SkyscraperCity Forum banner

???

Le Locataire

1497 Views 5 Replies 3 Participants Last post by  Awik

Coś dla fanów kina z lat 70tych ;)
See less See more
1 - 6 of 6 Posts
Generalnie bardzo mi się podoba, ale uwierają mnie dwa drobiazgi:
1) wolałbym, żeby nie było ucięte w połowie okien
2) jak już robisz cz-b, to powinieneś też potraktować obróbką zielony bloczek w odbiciu
To nie jest cz-b. Troszkę wysycone, ale na całości tak samo :)
ok, łapię. W każdym razie ja bym mocniej zdesaturyzował ten bloczek, bo moim zdaniem nie pasuje trochę do wizji ;)
A, zapomniałem napisać, że się z tobą zgadzam ;).
Jest ok. Niech moje zdanie będzie takie jak michala.j. Więcej zastrzeżeń nie mam.
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top