SkyscraperCity banner

Co myslicie??

 • 10

  Votes: 112 16.6%
 • 9.5

  Votes: 23 3.4%
 • 9

  Votes: 34 5.1%
 • 8.5

  Votes: 14 2.1%
 • 8

  Votes: 30 4.5%
 • 7.5

  Votes: 9 1.3%
 • 7

  Votes: 17 2.5%
 • 6.5

  Votes: 11 1.6%
 • 6

  Votes: 22 3.3%
 • 5.5

  Votes: 10 1.5%
 • 5

  Votes: 38 5.6%
 • 4

  Votes: 34 5.1%
 • 3

  Votes: 39 5.8%
 • 2

  Votes: 66 9.8%
 • 1

  Votes: 214 31.8%

 • Total voters
  673
Status
Not open for further replies.
1 - 20 of 446 Posts
K

·
Guest
Joined
·
0 Posts
Discussion Starter #1 (Edited by Moderator)
hmm.............przepraszam Legionowianinie i Marcinie, ¿e nie umieszczam tutaj wie¿owca (jak by co to prosze mnie nie:guns1: ....:D ), ale co myslicie o tej Bazylice, bo s³ysza³em wiele pozytywnych jak i negatywnych ocen.........jestem poprostu ciekawy:) heheheh......
 

·
Registered
Joined
·
16,840 Posts
Mistrzostwo ludzi którzy wpadli na ten pomys³ i go zrealizowali za datki!!!
Poka¿cie mi tak wielk¹ budowlê w Polsce budowana tylko za "co ³aska", nasze pañstwo nawet nie by³oby w stanie sfinansowaæ takiej budowli.
Po drugie jak im sie uda³o zrobic cos takiego w nireznanej wsi?
Zapewnili mieszkañcom tej wsi dobrobyt do koñca ich dni :) i rozwój miejscowoœci.
 

·
Projekt Inwestor
Joined
·
8,953 Posts
Originally posted by grzesiekko

Szkoda tylko, ¿e stopniowo coraz g³êbiej zapada siê pod ziemiê... :rant:
....... to tym bardziej bêdzie to atrakcja

Podziemna bazylika - atrakcja turystyczna na skalê œwiatow¹
 
K

·
Guest
Joined
·
0 Posts
Discussion Starter #9
mi siê bardzo podoba ta bazylika..

ps. stary licheñ odwiedza rocznie 3 miliony ludzi, wiec to jest znana wieœ :D chocia¿ ja osobiscie nie mam pojêcia gdzie jest ona ;) :crazy:
 

·
Registered
Joined
·
7,409 Posts
Ja wam mowie, ze za 100 lat to bedzie super zabytek- 10/10

Nowe koscioly w Polsce to ciekawy temat- chyba nigdzie w Europie nie buduje sie ich tak duzo.
 

·
Registered
Joined
·
16,840 Posts
Originally posted by Kazek

mi siê bardzo podoba ta bazylika..

ps. stary licheñ odwiedza rocznie 3 miliony ludzi, wiec to jest znana wieœ :D chocia¿ ja osobiscie nie mam pojêcia gdzie jest ona ;) :crazy:
ja te¿ nie wiem gdzie to jest ale chodzi mi o to, ¿e wybrali akurat to miejsce a nie inne.
 

·
Miszcz Ortografi
Joined
·
3,561 Posts
0/10 - Za architektoniczny nielad, mieszanka stylow bez stylu. Za brak jakiekolwiek nawiazania do otoczenia...to jezeli chodzi o architekture.

A poza tym to chyba jedno z najwiekszych w europie zatapianie pieniedzy w blocie. Niestety widac na tym przykladzie gdzie leza preferencje kosciola i na co warto mu wydac tyle pieniedzy; na blyszczace sie, nikomu nie sluzace gowno. Bede sie usmiechal jak im to utonie w trawie, to bedzie kara boza za wycyykiwanie wiernych i za zla interpretacje jakichkolwiek wartosci chrzescijanskich.

Pzdr.
 

·
digitisebanking.com
Joined
·
1,918 Posts
Jesli chodzi o sam budynek, to daje mu 9.5/10. Jest naprawde niesamowity, robi ogromne wrazenie, wg mnie dosc dobrze komponuje sie w otoczenie (taki duzy park przed nim). Taka polska bazylika sw. Piotra, tylko ze ma naprawde b. wysoka wieze, na pewno ponad 100 m.

Mam jednak, podobnie jak wiekszosc z was, mieszane mysli, jesli chodzi o ilosc kasy jaka na niego poszla i moralna strone tej inwestycji. Ostatecznie kosciol to nie jest dochodowa, komercyjna firma i nie powinien tak rozrzucac pieniedzy.
 

·
planning inaction
Joined
·
2,032 Posts
Nie rozumiem dlaczego Wy ocieniacie ta ochyde tak wysoko. Przeciez ten budynek to kiczowata mieszanka stylow i to na dodatek jest strasznie przesadona kopia. Nic nowego na "stol" nie przynosi.
 

·
...
Joined
·
188 Posts
Originally posted by MARCIN

A poza tym to chyba jedno z najwiekszych w europie zatapianie pieniedzy w blocie. Niestety widac na tym przykladzie gdzie leza preferencje kosciola i na co warto mu wydac tyle pieniedzy; na blyszczace sie, nikomu nie sluzace gowno. Bede sie usmiechal jak im to utonie w trawie, to bedzie kara boza za wycyykiwanie wiernych i za zla interpretacje jakichkolwiek wartosci chrzescijanskich.

