SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 83 Posts

·
Registered
Joined
·
1,529 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
PLANOWANA REORGANIZACJA

Na fanpage'u firmy Marcin Gromadzki Public Transport Consulting, która przygotowywała na zlecenie Urzędu Miasta Kutna analizę obecnej sytuacji komunikacji miejskiej w Kutnie wraz z projektem zmian, pojawiły się informacje, na czym ta reforma ma polegać:

W 2016 r. Miasto Kutno złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje dziesięć zadań, wśród których jest m.in. dostawa 6 autobusów elektrycznych i budowa na terenie zajezdni MZK Sp. z o.o. w Kutnie 6 sztuk stacji szybkiego ich ładowania wraz z niezbędną infrastrukturą. Przyznane dofinansowanie wyniosło blisko 14,7 mln zł.

Sieć linii komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Kutno, nie jest obecnie przygotowana do eksploatacji autobusów elektrycznych. Spośród 23 linii, tylko jedna (linia 4) nie obejmuje swoją trasą obszaru gmin ościennych. Długie trasy podmiejskie, o rzadkich zatrzymaniach autobusów – wynikających prawie wyłącznie z przystanków, gdyż obejmujące obszary pozbawione kongestii drogowe – nie są pretendowane do obsługi taborem z napędem elektrycznym.

Przeszkodą w eksploatacji autobusów elektrycznych na obecnych trasach są również liczne ograniczenia tonażu, występujące na często peryferyjnych trasach w gminach ościennych.

Realizacja projektu inwestycyjnego z udziałem środków Unii Europejskiej stała się więc determinantą przeprowadzenia zmian w ofercie przewozowej kutnowskiej komunikacji miejskiej.

Aby uzyskać akceptację społeczną dla proponowanych rozwiązań, postanowiono oprzeć podejmowane decyzje na solidnych podstawach informacyjnych, realizując w tym celu kompleksowe badania marketingowe wielkości i struktury popytu na usługi przewozowe oraz przychodowości po-szczególnych kursów i linii, a także całej sieci komunikacyjnej.
Badania takie przeprowadzono wiosną 2017 r.

W raporcie z badań, biorąc pod uwagę możliwość uzyskania refundacji ulg ustawowych udzielanych w komunikacji regionalnej z budżetu państwa – w tym przyznawanych przy sprzedaży biletów miesięcznych dla uczniów – oraz niższy koszt usług przewozowych realizowanych w jej formie, wobec obliczonej bardzo dużej luki finansowej pomiędzy poziomem obecnego zasilania budżetowego kutnowskiej komunikacji miejskiej ze strony obsługiwanych gmin ościennych a generowanymi przez przewozy deficytami na obszarach każdej z nich, za realny scenariusz uznano nawet całkowite wycofanie się miasta Kutno z obsługi gmin ościennych komunikacją miejską.

Z tej przyczyny koncepcję optymalizacji oferty przewozowej opracowano w dwóch wariantach – z ograniczeniem obszaru obsługi do obecnej miejskiej strefy taryfowej i z pozostawieniem obsługi gmin ościennych w niezmienionym kształcie – wskutek wzrostu finansowania z budżetów obsługiwanych gmin.

Po negocjacjach z samorządami gmin ościennych, do realizacji wybrano wariant pośredni: ograniczenie zakresu obsługi tych gmin, przy wzroście dopłat z ich budżetów. Właśnie rozpoczęły się prace nad konstrukcją rozkładów jazdy.

Na razie zdradzę tylko, że głównym założeniem nowego rozkładu jazdy jest rytmiczna obsługa miasta skoordynowanymi ze sobą rozkładowo liniami. W tym celu zaprojektowano dziewięć nowych linii podstawowych (1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13 i 14). Na większości z nich przyjęto rytmiczną częstotliwość 60-minutową, przy czym na liniach 9 i 14 w godzinach szczytów przewozowych (od 6:30 do 17 w dni powszednie) – częstotliwość 30-minutową.

W segmencie linii miejskich założono, że wszystkie połączenia będą ze sobą skoordynowane i w przypadku obsługi danej trasy więcej niż jedną linią, odjazdy zaplanowano naprzemiennie.
Przykładowo, do/z pętli „Graniczna” zaplanowano linie: 1, 2, 4 i 11 ze średnią, łączną częstotliwością kursów co 15 minut. Z pętli „Batorego” – linie 9 i 14 co 15 minut, z ul. Łąkoszyńskiej – linii 1 i 11 co 30 minut (oraz dodatkowo linii 4 co 60 minut), z Aquaparku – linii 14 i 7/13 co 15 minut.
Ulicą Warszawskie Przedmieście prowadziłaby natomiast trasa dwóch linii – 2 i 4 – z obsługą co 30 minut.

