca 2021 r.

Uwaga!
Od 27 marca zmiana w limicie osób obowiązującym w miejscach kultu religijnego – 1 os/20m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Obowiązkowe jest także zakrywanie nosa i ust.

Obowiązuje do: 9 kwietnia 2021 r.
źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

1215530


Statystyki i dane:

Polecana strona: Koronawirus w Polsce - aktualne dane i wykresy

Aktualna sytuacja dot. zarażeń w Polsce

Weekly Operational Update on COVID-19 (Aktualizacja z dnia 6.04.2021 r. - opracowany przez Światową Organizację Zdrowia)

Mapa zarażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) w Polsce

Dane kontaktowe:

Wszystkie najważniejsze numery kontaktowe

KONTAKT DO STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

Wyszukiwarka adresów Poradni/gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

Wyszukiwarka mobilnych punktów pobrań

Link do najważniejszych aktualności dot. koronawirusa - informacje i zalecenia

Lista szpitali zakaźnych

Lista laboratoriów COVID stan na dzień 2.04.2021 r.

Aktualne wytyczne, zalecenia oraz definicje:

Aktualne zasady i ograniczenia


Zalecenia dotyczące postępowania u osób z chorobą COVID-19 leczonych w domu

DEFINICJA PRZYPADKU COVID‐19 NA POTRZEBY NADZORU EPIDEMIOLOGICZNEGO NAD ZAKAŻENIAMI WIRUSEM SARS-CoV-2 (definicja z dnia 31.10.2020)

Masz koronawirusa lub podejrzewasz, że go masz?

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - V aktualizacja805342

760182

761503
W związku z wprowadzeniem stanu epidemii wrzucam ustawowe uregulowania:

1.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
1a. Nowelizacja Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r.
1b. Nowelizacja Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r.
1c. Nowelizacja Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r.485422

MATERIAŁY DO POBRANIA - plakaty, plakaty dla szpitali i aptek, karty kierowcy i pasażera, schemat postępowania dla POZ i NiŚOZ, zasady kwarantanny i higieny rąk.

WAŻNE LINKI:

ECDC - informacje nt. koronawirusa
ECDC - wytyczne
ECDC - koronawirus w krajach Unii Europejskiej
ECDC - koronawirus na świecie
ECDC - pytania i odpowiedzi nt. koronawirusa
CDC - informacje nt. koronawirusa
CDC - informacje nt. koronawirusa (personel medyczny)
WHO - publikacje
WHO - raporty nt. koronawirusa
WHO - pytania i odpowiedzi nt. koronawirusa
PHE - informacje nt. koronawirusa
Potwierdzone przypadki koronawirusa na świecie
Reuters - informacje o koronawirusie

Informacje dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19 - 9.11.2020

Najważniejsze obowiązujące akty prawne związane z COVID-19:

1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - ostatnia nowelizacja z dnia 21.01.2021

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych - ostatnia nowelizacja z dnia 28.12.2020

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach - ostatnia nowelizacja z dnia 16.11.2020

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 - rozporządzenie znowelizowane rozporządzeniem z dnia 18.11.2020

6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - ostatnia nowelizacja z dnia 21.01.2021

7. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - ostatnia nowelizacja z dnia 27.11.2020

8. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - ostatnia nowelizacja z dnia 28.10.2020

Kontakt z Ministerstwem Zdrowia

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce i w trosce o zdrowie, prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w siedzibie Ministerstwa Zdrowia i kierowanie pytań drogą telefoniczną pod nr: (22) 25 00 146 lub mailową na adres: [email protected].
źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/kontakt-z-ministerstwem-zdrowiaźródło: Jak skutecznie dezynfekować ręce - GIS

918972


źródło grafiki: Jak można odróżnić objawy COVID-19 od objawów przeziębienia i grypy?


