SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Redsigert User
Joined
·
22,590 Posts
Byłem, widziałem - robi wrażenie. Mimo, że nie lubię postmodernizmu, uważam, że jest to udany budynek. Przydałby się remont ale jest to dobry, porządny postmodernizm.
Tak, porządny postmodernizm w Polsce to jednak rzadkość choć podoba mi się raczej średnio niektóre elementy są ciekawe, niektóre po prostu dziwaczne...
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top