Obsługę miasta uzupełniałaby linia 10, której trasa prowadziłaby do Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która funkcjonowałaby w godzinach szczytów przewozowych, zapewniając też dowozy na godziny zmian w zakładach pracy (6, 14 i 22).

Miejski charakter ma również linia 5, której obydwie pętle są poza Kutnem, ale na obszarze podmiejskim obsługuje miejsca istotne dla mieszkańców miasta (ogrody działkowe oraz cmentarz).

Do tego układu linii miejskich dołączone zostałyby linie podmiejskie.

Aby nie ingerować w układ połączeń dedykowanych miastu i nie zakłócać rytmiczności kursowania poszczególnych linii lub par linii ze sobą powiązanych, obsługę miejscowości podmiejskich zaprojektowano na dwa sposoby.

Pierwszym z nich jest wydłużenie wybranymi kursami tras linii miejskich do obszaru podmiejskiego. Będą to połączenia niezakłócające rozkładu jazdy na terenie miasta (najczęściej zaplanowane rytmicznie lub z krótkim przebiegiem poza miastem).

Założono, że w ten sposób obsługiwane będą kursy na odcinku Azory – Zieleniew (linia 2) oraz do miejscowości: Byszew (linia 13, której kursy byłyby wykonywane naprzemiennie z linią 7), Ryków (wydłużone kursy linii 14), Strzegocin (linie 1 i 11), a także Sieraków, Bielawki i Kuczków (linia 5).

Drugi sposób obsługi obszaru podmiejskiego, to uruchamianie linii dedykowanych wyłącznie temu celowi. Zaplanowano tak połączenia istotne wyłącznie z punktu widzenia gmin, najczęściej obsługiwane niewielką liczbą kursów lub o trasach wybiegających daleko poza miasto.

W ten sposób zaplanowano nowe linie: 31, 36, 37, 38 i 40, odpowiadające dzisiejszym kursom podmiejskim na liniach: 11, 6, 7, 8 i 8K oraz 10.

Zastosowano numerację od 30 wzwyż, aby wyraźnie oddzielić te połączenia od rytmicznie obsługiwanych połączeń miejskich (nawet tych obsługujących obszary pozamiejskie, ale również rytmicznie).

Wraz z rekonstrukcją tras, zaproponowano również modyfikację taryfy opłat. Miejski bilet jednorazowy stałby się jednocześnie biletem przesiadkowym, ważnym przez 40 minut od skasowania, natomiast bilet podmiejski umożliwiałby podróż z przesiadką w czasie 60 minut od jego skasowania.

W segmencie biletów okresowych zaproponowano obowiązywanie wyłącznie biletów o zakresie przestrzennym ważności obejmującym co najmniej miasto Kutno – likwidację biletów trasowanych (na jedną linię).

Cenę imiennego sieciowego biletu miejskiego imiennego zaproponowano w wysokości 70 zł, natomiast podmiejskiego i dwustrefowego – na poziomie odpowiednio 80 i 120 zł (jako równowartość 27-29 przejazdów na podstawie analogicznych biletów jednoprzejazdowych).

W miastach, w których zdecydowano się na takie lub podobne rozwiązanie w ostatnich latach, łączne przychody wzrosły. Cenę biletu dziennego, jako 24-godzinnego, zaproponowano na poziomie odpowiednio:
– 8,00 zł dla obszaru miejskiego;
– 12,00 zł dla całego obszaru obsługiwanego kutnowską komunikacją miejską.

Bilety 24-godzinne miałyby więc ceny stanowiące około trzykrotność cen biletów jednoprzejazdowych. Zaproponowano także, aby bilety miesięczne na okaziciela – wyłącznie normalne – zrównać cenowo z biletami imiennymi.

Na podstawie badań marketingowych, za optymalny do obsługi kutnowskiej komunikacji miejskiej uznano autobus niskopodłogowy o długości około 10-10,5 metra, zabierający około 80 pasażerów. Okazało się to zbieżne z wynikami analiz MZK Sp. z o.o. w Kutnie, które zamówiło i właśnie wprowadziło do eksploatacji pierwszy autobus Solaris Nowe Urbino 10. W wyposażeniu autobusu zadbano o każdy szczegół – logo Kutna miasta róż zastosowano nie tylko we wzorze tapicerki, ale i na wewnętrznych szybach grodziowych.

