SkyscraperCity Forum banner

?

ku niebiosom

1224 Views 6 Replies 4 Participants Last post by  este
1 - 7 of 7 Posts
może się powtórzę, ale: "dachy"?
  • Like
Reactions: 1
+1
Gdzie dachy?
G
No jak, widać dach od dołu przez szybę.

Koniecznie temat DACHY to muszą być zdjęcia dachów?
No jak, widać dach od dołu przez szybę.

Koniecznie temat DACHY to muszą być zdjęcia dachów?
Dokładnie. Jeśli konkurs tematyczny "dachy" oznacza że musi być w 100% dosłownie potraktowany, to ja dziękuję i przepraszam.
nie no. myślałem, że może zapomniałeś o konkursie tematycznym ;)
Są rózne dachy - płaskie, skośne. Chyba nikt nie określał kąta nachylenia połaci ani materiału.
"Taki skośny - Taki płaski
Może dachem być!(...)"
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top