Pzdr.
:applause:
 

·
I am the Tramping Man !
Joined
·
343 Posts
:rant: :rant: :rant: :rant: :rant:

I-Legionowianin jest chyba ateist¹

II- Z roku na rok do Lichenia przybywa coraz wiêcej pielgrzymów(ponad 3 000 000). Stale roœnie s³awa miejsca, gdzie objawia³a siê Bo¿a Rodzicielka. Koœcio³y na terenie Sanktuarium od dawna nie mog³y pomieœciæ p¹tników. Zaistnia³a wiêc potrzeba wzniesienia nowej œwi¹tyni.
(i oto przyczyna dla której wzniesiono tak wielk¹ œwiatyniê)

III-Najwiêksza w Polsce, siódma w Europie, jedenasta na œwiecie
Bazylika ma 120 metrów d³ugoœci (150 m wraz ze schodami), 77 m szerokoœci i 40 m wysokoœci w nawie g³ównej. Dzwonnica wznosi siê na wysokoœæ 56 m, a wie¿a ma 143 m. Widoczna z daleka kopu³a ma 25 m œrednicy, a krzy¿ na jej szczycie wznosi siê 92 m ponad teren Sanktuarium. Kubatura budowli wynosi ponad 300 tys. m szeœciennych, a jej ciê¿ar 110 tys. ton. Œwiat³o wpada do wnêtrza przez tyle okien, ile jest dni w roku - 365, a wejœæ do œrodka mo¿na przez tyle drzwi, ile rok ma tygodni - 52. Na placu przed bazylik¹ mo¿e zgromadziæ siê oko³o 250 tys. wiernych. (dlaczego maj¹ powstawaæ tylko nowe wielkie wie¿owce???Polska jest znana wielce pod wzglêdem religijnym i powinniœmy dawaæ œwiadectwo ze wci¹¿ tacy jesteœmy!!!)

IV-


(Bazylika jest budowana po to by pomieœcic wiernych a nie na pokaz)

V-


(bazylika ma jeszcze jeden cel-zwróciæ uwagê na to ¿e oprócz pieniêdzy jest coœ jeszcze!!!!!!)
 
J

·
Guest
Joined
·
0 Posts
Discussion Starter #17
bazylika w starym licheniu znajduje sie 10km od konina
wiêc rowerem mam do niej jakies 40 minut.Kiedys mówi³o sie ze "Lichen Stary znajduje sie ko³o Konina "teraz raczej sie mówi "konin ko³o Lichenia"
 

·
digitisebanking.com
Joined
·
1,918 Posts
Originally posted by Legionowianin

Nie rozumiem dlaczego Wy ocieniacie ta ochyde tak wysoko. Przeciez ten budynek to kiczowata mieszanka stylow i to na dodatek jest strasznie przesadona kopia. Nic nowego na "stol" nie przynosi.
Jak to mowi±, o gustach siê nie dykutuje.

Ale jak widzisz, czêsci z nas siê podoba. Równie dobrze mo¿na by powiedzieæ, ¿e jeden wie¿owiec jest kopi± drugiego (np. Marriott Intraco II itd.) Niew±tpliwie, jak ju¿ siê jest w Licheniu, to niesamowite wra¿enia s± gwarantowane (choæby je¶li chodzi o wielko¶æ)!
 
T

·
Guest
Joined
·
0 Posts
Discussion Starter #19
...nie wiem ile to paskudztwo kosztowalo pieniedzy,ale kosciol kat cierpi na rosnacej utacie autorytetu i byc moze takimi rzeczami zwraca na siebie uwage???
Teraz biedne staruszki i caly Ciemnogrod niech daje cash na kosciol wielkosci hangarow Boeinga w Seattle i wieze wysokosci CN tower...
 

·
hræddur köttur
Joined
·
3,778 Posts
nie g³osuje, bo nie mo¿na daæ -10/10.;) no, mo¿e przesadzam. Nie podoba mi siê. ¯e du¿e - no i co z tego? A na turystach robiæ to mo¿e takie wra¿enie jak bazylika Notre Dame de la Paix z Yammoussoukro - podobnie poroniony pomys³, tyle, ¿e robiony za pañstwowe pieni¹dze - Boigny za¿yczy³ sobie mieæ ma³y Watykan u siebie - to siê zrobi³o

no i co? piêkne, pawda?:weird:
Na tematy religijne siê wypowiadaæ nie bêdê - tak tylko przy okazji przypomnia³a mi siê scenka z Discovery Travel and Adventure - je¿d¿¹ tam sobie po ró¿nych krajach i serwuj¹ ironizuj¹ce komentarze. Czêstochowa - i tekst: "a jakbyœcie nagle poczuli potrzebê ofiary, to najœwiêtsza kaplica w Polsce ma dla was bankomat... niesamowite..." Wiêc jeœli datek zapewnia ¿ywot wiekuisty przed obliczem Pana, to niech sobie emerytki od ust odejmuj¹ i p³ac¹ (ja siê na tym nie znam, nie wiem ile kosztuje bilet na stacjê "Raj"), ale odnoszê wra¿enie, ¿e zbyt czêsto przybiera to rozmiary nieuczciwe. Zreszt¹ chyba od pocz¹tku tak by³o - odpusty, etc. A budynek jest koszmarny - lukrowana chatka z wiejskiego jarmarku. Fe!!
 
1 - 20 of 446 Posts
Status
Not open for further replies.
Top