Autobus tej wielkości i pojemności idealnie sprawdza się na wąskich uliczkach miasta.
Dla tych, którym nie chce się czytać całości, streszczenie:

 • Wydzielenie 10 linii podstawowych i jednej szczytowej (dowozy na Sklęczki), obsługiwanych ze stałą częstotliwością co 60 lub 30 minut i tak skoordynowanych, żeby autobusy o podobnych trasach nie kursowały stadami, ale w równych odstępach dla zbliżonych kierunków. Dałoby to częstotliwość komunikacji między niektórymi rejonami Kutna nawet co 15 minut (np. między osiedlem Batorego a centrum, gdzie kursowałyby linie 4 i 9 na przemian co 15 minut; podobnie między Aquapark Kutno i MMG Centers Kutno a centrum - naprzemiennie 14 i 7/13 co 15 minut).
 • Wydzielenie 5 mniej regularnych linii podmiejskich - dla czytelności miałyby numery od 30 wzwyż.
 • Zamiana biletów jednorazowych na czasowe przesiadkowe - miejski ważny 40 minut, podmiejski 60 minut (w żadnym wypadku nie miałoby się to wiązać ze wzrostem cen). Dodatkowo wprowadzenie biletu 24-godzinnego w cenie około 8 zł na strefę miejską i 12 zł na obie strefy.
 • Uznanie za optymalny tabor na podstawie badań frekwencyjnych autobusów o długości 10-10,5 m, zabierających maksymalnie ok. 80 pasażerów.

STAN OBECNY

Miejski Zakład Komunikacji w Kutnie dysponuje 37 autobusami, wszystkimi polskiej produkcji. Jest ich więc więcej, niż w wielu porównywalnych wielkościowo miastach, np. w Białej Podlaskiej, gdzie podobną reformę udało się wprowadzić już wiele lat temu (31 autobusów) czy Ciechanowie (zaledwie 23 autobusy). Ostatni zakup to Solaris Urbino 10,5. Za ciekawostkę w taborze można uznać 7 sztuk autobusów City Smile wyprodukowanych jeszcze przez AMZ Kutno (przed przejęciem marki przez konsorcjum Ursus Bus).


Obecnie kutnowska komunikacja miejska (podobnie jak komunikacja miejska w większości średnich miast) boryka się z wieloma problemami. Za najważniejsze z nich można by uznać:
 • linie o zbyt skomplikowanym przebiegu i zbyt wielu wariantach (w skrajnych przypadkach kilkanaście wariantów przy mniej niż 20 kursach dziennie - przykład: linia 10),
 • rzadkie kursy - najczęstsza linia 9 jeździ z częstotliwością 30 minut, pozostałe nie częściej niż raz na godzinę w dni robocze, ale są też linie kursujące z kilkugodzinnymi nieregularnymi odstępami,
 • ograniczoną koordynację pomiędzy liniami jeżdżącymi zbliżonymi trasami,
 • niewystarczającą obsługę dzielnicy przemysłowej zatrudniającej ok. 8000 osób,
 • nadmierną koncentrację na dostosowywaniu kursów do potrzeb sąsiednich gmin przy jednocześnie zbyt niskich dotacjach od tych gmin na obsługę ich terenu,
 • szybką utrata pasażerów - według informacji z mediów lokalnych nawet o kilka procent rocznie,
 • archaiczny system informatyczny do zarządzania komunikacją, ale też, jak można się przekonać na podstawie zamieszczonych poniżej zrzutów ekranu, do generowania informacji online dla pasażerów.

Przykład nadmiernego skomplikowania przy jednoczesnej małej liczbie kursów, o czym pisałem powyżej. Tak wygląda rozkład jazdy linii 10 z jednego z przystanków, znajdującego się mniej więcej w połowie trasy:
Przebieg linii 10 - strefa miejska na niebiesko, podmiejska na czerwono:
Prawie 50 przystanków na jednej linii i długie czasy przejazdu:
To pokazuje, że reforma jest niezbędna i chociaż powinna być przeprowadzona już kilkanaście lat temu, dobrze, że Urząd Miasta wreszcie decyduje się na jej wprowadzanie.

Planowane zmiany będą tak naprawdę pierwszą kompleksową organizacji komunikacji miejskiej w Kutnie od czasu jej powstania w latach 70. Zmiany organizacyjne mają być częścią realizacji projektu unijnego, obejmującego łącznie 10 projektów, m.in. zakup autobusów elektrycznych, nowy system informatyczny, ale też inwestycje infrastrukturalne - przebudowę zajezdni wraz z budową stanowisk do ładowania autobusów elektrycznych (prawie skończone), remont pętli autobusowej koło dworca kolejowego (ukończony jesienią), 50 nowych wiat przystankowych, w tym 12 podświetlanych (pierwszy przetarg niestety został unieważniony z powodu przekroczenia kwoty, czekamy na drugi), 10 elektronicznych tablic informacyjnych na najpopularniejszych przystankach.
 

·
Registered
Joined
·
1,255 Posts
Zdaje się, że robi to ta sama firma co w Płocku? Jeśli tak, to nie ma co się obawiać o cokolwiek.
Jeśli 10metrowce mają być podstawą zbiorkomu, to trzeba uważać, żeby nie zastąpiły całkowicie 12m, bo jeszcze wzrosną potoki i będzie niedobrze. I możnaby pomyśleć o nowym malowaniu, obecne nie jest złe, ale lepsze byłoby współgrające z identyfikacją wizualną miasta. Tabor zresztą też jest do wymiany, no ale cóż.
 

