SkyscraperCity Forum banner

Krakow Miesiac Foto - moja wystawa

1253 Views 3 Replies 3 Participants Last post by  d4rio
Zapraszam was wszystkich do Cafe Philo w Krakowie gdzie do 14 maja bedzie moja wystawa w ramach Miesiaca Fotografii w Krakowie
1 - 4 of 4 Posts
Gratuluje, jakieś netowe jej wydanie? :)
Trzeba bedzie sie przejsc - moze jakis zlot ptzy okazji zorganizowac :)

A gdzie to Cafe bo nie wiem :(
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top