Ważne linki:
Koronawirus - wjazd do Polski i kwarantanna - 11.03.2021
 

·
evertonfans
Joined
·
4,212 Posts
Discussion Starter · #2 · (Edited)
Informacje dotyczące szczepionki i szczepień - DZIAŁ W TRAKCIE ROZBUDOWY

Stan na dzień 11.04.2021 - godz. 10.30

1340810


Przyspieszamy Narodowy Program Szczepień – zmiany zasad w II kwartale 2021 r.

30.03.2021

Większa liczba punktów szczepień, poszerzenie kadry kwalifikującej i wykonującej szczepienia, a przede wszystkim więcej szczepionek – w II kwartale tego roku wchodzimy w nową fazę realizacji Narodowego Programu Szczepień. W obliczu III fali pandemii COVID-19 musimy działać zdecydowanie. Dzięki zmianom, które wprowadzamy i zwiększeniu dostaw, będziemy mogli szczepić szybciej!

[...]

Więcej punktów szczepień

Do tej pory szczepienia odbywały się m.in. w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej, stacjonarnych placówkach medycznych (np. Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej), szpitalach rezerwowych i węzłowych. Z myślą o pacjentach leżących uruchomiliśmy także wyjazdowe zespoły szczepiące. W II kwartale poszerzamy katalog miejsc, w których można będzie się zaszczepić.

Polacy będą mogli przyjąć szczepionkę w:
 • przychodniach POZ (i innych stacjonarnych placówkach medycznych),
 • szpitalach rezerwowych,
 • szpitalach powiatowych (w każdym powiecie 1 szpital),
 • punktach samorządowych (w każdym powiecie 1 punkt samorządowy),
 • punktach drive thru,
 • zakładach pracy,
 • aptekach.
Szczepienia będą się również odbywały w miejscach działalności samodzielnych ratowników medycznych i pielęgniarek.
źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie...-szczepien--zmiany-zasad-w-ii-kwartale-2021-r

Raport szczepień przeciwko COVID-19

Szczepienia przeciwko COVID-19

Rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19

Mapa punktów szczepień

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19

E-Rejestracja na szczepienia

1340823


Harmonogram dostaw szczepionek (wartości w tysiącach)

12.04.2021-18.04.2021
Pfizer - 873
Moderna - 204
AstraZeneca - 161
Razem - 1238

Okres 19.04-25.04
Pfizer - 873
Moderna - 0
AstraZeneca - 268
Johnson&Johnson - 300
Razem - 1441
źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/sprawdz-ile-dawek-szczepionki-trafi-do-polski

Materiały informacyjne dla szpitali i pacjentów dotyczące szczepień przeciwko COVID-19

Aktualne zalecenia dotyczące szczepień przeciw COVID-19 u osób z alergią - aktualizacja z dnia 4.01.2021

Aktualne stanowisko reumatologów dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 u pacjentów z autoimmunologicznymi i zapalnymi chorobami reumatycznymi - aktualizacja z dnia 13.03.2021

Rekomendacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 szczepionką mRNA (Comirnaty) - Rekomendacje przeznaczone są dla lekarzy kwalifikujących osoby dorosłe do szczepień przeciw COVID-19 oraz dla konsultantów Alergologii (28.12.2020)

Uaktualniona Charakterystyka Produktu Leczniczego szczepionki przeciw COVID-19 AstraZeneca - aktualizacja z dnia 24.03.2020

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

Informacje o NOP (niepożądany odczyn poszczepienny)

Bieżący raport dotyczący NOP

Dane na dzień: 9.04.2021 r.

Od pierwszego dnia szczepienia (27.12.2020 r.) do Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgłoszono 5908 niepożądanych odczynów poszczepiennych, z czego 5041 miały charakter łagodny - czyli zaczerwienienie oraz krótkotrwała bolesność w miejscu wkłucia.