·
Registered
Joined
·
1,529 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Tak, to ta sama firma, która opracowywała reorganizację komunikacji miejskiej w Płocku. W Kutnie zmiana taryfy biletowej i przebiegów tras ma nastąpić od 1 lipca. Zostaną wprowadzone bilety czasowe zamiast jednorazowych i dodatkowy bilet 24-godzinny.Nowy rozkład jazdy. System informatyczny jest, jak widać, archaiczny i niezbyt wygodny, ale jeszcze w tym roku ma zostać zastąpiony nowym.

Tutaj zamieściłem podsumowanie nowych tras. Częstotliwość kursów w strefie miejskiej rzeczywiście się poprawi. W strefie podmiejskiej pozostanie zbliżona do obecnej, ale cóż - skoro sąsiednie gminy tną dotacje na obsługę połączeń na ich terenie, to trudno oczekiwać, żeby miasto w pełni finansowało kursy podmiejskie.
 

·
Registered
Joined
·
1,529 Posts
Discussion Starter · #6 ·
Nadchodzą kolejne zmiany w kutnowskiej komunikacji miejskiej. Przetarg na 6 autobusów elektrycznych ma zostać ogłoszony na przełomie października i listopada, natomiast wczoraj Urząd Miasta Kutna ogłosił przetarg na nowy system informatyczny. Oto najważniejsze udogodnienia dla pasażerów i dla przedsiębiorstwa, które mają zostać zrealizowane:

 1. Zostaną wprowadzone bilety elektroniczne kodowane na kartach zbliżeniowych. Karta ma funkcjonować w dwóch trybach - jako nośnik biletów długookresowych oraz jako elektroniczna portmonetka, którą będzie można doładować określoną kwotą pieniędzy i za jej pomocą kupować bilety jednoprzejazdowe (40- i 60-minutowe) lub dobowe, wybierając odpowiednie opcje w kasownikach. Co ważne, kiedy suma skasowanych biletów jednoprzejazdowych w danym dniu osiągnie cenę biletu dobowego, bilet automatycznie zostanie zamieniony na dobowy i dalsze opłaty nie będą pobierane.
 2. Wszystkie autobusy będą wyposażone w dwusystemowe kasowniki, służące do kasowania biletów elektronicznych i papierowych. Kontrolerzy dostaną wielofunkcyjne terminale do sprawdzania biletów zakodowanych na kartach zbliżeniowych, ale także wyposażone w funkcję skanowania kodów 3D. Umożliwi to sprzedaż biletów również za pośrednictwem aplikacji mobilnych typu Skycash czy Mobilet.
 3. Zostanie stworzony nowy system informacji pasażerskiej. Będzie się składać z czterech elementów:
  • Elektroniczne wyświetlacze z godzinami najbliższych odjazdów staną na najważniejszych przystankach. Ten przetarg obejmuje instalację 10 takich tablic na 5 przystankach, ale w przyszłości jest przewidziane zwiększenie ich liczby nawet do 50.
  • Wszystkie autobusy zostaną wyposażone w ujednolicone tablice zewnętrzne wyświetlające numery linii i kierunki, wewnętrzne ekrany informacyjne oraz urządzenia do zapowiedzi głosowych. Wszystkie te elementy będą podpięte do komputerów pokładowych, a za ich pośrednictwem do centralnego systemu.
  • Powstanie nowa strona internetowa z dynamiczną informacją pasażerską dla wszystkich przystanków.
  • Specyfikacja przewiduje interfejs programistyczny (API), który ma w przyszłości umożliwić integrację systemu informacji pasażerskiej z usługami zewnętrznymi, np. jakdojade.pl.
 4. Wszystkie autobusy będą wyposażone w komputery pokładowe z modułami GPS. Mają one na bieżąco raportować pozycję pojazdów, obsługiwać system informacji wizualnej i głosowej wewnątrz autobusów, zbierać z kasowników informacje o liczbie i rodzajach biletów kasowanych na każdej linii, a także odczytywać parametry pracy autobusów za pośrednictwem magistrali CAN. Dzięki temu przedsiębiorstwo będzie dysponować kompletnymi informacjami o frekwencji na wszystkich liniach, zużyciu paliwa (oraz energii w autobusach elektrycznych, na które przetarg ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku) i wieloma innymi danymi ułatwiającymi planowanie. System usprawni również tworzenie rozkładów jazdy oraz zarządzanie sprzedażą biletów, kadrami i finansami MZK.

Link do specyfikacji przetargowej.


Przetarg obejmuje instalację elektronicznych tablic informacyjnych na razie na 5 przystankach:
Na pętli przy dworcu kolejowym staną dwie z nich. Remont tej pętli oraz dostawa i montaż 50 wiat przystankowych też były częścią realizowanego projektu unijnego.

