SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Dzień dobry!
A Ty, umiesz dobrze odliczać?
Joined
·
2,089 Posts
Podobno już rady osiedla myślą nad "ufundowaniem" stacji. Także system będzie się rozwijał, tym bardziej że pozwala na budowę stacji sponsorskich.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top