SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

· Człowiek Wschodu:-)
Joined
·
7,031 Posts
Aha, czyli raczej tak, a przynajmniej w części. Kilka lat temu ukazały się dwie płyty - jedna o Krakowie romańskim, druga o Wawelu, tę o Wawelu można było kupić za 5 PLN na wystawie "Wawel zaginiony". Z tego co widzę, to przynajmniej część tych rekonstrukcji pochodzi z tamtych płyt, ale wydają sie nieco poprawione i lepiej opracowane.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top