 

·
Registered
Joined
·
1,529 Posts
Discussion Starter · #7 · (Edited)
Wprawdzie przetarg na autobusy elektryczne trochę się opóźnia, ale dzisiaj rozstrzygnięto przetarg na system opisany w poprzednim poście. Wygrała firma R&G, która przygotowała ofertę na kwotę 2 844 990 zł. Tak więc już wiadomo - będzie bilet elektronyczny, nowy portal internetowy dla pasażerów z informacjami na bieżąco, śledzenie pozycji autobusów, informacja pasażerska w każdym pojeździe, tablice elektroniczne na kilku przystankach i pozostałe planowane udogodnienia.---

Ciekawostka: Używany Solaris Urbino 12 III kupiony niedawno przez MZK Kutno od Mobilisu. Jeszcze w malowaniu warszawskim.

 

·
Registered
Joined
·
1,529 Posts
Discussion Starter · #8 · (Edited)
Jest przetarg na zakup 6 autobusów elektrycznych, 7 stacji ładowania wolnego (w tym jednej mobilnej) oraz 2 stacji ładowania szybkiego.

 • Aubobusy: 12-metrowe, układ drzwi 2-2-2, klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej, silnik o mocy co najmniej 155 kW, mimimalny zasięg na pełnym ładowaniu 50 km/h wg testu SORT-2.
 • Stacje wolnego ładowania: moc 40 kW, do stosowania w zajezdni.
 • Stacje szybkiego ładowania: moc 400 kW, odwrócony pantograf według standardu OppCharge z czterema stykami (dwa bieguny ładowania, styk ochronny i styk komunikacyjny). Poniżej zdjęcie ilustracyjne ładowarki zgodnej z OppCharge - to akurat Siemens, ale Solaris i Ekoenergetyka też należą do firm wspierających standard. Prawdopodobne lokalizacje punktów ładowania to pętle przy dworcu kolejowym i na osiedlu Batorego.
Terminy dostawy od podpisania umowy:
 • Trzy pierwsze autobusy - 11 miesięcy
 • Pozostałe autobusy - 16 miesięcy
 • Stacje ładowania - 9 miesięcy

---

Dokładniejsze omówienie wymagań przetargowych przez portal Infobus:

Elektrobusy dla Kutna. SIP przekaże miasto

Kutno chce kupić 6 elektrobusów klasy MAX. Wstępna lektura SIWZ wskazuje na to, że urzędnikom zależy na bardzo wygodnych pojazdach, ale SIP będą chcieli sami przekazać dostawcy.

Warunki formalne tego przetargu opisaliśmy tutaj. Miasto podzieliło go na dwa zadania. Osobno chce kupić 6 elektrobusów klasy MAXI oraz ładowarki do nich (wolne na złącze plug-in oraz szybkie pantografowe o mocy 400 kW). Pierwsza trójka ma zostać dostarczona do Kutna w ciągu maksymalnie 11 miesięcy od podpisania umowy. Pozostałe mają przyjechać później, bo w ciągu 16 miesięcy od zawarcia kontraktu. Teoretycznie elektrobusy nie będą czekały na ładowarki. Urządzenia mają zostać dostarczone i uruchomione w Kutnie w ciągu dziewięciu miesięcy od podpisania umowy.

Wybór najlepszej oferty

Kryteria oceny ofert są banalnie proste. Cena to maksymalnie 60%. Pozostałe 40% można wywalczyć dzięki przyspieszeniu dostaw elektrobusów. Stanie się tak jeśli oferent zgodzi się dostarczyć pierwszą trójkę do Kutna w ciągu maksymalnie 9 miesięcy od podpisania umowy, a ostatnie zjawią się w mieście 5 miesięcy później.

Jakie elektrobusy?

Kutno celuje w fabrycznie nowe i w pełni niskopodłogowe elektrobusy klasy MAXI. Mają to być konstrukcje z nadwoziami o długości całkowitej 11,5 - 12,5 m, szerokie na 2,4 - 2,55 m i nie wyższe niż 3,35 m. Każdy musi umożliwiać podróż min. 70 pasażerom, w tym przynajmniej 28 na miejscach siedzących, najlepiej na fotelach Ster MX. Przynajmniej 10 siedzeń ma być dostępnych z niskiej podłogi. Dostęp na pokład ma być zapewniony przez trzy wejścia układzie 2-2-2.

