SkyscraperCity banner

Status
Not open for further replies.
1 - 20 of 8871 Posts
C

·
Guest
Joined
·
0 Posts
Discussion Starter #1
Gazeta wyborcza poda³a dziœ, ¿e rusza budowa Nowego Miasta w Krakowie.
Czekamy co tam powstanie, bo jeszcze nikt nie widzia³ projektu.
 

·
Registered
Joined
·
28 Posts
Podobno od poniedzia³ku maj¹ wszystko wyburzaæ pod budowê Nowego Miasta i w najblizszym czasie ma zostaæ odpisana chyba ju¿ ostatnia umowa o wymianie gruntów. Teraz to chyba ca³a inwestycja ruszy pe³n¹ par¹.
 
C

·
Guest
Joined
·
0 Posts
Discussion Starter #4
budowê zaczynaj¹ od strony Politechniki, czyli bêd¹ budowaæ szerokim frontem. Powstan¹ nowe kwarta³y i nowe ulice.
 

·
Registered
Joined
·
28 Posts
Dok³adnie to nie wiem ile hektarów zajmie Nowe Miasto, ale na oko wygl¹da to na now¹ dzielnicê miasta, o d³ugoœci ok 1 km i szerokoœci ok 200 m. S³ysza³em, ¿e maj¹ zacz¹æ od budowy hotelu w miejscu, gdzie teraz stoi bar Smok. A pod ca³ym Nowym Miastem ma znajdowaæ siê centrum komunikacyjne, tzn ma przebiegaæ ulica i szybki tramwaj. Zanosi sie wiêc na to, ¿e bêdzie to coœ w rodzaju metra, razem ze stacjami.
 
W

·
Guest
Joined
·
0 Posts
Discussion Starter #9
No to Krakow porzadnie Warszawe sciga .... ;)
Masz moze jakies rederingi tego Nowego Miasta .... ? bo mnie ciekawosc zrzera....
 
C

·
Guest
Joined
·
0 Posts
Discussion Starter #10
bêdê relacjonowa³ na bie¿¹co budowê, bo pracujê 50 m od miejsca w którym planuj¹ inwestycjê.
Mi³ego weekendu, bo zjawiê siê tu dopiero w poniedzia³ek
 

·
Registered
Joined
·
7,279 Posts
mi sie wydawa³o ¿e dworzec bêdzie zburzony i nowy bêdzie pod ziemi¹ a tam jest napisane ¿e dworzec zostanie a nad preonami zostana dobudowane 3 poziomoy, to jak to w sumie bêdzie :?
 
O

·
Guest
Joined
·
0 Posts
Discussion Starter #14
widzialem na obrazku ,ze stara , zabytkowa czesc dworca zostanie , a nowa zostanie do niej dobudowana
 

·
honorary member
Joined
·
368 Posts
Originally posted by martin
mi sie wydawa³o ¿e dworzec bêdzie zburzony i nowy bêdzie pod ziemi¹ a tam jest napisane ¿e dworzec zostanie a nad preonami zostana dobudowane 3 poziomoy, to jak to w sumie bêdzie :?
No co ty, zabytkowy dworzec wyburzyc? Chyba ze masz cos innego na mysli. Wogole ta informacja bardzo mnie cieszy, nareszcie Krakow doczeka sie ogromnej inwestycji.
 
C

·
Guest
Joined
·
0 Posts
Discussion Starter #16
Dziennik Polski podaje:


Nowy dworzec PKS za rok

Podpisana ju¿ zosta³a umowa na zaprojektowanie nowego dworca PKS, który bêdzie mieœci³ siê przy ul. Bosackiej (po przeniesieniu z ul. Pawiej). Za prace projektowe i wybudowanie zap³aci Tishman Speyer Properties, inwestor Nowego Miasta.
Zgodnie z planami, na nowym dworcu bêdzie ponad 20 stanowisk. Postawiony tam zostanie równie¿ tymczasowy - ale jak twierdz¹ przedstawiciele TSP - wysokiej jakoœci budynek, w którym znajd¹ siê kasy. Tishman zap³aci za prace projektowe i budowê 4,5 mln z³. Przedstawiciele TSP i PKS nie chc¹ na razie podawaæ nazwy firmy, która zajmie siê projektem.

- Zgodnie z umow¹, dworzec ma byæ odtworzony, to znaczy powinno tam byæ nie mniej przystanków ni¿ obecnie. Nowy budynek powinien mieæ mniej wiêcej tak¹ sam¹ powierzchniê - powiedzia³ Marian Hess, prezes PKS. Dworzec mia³by byæ gotowy ju¿ za rok; na razie by³by jednopoziomowy. Dolna p³yta ma znajdowaæ siê 5 metrów pod ziemi¹. W przysz³oœci, jeœli znajd¹ siê pieni¹dze, dobudowany zostanie drugi poziom. - Na pierwszej p³ycie znajdowa³yby siê przystanki PKS, a na drugiej - innych regionalnych przewoŸników, czyli prywatnych linii autobusowych czy busów. Chcielibyœmy wybudowaæ nowy dworzec na miarê XXI wieku, na razie jednak nie ma na to pieniêdzy - powiedzia³ prezes Hess.

Obecny dworzec PKS zostanie tu¿ po wybudowaniu nowego wyburzony. Na jego miejscu powstanie galeria handlowa. W dalszym ci¹gu jednak nie zosta³a podpisana umowa notarialna pomiêdzy PKS a TSP w sprawie przejêcia obecnego dworca przez Tishmana. Brakuje jeszcze tylko ostatecznej zgody Ministerstwa Skarbu, która spodziewana jest w najbli¿szych dniach. (AM)
 
B

·
Guest
Joined
·
0 Posts
Discussion Starter #17
Kraków bêdzie mia³ teraz bardzo ³adny i nowoczesny dworzec PKS. W Poznaniu natomiast ekipa premiea Pola z Uni Pracy zablokowa³a budowê dworca PKS, którego inwestorem mia³ by³æ ECE. Pozostaje nam nadal szpec¹cy budynek, który kszta³tem przypomina supermarket.
 

·
Registered
Joined
·
7,279 Posts
Originally posted by bober
Kraków bêdzie mia³ teraz bardzo ³adny i nowoczesny dworzec PKS. W Poznaniu natomiast ekipa premiea Pola z Uni Pracy zablokowa³a budowê dworca PKS, którego inwestorem mia³ by³æ ECE.
ci z UP to kompletni debile, skrajni komuniœci, oni wszystko wol¹ mieæ stare i syfiaste ni¿ nowe i ³adne
 

·
Registered
Joined
·
7,279 Posts
a ju¿ najwiêkszym ...... jest chyba Ryszard Bugaj, ten goœæ chcia³by wprowadziæ dla ludzi którzy zarabiaj¹ powy¿ej œredniej krajowej podatek 50% i wiecej procent, jest raczej przeciwny wst¹pienu do UE i wyznaje jeszcze inne bzdety rodem z PRL
 
1 - 20 of 8871 Posts
Status
Not open for further replies.
Top