SkyscraperCity Forum banner

Kup zabytek 25 kilometrów na południe od Warszawy

1250 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  JasiuSzaman
Witam!
Na sprzedaż została wystawiona zabytkowa gorzelnia/pałac z XIX wieku w Prażmowie (25 kilometrów na południe od Warszawy). Jest ona w bardzo dobrym stanie.
Nadaje się na inwestycję, organizowanie wesel, imprez, albo po prostu do zamieszkania.
Więcej informacji w prezentacji: https://www.youtube.com/watch?v=bOYGYGdG2L8
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top