"Elektryki" muszą być napędzane centralnie zabudowanym silnikiem trakcyjnym. Musi to być jednostka o mocy min. 155 kW. Pojazdy mają posiadać baterie o pojemności min. 115 kWh. Zasięg bez konieczności doładowywania w warunkach testu SORT2 powinien być nie mniejszy niż 50 km. Zasobniki będą objęte siedmioletnią gwarancją lub do osiągnięcia przebiegu 490 000 km. Po tym okresie baterie mają zapewniać pokonanie dystansu min. 50 km na jednym ładowaniu przy jednoczesnym założeniu, że spadek ich pojemności będzie nie większy niż 20%. Elektrobusy będą przystosowane do ładowania dwoma sposobami. Wolne będzie się odbywać poprzez złącze plug-in. Natomiasty szybkie o mocy 400 kW będzie zapewnione za pomocą ładowarki z pantografem odwróconym.

Pojazdy muszą posiadać klimatyzację zarówno przestrzeni pasażerskiej jak i kabiny kierowcy. Moc chłodniczą pierwszego agregatu określono na min. 24 kW. Natomiast "szoferka" będzie miała urządzenie o mocy 3 kW. Naturalna wentylacja ma być zapewniona przez wywietrzniki dachowe oraz min. 7 okien przesuwnych. Nie zabraknie oczywiście także monitoringu i gniazdek USB dla pasażerów. Co ciekawe dostawca autobusów nie będzie montował SIP-u. Będzie musiał jedynie przystosować pojazdy do instalacji urządzeń, które przekaże mu miasto. Będzie to dosyć podstawowy pakiet, gdyż obejmie on autokomputer, kasowniki, diodowe wyświetlacze zewnętrzne o standardowej rodzielczości, wewnętrzną tablicę LED oraz moduł głosowego zapowiadania przystanków.

Podsumowujemy...

Jak widać liczy się przede wszystkim cena oraz fakt przyspieszenia dostawy elektrobusów. Poza tym wymagania wobec pojazdów nie są wygórowane. A dzięki temu kto wie czy Kutno nie zostanie posiadaczem jednych z najtańszych elektrycznych "dwunastek" w Polsce, co przecież wcale takie złe nie jest.

Czytaj więcej: http://www.infobus.pl/elektrobusy-dla-kutna-sip-przekaze-miasto_more_112564.html
Brak SIP w tym przetargu zupełnie nie dziwi, jeśli wziąć pod uwagę, że przetarg na SIP (razem z systemem zarządzania przedsiębiorstwem, elektronicznym biletem etc.) do obecnych autobusów oraz elektrobusów z planowanej dostawy został rozstrzygnięty na początku stycznia.
 

·
Registered
Joined
·
1,529 Posts
Discussion Starter · #9 · (Edited)
21 maja Urząd Miasta Kutna rozstrzygnął przetarg na elektrobusy. Sześć autobusów elektrycznych dla MZK Kutno dostarczy Solaris - połowę w ciągu 9 miesięcy, natomiast dostawa pozostałych potrwa maksymalnie 14 miesięcy. Z kolei firma Ekoenergetyka spod Zielonej Góry zapewni sześć wolnych ładowarek do zajezdni i dwie szybkie do ładowania autobusów odwróconym pantografem na pętlach przy dworcu kolejowym i na osiedlu Batorego.

Wcześniej, bo przed Świętami Bożego Narodzenia, flotę MZK zasili 5 autobusów spalinowych spełniających normę Euro 6 - dwa z nich zostaną kupione, trzy wzięte w leasing. Tak więc w ciągu nieco ponad roku 11 starych autobusów (można się domyślać, że głównie niewygodnych Autosanów H9 i Trampów) zostanie zastąpionych fabrycznie nowymi pojazdami.

To jednak nie wszystko. Już latem tego roku w MZK ruszy nowy system informacji pasażerskiej (wyświetlacze elektroniczne wewnątrz pojazdów i na wybranych przystankach, zapowiedzi głosowe we wszystkich autobusach, nowy portal dla pasażerów, lokalizacja autobusów w czasie rzeczywistym), nowy system poboru opłat (do klasycznych biletów papierowych dojdą bilety na kartach zbliżeniowych, a w dalszej kolejności ruszy sprzedaż biletów w aplikacjach mobilnych) oraz kompleksowy system obsługi przedsiębiorstwa i analizy danych. Zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie do tych systemów dostarcza firma R&G z Mielca, która wygrała przetarg na początku roku.

---

Ciekawostka: Solaris, który jeździł po Kutnie w malowaniu warszawskim, już tak nie wygląda. Teraz w takim malowaniu jak na poniższych zdjęciach promuje budżet obywatelski, jeżdżąc na liniach MZK, ale we wrześniu zamieni się w mobilny punkt głosowania. Wszystko po to, żeby również osoby pozbawione dostępu do Internetu, komputera czy urządzeń mobilnych lub mające problem z ich obsługą mogły oddać głos dzięki pomocy dyżurujących w pojeździe pracowniczek i pracowników urzędu miasta.
http://instagr.am/p/p%2FBw4HvM5Fose/
 

·
Registered
Joined
·
1,529 Posts
Discussion Starter · #10 · (Edited)
Już wiadomo - wszystkie trzy przetargi na autobusy zostały rozstrzygnięte pozytywnie. Będzie 11 nowych Solarisów.