1. epizod hypotoniczno-hyporeaktywny (omdlenie) i 2x utrata przytomności, ból głowy. Stan zdrowia dobry;
2. duszności, tachykardia, bladość powłok, senność;
3. bladość powłok skórnych, osłabienie, tachykardia, nudności;
4. drętwienie i obrzęk języka, trudność z przełykaniem śliny, duszność;
5. osłabienie, bladość powłok, potliwość, pogorszenie kontaktu. Liczne choroby współistniejące - pacjent hospitalizowany;
6. metaliczny posmak w ustach, epizod hypotoniczno-hyporeaktywny z utratą przytomności – pacjent niehospitalizowany
7. zaburzenia rytmu serca – komorowe, trigeminia
8. odczyn w miejscu wstrzyknięcia o średnicy 3-5cm, bolesność i powiększenie regionalnych węzłów chłonnych
9. epizod hypnotyczno-hyporeaktywny, osłabienie, uczucie nudności, zawroty głowy, spadek ciśnienia tętniczego 90/60, bez duszności, bez gorączki - pacjent niehospitalizowany

[...]
Pozostałe przypadki niepożądanego odczynu poszczepiennego - w linku powyżej.

Uzupełniając komunikat z 11 lutego 2021 r. w sprawie szczepionki przeciw COVID-19 Vaccine AstraZeneca, Minister Zdrowia, po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 26.02.2021r. oraz Rady Medycznej działającej przy Prezesie Rady Ministrów z dnia 24.02.2021r., zaleca, aby szczepienia przeciw COVID-19 w Narodowym Programie Szczepień były wykonywane szczepionką Vaccine AstraZeneca:
 1. u osób dorosłych urodzonych w roku 1952 oraz młodszych,
 2. w schemacie dwudawkowym przy zachowaniu odstępu 10-12 tygodni.
Niniejsze zalecenie jest zgodne z charakterystyką produktu leczniczego.
źrodło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komu...zepionki-przeciw-covid-19-vaccine-astrazenecaSkuteczność szczepionki wektorowej Astra Zeneca

Osoby w wieku 18-55 lat:

 • 60% skuteczności po podaniu 2 dawek (średnia ocena dla odstępu od 4 tyg. do 12 tyg.) w ochronie przed zachorowaniem na COVID-19,
 • blisko 100% skuteczności w ochronie przed ciężkim przebiegiem choroby, powikłaniami i hospitalizacją w przebiegu COVID-19 (podobnie jak szczepionki mRNA Comirnaty i Moderna).
Osoby w wieku powyżej 55 lat:
 • nie ma jeszcze wystarczających danych dotyczących starszych uczestników (powyżej 55 lat), aby określić, jak dobrze szczepionka będzie działać w tej grupie (badania kliniczne skuteczności są kontynuowane i będą poddane ocenie w EMA w najbliższym czasie),
 • potwierdzono immunogenność szczepionki (wytwarzanie przeciwciał po szczepieniu) i dlatego oczekuje się, że szczepionka daje ochronę w tej grupie wieku. I właśnie na podstawie wyników badań immunogenności szczepionka AstraZeneca jest stosowana w programie szczepień przeciw COVID-19 seniorów w Wielkiej Brytanii.
 • potwierdzono bezpieczeństwo szczepionki.
Skuteczność szczepionki Astra Zeneca jest wystarczająca do walki z pandemią, daje odporność indywidualną oraz daje ochronę populacyjną.

Jeżeli EMA potwierdzi w najbliższym czasie skuteczność szczepionki wektorowej AstraZeneca u osób w wieku powyżej 55 lat będzie ona stosowana do szczepień populacyjnych wśród seniorów na równi z preparatami mRNA Comirnaty i Moderna.

Z nowo opracowanych danych wynika:
 • 76% (95%CI: 59-86) skuteczności po podaniu pierwszej dawki w ciągu 90 dni,
 • 54,9% (95% CI: 32,7-69,7) skuteczności w odstępie pomiędzy dawkami poniżej 6 tyg.
 • 82,4% (95% CI: 62,7-91,7) skuteczności w odstępie pomiędzy dawkami 12 tyg.
Skuteczność po podaniu drugiej dawki jest większa w przypadku odstępu między dawkami wynoszącego ok. 12 tyg., stąd też zalecany jest odstęp 10-12 tyg.
źródło: Co wiemy na temat skuteczności szczepionki wektorowej przeciw COVID-19 AstraZeneca?

