SkyscraperCity Forum banner

LEDE

6620 Views 19 Replies 7 Participants Last post by  toc8
Vond nergens een thread over de gemeente Lede, dicht bij Aalst en Wetteren. De reden waarom ik vind dat deze gemeente een eigen thread verdient is omdat het thuis bied aan het inmiddels half gesloopte Kasteel van Mesen en omdat er de laatste tijd toch wel veel te doen is in deze gemeente. In het centrum stoot je toch wel op de ene werf na de andere.
1 - 2 of 2 Posts
hln.be

Resterende kasteelvleugel wordt gesloopt

De gemeenteraad van Lede heeft unaniem beslist de resterende schoolvleugel van het 'kasteel van Mesen' te slopen. Die vleugel werd bij de eerste sloop van de kapel en andere schoolvleugel bewust gespaard met de bedoeling die te integreren in de geplande serviceflats. Een beslissing die voor een forse meerprijs bij de sloop zorgde en toekomstige investeerders zo erg afschrok dat niemand wou instappen voor de publiek-private samenwerking waar het toenmalig bestuur voor koos. De sloop van het resterende deel wordt geraamd op 363.000 euro.

De geplande serviceflats komen ook niet op die plek en de geplande verbouwing van de Markizaathoeve wordt eveneens gestopt. Door die nieuwe beleidskeuzes moet de gemeente nog eens 36.300 euro schadevergoeding betalen. Over de Markizaatruïne werd met geen woord gerept. Een poging om subsidies binnen te halen, leverde echter niets op. "Het enige wat in het domein in aanmerking komt voor een subsidie zijn enkele bomen in het park", aldus schepen Dirk Rasschaert (Open Vld). (KMJ)

13/09/2014​
En daarmee is het laatste wat er over Lede te vermelden valt verdwenen? :)
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top