SkyscraperCity Forum banner

Kustlocatie in nieuwe toekomstvisie regio

1418 Views 2 Replies 3 Participants Last post by  eusebius
bron: Haagsche Courant

Kustlocatie in nieuwe toekomstvisie regio

DEN HAAG | Komend half jaar moet een 'indringend' toekomstbeeld worden opgesteld voor het gebied rond Den Haag en Rotterdam. Daarin moet ook aan bod komen of een kustlocatie nodig of gewenst is. Dat hebben bestuurders van Den Haag, Westland, de provincie Zuid-Holland, rijk, bedrijfsleven en natuurorganisaties met elkaar afgesproken tijdens een conferentie in hotel Atlantic te Kijkduin.

Directeur M. Janssen van stichting Duinbehoud, een organisatie waar diverse actiecomités tegen 'bouwen in zee' op leunen, zei na afloop dat op de conferentie 'absoluut geen besluit is genomen over een kustlocatie'. "Daarvoor waren sommigen bang. Ik ben blij dat we met die op te stellen visie nu een ruimere blik richten op de toekomst van het zuidwesten van Zuid-Holland, en niet alleen navelstaren op een kustlocatie." Janssen verwacht dat in de loop van volgend jaar echte besluiten worden genomen over de kust.

Conferentieleider prof. W. de Ridder zei dat de toekomstvisie het best worden opgesteld door het bestaande Bestuurlijk Platform Zuidvleugel (gespreksclub van gemeenten en provincie), samen met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en een speciaal daarvoor aangewezen minister. Daarnaast gaat het ministerie van Verkeer en Waterstaat de mogelijkheden in kaart brengen om de huidige kustlijn van het Westland te verleggen, zei hij. "Dat zal ook met marktpartijen zo worden uitgewerkt dat de planologische gevolgen hiervan zichtbaar worden gemaakt, en nut en noodzaak van de verschillende bestemmingen van de beschikbaar komende locaties kunnen worden aangetoond", aldus De Ridder. Verder gaat de provincie een ideeënmarkt organiseren over de toekomstige inrichting van de kust.
1 - 3 of 3 Posts
Kijken wat er van komt. Goed dat er tenminste iets gebeurd. Kijken wat de visie straks zegt van het verleggen van de kustlijn.
is een D66 idee van hééél lang geleden :D
Waar is die radiopiraat Willem de Ridder terechtgekomen ? :D
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top