SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Semper Invicta
Joined
·
27,951 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
FRW w składzie kilku osób udaje sie w dniu jutrzejszym na eskapadę fotograficzną po Nowej Pradze. Czyli Wileńska, Stalowa, Inżynierska bez tajemnic. Jeśli ktoś jest chętny do przyłączenia się to startujemy o 16:00 spod Wileniaka.

Pomyłka w dacie chodzi o piątek 03.07
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top