SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
91 Posts
Ciekaw bardzo jestem efektu jaki przeniesie miejski rower. Zastanawiające jest czy tych 100 rowerów oraz 10 stacji nie jest za mało. Mi osobiście brakuje stacji przy pętli na os. Bukowym.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top