Autobusy spalinowe mają zostać dostarczone przed Bożym Narodzeniem tego roku, a elektrobusy w marcu 2020. Wszystkie będą wyposażone w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej. Interesujący fakt: udziałowcem Ekoenergetyki jest kutnowska spółka Polfarmex, która według danych z 2018 r. posiada 25% udziałów.

Jeszcze w te wakacje ma zostać uruchomiony SDIP (w autobusach i na wybranych przystankach oraz nowa strona internetowa z odjazdami w czasie rzeczywistym ze wszystkich przystanków) i pozostałe elementy systemu informatycznego do obsługi przedsiębiorstwa i pasażerów od R&G. Na niektórych przystankach można zauważyć słupy od wyświetlaczy.Na tym zdjęciu jeden element może zaskakiwać. Nie rozumiem, jak zarządca przystanków (czyli od kilku miesięcy Urząd Miasta, a nie MZK) może dopuszczać do takiego wieszania tabliczek prywatnych przewoźników na słupkach przystankowych. Każdy przewoźnik ma własną metalową tabliczkę. W dwóch ostatnich latach wszystkie wiaty przystankowe w Kutnie zostały wymienione i mają gabloty na rozkłady, w których bez problemu zmieści się ich kilka. Uważam, że rozkłady prywatnych przewoźników powinny być papierowe i wieszane w gablotach. Właściwie jest jeszcze coś, co zaskakuje, jeśli się przyjrzeć z bliska. Numery linii na tablicy pod znakiem nie zostały zmienione po reorganizacji układu i numeracji linii i nie odpowiadają stanowi obecnemu. Chyba nie były tam nadrukowane na stałe, bez możliwości wymiany?
 

·
Registered
Joined
·
812 Posts
Kolor przystanku pokazuje brak gustu estetyki wybierającego takie malowanie... I jeszcze słup informacji pasażerskiej w innym kolorze.
Gdyby wiata była w kolorze słupa byłoby 100 razy lepiej. Ewentualnie jakieś małe wstawki w tym różowym kolorze.

-----------------------

A tak w ogóle czy ktoś wie czy była robiona jakaś ankieta wśród mieszkańców już po wprowadzeniu zmian związanych z reorganizacją linii? A może podzielcie się opiniami zasłyszanymi wśród znajomych i rodziny?

Jeśli chodzi o mnie to słyszałem głównie takie opinie:
1. Jest lepiej, a może nawet dużo lepiej niż było. - Dowodzi to temu, że faktycznie reorganizacja była potrzebna i wyszła na plus.
2. Jest bardzo dużo linii jadących na os. Graniczna, a tym samym są miejsca gdzie tych linii jest mniej a są bardziej potrzebne. - Też to zauważyłem już wcześniej, że spora część linii jeździ przez os. Tarnowskiego i Rejtana.
3. Mimo, że kursów jest dużo to ciężko jest znaleźć szybko jakieś dogodne połączenie szczególnie z przesiadką. - Konieczne jest wprowadzenie systemu wyszukiwania przejazdów, bo istniejący rozkład na stronie internetowej to wymysł z XIX wieku chyba. Może w końcu znajdziemy kiedyś Kutno w serwisie jakdojadę.pl
 

·
Registered
Joined
·
1,529 Posts
Discussion Starter · #15 · (Edited)
Kolor przystanku pokazuje brak gustu estetyki wybierającego takie malowanie... I jeszcze słup informacji pasażerskiej w innym kolorze.
Kolorystyka miała być zgodna z systemem informacji miejskiej, ale też uważam, że wiata przystankowa powinna być w kolorze szarym, a nie fuksjowym, który zgodnie z tym projektem miał wyróżniać najważniejsze elementy, a nie być kolorem słupków i innych elementów podporowych o dużych powierzchniach.

I ten kolor RAL 7031 byłby chyba najwłaściwszym kolorem wiaty, a zarazem zgodnym z całą koncepcją SIM.

Gajeś;161132890 said:
3. Mimo, że kursów jest dużo to ciężko jest znaleźć szybko jakieś dogodne połączenie szczególnie z przesiadką. - Konieczne jest wprowadzenie systemu wyszukiwania przejazdów, bo istniejący rozkład na stronie internetowej to wymysł z XIX wieku chyba. Może w końcu znajdziemy kiedyś Kutno w serwisie jakdojadę.pl
Instalowany właśnie system informatyczny ma udostępniać API dla takich wyszukiwarek - było to zawarte w wymaganiach przetargowych. Można więc mieć nadzieję, że MZK skorzysta z tej możliwości i podpisze odpowiednie umowy. Oprócz tego prawdopodobnie od nowego roku bilety MZK Kutno będą dostępne w którejś z popularnych aplikacji mobilnych typu Skycash czy moBilet. Od 2015 r. wyszukiwanie połączeń MZK Kutno jest dostępne w aplikacji e-podroznik.pl. To może dziwić, ponieważ ta wyszukiwarka jest kojarzona raczej z połączeniami dalekobieżnymi, ale mimo wszystko działa, chociaż pewnie nie wszyscy korzystający z MZK w Kutnie o tym wiedzą.
Oprócz tego nowy portal MZK, który też wchodzi w zakres realizowanego projektu, ma zawierać wyszukiwarkę, a także dynamiczną informację o rzeczywistych odjazdach z każdego przystanku na podstawie GPS.

