SkyscraperCity Forum banner

???

Le parkour

1202 Views 6 Replies 7 Participants Last post by  Tomeyk
1 - 7 of 7 Posts
Kocica dachowiec.:)
Świetny jest ten kadr, już to pisałem z resztą :)
...no dobra...zabiorę Cię na dach...jak obiecałem...ale będziesz musiała coś zrobić...coś niebezpiecznego...coś niezgodnego z przepisami BHP...
...no dobra...zabiorę Cię na dach...jak obiecałem...ale będziesz musiała coś zrobić...coś niebezpiecznego...coś niezgodnego z przepisami BHP...
Oj tam oj tam, widać jak się patrzy na tę linkę (a to przecież na pewno linka systemu zabezpieczającego), zaraz się wepnie i będzie mogła prowadzić prace zgodnie z BHP :)
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top