Pierwsze opublikowane wyniki potwierdzają efektywność szczepień przeciw COVID-19 prowadzonych w Izraelu

24 lutego 2021 roku w czasopiśmie The New England Journal of Medicine opublikowano pierwsze wyniki efektywności szczepionki mRNA BNT162b2 firm Pfizer/BioNTech podawanej w masowym programie szczepień w Izraelu. Wykorzystano dane z największej izraelskiej instytucji opieki zdrowotnej. Dane efektywności (rzeczywistej skuteczności) szczepień przeciw COVID-19 z Izraela potwierdzają wysoką skuteczność szczepionki mRNA firm BioNTech/Pfizer ocenioną w badaniach klinicznych.

[...]

Przeprowadzona analiza wskazuje, że wśród zaszczepionych odnotowano:
 • mniej przypadków zakażeń SARS-CoV-2
o 46% (95% CI:40-51), ocena 14-20 dni po pierwszej dawce,

o 92% (95% CI:88-95), ocena 7 lub więcej dni po drugiej dawce,
 • mniej przypadków objawowego COVID-19
o 57% (95% CI:50-63), ocena 14-20 dni po pierwszej dawce,

o 94% (95% CI:87-98), ocena 7 lub więcej dni po drugiej dawce,
 • mniej przypadków hospitalizacji z powodu COVID-19
o 74% (95% CI:56-86), ocena 14-20 dni po pierwszej dawce,

o 87% (95% CI:55-100), ocena 7 lub więcej dni po drugiej dawce,
 • mniej przypadków ciężkiego przebiegu COVID-19
o 62% (95% CI:39-80), ocena 14-20 dni po pierwszej dawce,

o 92% (95% CI:75-100), ocena 7 lub więcej dni po drugiej dawce,
 • mniej zgonów z powodu COVID-19
o 72% (95% CI:19-100), ocena 14-20 dni po pierwszej dawce
źródło: Pierwsze opublikowane wyniki potwierdzają efektywność szczepień przeciw COVID-19 prowadzonych w Izraelu

Komunikat nr 4 Ministra Zdrowia w sprawie stosowanych schematów szczepień przeciw COVID-19 preparatami AstraZeneca, Pfizer/BionTech oraz Moderna

6.03.2021 r.

Minister Zdrowia, po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 5 marca 2021 r. oraz Rady Medycznej działającej przy Prezesie Rady Ministrów zaleca, aby szczepienia przeciw COVID-19 w Narodowym Programie Szczepień były wykonywane:
 • szczepionką Vaccine AstraZeneca w schemacie dwudawkowym przy zachowaniu odstępu ok 12 tygodni (nie dłużej niż 84 dni) między dawkami,
 • szczepionkami mRNA Comirnaty i COVID-19 Vaccine Moderna w schemacie dwudawkowym przy zachowaniu odstępu ok. 6 tygodni (nie dłużej niż 42 dni) między dawkami.
Szczepienia osób, z potwierdzoną wcześniejszą infekcją SARS-CoV-2, niezależnie od intensywności objawów, zaleca się przeprowadzać zachowując odstęp ok. 6 miesięcy od zachorowania (nie dłużej niż 180 dni). Wskazanie to dotyczy również pacjentów, którzy po otrzymaniu pierwszej dawki zachorowali na COVID-19.

Zalecana liczba dawek w tej grupie osób zostanie przedstawiona w terminie późniejszym, po szerszej analizie badań w zakresie odpowiedzi immunologicznej osób, które przeszły infekcję SARS-CoV-2.

Niniejsze zalecenia stosuje się dla osób, które nie otrzymały dotychczas pierwszej dawki ww. szczepionek.
źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komu...atami-astrazeneca-pfizerbiontech-oraz-moderna
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top