A może podzielcie się opiniami zasłyszanymi wśród znajomych i rodziny?
I tu - paradoksalnie - chociaż założyłem wątek, nie potrafię nic napisać na ten temat. W ciągu ostatnich kilku lat w ogóle nie jechałem autobusem MZK Kutno. Chodzenie pieszo, własny rower oraz rower publiczny zdecydowanie się sprawdzają (nawet zimą) - ale to też dlatego, że mieszkam i pracuję w centrum. Jeśli ktoś pracuje w dzielnicy przemysłowej Sklęczki, ma raczej do wyboru komunikację miejską lub własny samochód - 6-8 km w jedną stronę (z bardziej oddalonych miejsc takich jak osiedle Dybów nawet 10 km) to już zbyt długi dystans do codziennego chodzenia, a dla niektórych osób nawet do jazdy na rowerze, szczególnie zimą. I z tym dojazdem komunikacją miejską na Sklęczki przed reorganizacją było słabo - tutaj znam opowieść (jeszcze sprzed ~2 lat) o osobie, która próbowała w ten sposób dojeżdżać do pracy, ale w końcu kupiła samochód, ponieważ po zakończeniu pracy musiała czekać godzinę na autobus. Ponieważ wśród znajomych nie mam chyba nikogo, kto by korzystał z autobusów MZK, nie wiem też, jakie są opinie na temat komunikacji miejskiej po zmianie przebiegu linii. Na grupie dyskusyjnej Kutno na Facebooku zmiany były mocno krytykowane, ale tego źródła nie można traktować jako obiektywnego, ponieważ tam dominuje negatywne podejście do wszystkiego i wszystkich, a osoby mające coś konstruktywnego do napisania coraz rzadziej chcą brać udział w takich "dyskusjach" opartych głównie na negowaniu, narzekaniu i obelgach.

Większość głosów krytycznych dotyczyła jednak dojazdu z sąsiednich gmin, z których zmniejszyła się liczba połączeń. W tym przypadku to właśnie te gminy obcięły dofinansowanie do przewozów na swoim terenie. To trudna sytuacja, bo problem rzeczywiście istnieje, a miasto nie może ciągle ponosić głównego kosztu zapewniania usług publicznych innym gminom.
 

·
Registered
Joined
·
1,529 Posts
Discussion Starter · #16 ·
W związku z wprowadzaniem nowego sytemu informatycznego zachodzą też mniejsze zmiany. Na części przystanków już zawisły nowe, czytelniejsze rozkłady jazdy - z czasami przejazdów, granicami stref biletowych i pełnymi trasami (tam, gdzie się zmieściły).

1 września zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy. Dojdzie linia 2 dojeżdżająca na Sklęczki krótszą trasą niż 10. Kiedy usłyszałem po raz pierwszy o tej nowej linii, spodziewałem się trochę innej częstotliwości, ale mimo wszystko to zawsze o kilka kursów więcej do dzielnicy przemysłowej.

Wypadają linie 32, 33 i 34 - ale to dlatego, że gmina Krzyżanów nie podpisała już umowy na obsługę przez MZK.

 

·
Registered
Joined
·
1,529 Posts
Discussion Starter · #19 · (Edited)
Czemu czasy przejazdów na rozkładach nie są liczone od bieżącego rozkładu? Trochę to mylące szczerze mówiąc.
Niestety nie wiem, dlaczego tak zrobiono. Też nie rozumiem przyczyny takiego podawania czasów przejazdu.

Linie obsługujące gminę Krzyżanów uruchamiane są teraz przez miejscowego busiarza Goldman na zlecenie gminy
Muszę przyznać, że po raz pierwszy słyszę o takiej firmie, ale rozkłady na kilku przystankach już widziałem. Jest nawet jakaś prowizoryczna strona. Częstotliwość na tych trzech nowych liniach między Kutnem a gminą Krzyżanów to ledwie po 3 pary kursów dziennie.

Tymczasem w Kutnie od początku miesiąca działają wyświetlacze elektroniczne i podświetlenie przystanków wyposażonych w te urządzenia. Na niektórych tablicach jeszcze wyświetla się napis "test" pod odjazdami, na innych już nie.

 
1 - 20 of 83 Posts
Top